eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie dropshippingu w podatku dochodowym

Rozliczenie dropshippingu w podatku dochodowym

2016-07-18 12:47

Rozliczenie dropshippingu w podatku dochodowym

Dropshipping w podatku dochodowym © vege - Fotolia.com

Dropshipping jest coraz popularniejszą formą sprzedaży. Mimo to przedsiębiorcy nadal mają wątpliwości, jak prawidłowo się z niego rozliczać. Problem powstaje już na etapie wyboru odpowiedniej formy opodatkowania, o udokumentowaniu takich transakcji nie wspominając.

Przeczytaj także: Podatek dochodowy gdy sklep internetowy - dropshipping

Jedną z odmian dropshippingu jest model logistyczny polegający na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa w zakupie jednostkowych towarów między klientem, a dostawcą, który często znajduje się na terytorium inne kraju (często trzeciego, a więc poza UE). Sprzedaż taka polega na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę.

Pośrednik taki nie kupuje na własną rzecz towaru, który następnie byłby sprzedany klientowi, a jedynie pośredniczy w zawarciu takiej transakcji pomiędzy dostawcą a ostatecznym nabywcą. Towar będący przedmiotem takiej transakcji nie staje się własnością takiego pośrednika. Dociera on też bezpośrednio od dostawcy do klienta.

Czynności wykonywane przez takiego pośrednika polegają tutaj z reguły na prezentowaniu na swoim koncie w portalach aukcyjnych bądź sklepie internetowym towarów będących własnością jego partnerów, zbieraniu zamówień, obsłudze płatności, tj. inkasowaniu wpłat od klientów w postaci przelewów bankowych na swój rachunek bankowy i przekazywaniu ich na rachunek partnera, przekazywaniu zamówień do partnera oraz ewentualnej pomocy klientowi w postępowaniu reklamacyjnym. Usługi takie mogą też polegać na wyszukiwaniu określonego towaru u zagranicznych dostawców i pośrednictwa w całym procesie dostawy tego towaru do klienta.

W żadnym wypadku jednakże pośredniczący przedsiębiorca nie dokonuje sprzedaży towarów we własnym imieniu i na własny rachunek, a jedynie pośredniczy w sprzedaży towarów będących własnością zewnętrznych dostawców.

Przychód z dropshippingu to prowizja


Pierwszym problemem, jaki powstaje przy rozliczaniu podatku dochodowego z tego tytułu usług, jest prawidłowe określenie przychodu. Otóż rodzi się pytanie, czy należy go ustalić w wysokości ceny, którą płaci ostateczny klient czy też jedynie w wysokości uzyskanej za pośrednictwo w sprzedaży marży?
Przychodem z tytułu usług dropshippingu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jest uzyskana od klienta marża (prowizja).

Organy podatkowe zgodnie tutaj potwierdzają, że przychodem takim jest marża za usługi pośrednictwa, czyli mówiąc innymi słowy różnica pomiędzy ceną, jaką płaci klient, a ceną przekazywaną dostawcy towaru.

fot. vege - Fotolia.com

Dropshipping w podatku dochodowym

Dropshipping jest coraz popularniejszą formą sprzedaży. Mimo to przedsiębiorcy nadal mają wątpliwości, jak prawidłowo się z niego rozliczać.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14.12.2015 r. nr IPPB1/4511-1329/15-2/ES wyjaśnił, iż podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośredniczy jedynie w sprzedaży towarów handlowych, (a więc nie dokonuje ich zakupu i nie staje się ich właścicielem), to podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym będzie różnica pomiędzy kwotą przelaną na jego konto bankowe od klienta, a kwotą przekazaną przez niego do dostawcy (właściciela towaru) tytułem poszczególnych transakcji.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej z dnia 13.07.2015 r. nr ILPB1/4511-1-485/15-2/TW przyznał, że w przypadku modelu logistycznego opartego o dropshipping przedsiębiorca pośredniczący w sprzedaży powinien określić swój przychód o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, brany pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania, w wysokości kwoty należnej za wykonaną usługę, tj. marży (prowizji).

Ryczałt dla dropshippingu na cenzurowanym


A skoro przychód jest tutaj w zasadzie równy dochodowi, pojawia się pytanie o możliwość opodatkowania go ryczałtem ewidencjonowanym. Tutaj bowiem stawki podatku są niższe od tych, które stosujemy przy opodatkowaniu dochodu (czyli 18% i 32% przy opodatkowaniu skalą podatkową bądź 19% stawka liniowa).

Dla większości usług w zakresie handlu ustawodawca przewidział 3% stawkę ryczałtu. Niemniej aby ją zastosować, mówiąc w pewnym uproszczeniu, towar najpierw trzeba kupić a następnie go sprzedać, z czym - jak to zostało już wyżej podkreślone (w modelu dropshippingu towar nigdy nie stanowi własności pośrednika) w tym przypadku nie mamy do czynienia.
3% stawką ryczałtu opodatkowana jest sprzedaż (działalność usługowa w zakresie handlu), a nie pośrednictwo w sprzedaży.

Najwłaściwsza wydaje się być tutaj 8,5% stawka ryczałtu (co i tak daje spore korzyści w stosunku do chociażby najniższej stawki podatku liczonej od dochodu, czyli 18%), która ma zastosowanie do wszystkich tych usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu. Trzeba jednak pamiętać o wyłączeniach.

Mianowicie, nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Oprócz limitu rocznego uzyskanego przychodu (150 000 euro) ustawodawca przewidział bowiem szereg czynności, które są wyłączone spod takiego opodatkowania (a co za tym idzie - wymuszają opodatkowanie skalą podatkową lub podatkiem liniowym).

Przekonał się o tym jeden z podatników, który właśnie usługi dropshippingu chciał opodatkować ryczałtem. Otóż zainteresowany handlował elektroniką. Dotychczas prowadzony biznes postanowił jednak poszerzyć o usługi polegające na zorganizowaniu procedury zakupów towarów poza terytorium Polski ma zasadzie modelu logistycznego dropshippingu.

Klienci dokonywaliby wyboru towaru z prezentowanych na jego aukcjach internetowych wyrobów, które nie będą jego własności. Cenę sprzedaży wraz z kosztami przesyłki klienci przekazywaliby na konto bankowe przedsiębiorcy, a on następnie przekazywałby ją kontrahentowi zagranicznemu (właścicielowi towaru) po pomniejszeniu o swoją prowizję. Wysyłka oczywiście będzie następować bezpośrednio od kontrahenta zagranicznego do klienta w Polsce. Rola przedsiębiorcy ograniczy się tutaj jedynie do pośrednictwa w kontakcie między kupującym a sprzedawcą oraz przekazania pieniędzy. Towar nigdy nie będzie stanowił własności podatnika, jak też nie będzie on występował w roli importera (wszelkie opłaty celne obciążać będą nabywcę).

Wnioskujący o wydanie interpretacji usługi takie sklasyfikował do pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 63.99. Na marginesie dodajmy tutaj, że organ podatkowe nie dokonują odpowiedniej klasyfikacji w ramach PKWiU. Podatnik pytający o wydanie interpretacji za każdym razem (gdy jest to potrzebne) symbol ten musi określić samodzielnie. Może też skorzystać (co jest jak najbardziej wskazane) z pomocy urzędu statystycznego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30.09.2015 r. nr IBPB-1-1/4510-387/15/WRz uznał, że usługi pośrednictwa w zakupie oparte o model dropshippingu, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 63.99, są wyłączone z możliwości ich opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

Rozstrzygnięcie takie oparł na poz. 25 załącznika nr 2 do ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym, który zawiera katalog czynności wyłączonych spod tej formy opodatkowania.

Jak dokumentować dropshipping


Wiemy już, co stanowi przychód w przypadku świadczenia usług w oparciu o model logistyczny dropshipping. Wiemy też, jakie są możliwości jego opodatkowania oraz to, że działalność taka z reguły będzie się wiązać z płaceniem podatku od dochodu.

Na podstawie jakich dokumentów jednakże ujmować oraz określać przychód przedsiębiorcy? W modelu tym bowiem nie będzie on dysponował ani dokumentami przewozowymi, celnymi czy wręcz innymi wystawionymi przez dostawcę towaru. Te trafiają bezpośrednio do klienta.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w przytoczonej już wcześniej interpretacji z dnia 13.07.2015 r. nr ILPB1/4511-1-485/15-2/TW, po analizie przepisów w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznał, że dowodem, na podstawie którego wpis zostanie ujęty w księdze, może być wystawiony przez przedsiębiorcę rachunek za pośrednictwo handlowe, opiewający na kwotę w wysokości marży, jaką ten uzyska w pośredniczeniu w sprzedaży danego produktu.

Wnioskodawca wskazał tutaj, że nie dostaje od producenta żadnych faktur, te dostają bezpośrednio klient/zamawiający. Sam zainteresowany posiada jedynie zestawienie wszystkich dokonanych transakcji oraz wyciąg bankowy, z którego wynika wartość otrzymanej kwoty od klienta oraz wartość przelana dostawcy towaru (różnica pomiędzy którymi stanowi marżę podatnika).
Wyciąg bankowy to podstawa do prawidłowego ustalenia przychodu z dropshippingu

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 29.12.2015 r. nr IPTPB1/4511-736/15-2/KLK nie zanegował postępowania podatniczki, która wyjaśniła, że na udokumentowanie kwoty transakcji pomiędzy nią a dostawcą (kwoty wysłanej partnerowi), będzie ona dysponowała jedynie dowodem wykonania przelewu bankowego. Dodatkowo może ona też prowadzić ewidencję, w której będą do siebie dopasowane transakcje uznaniowe na jej rachunek i transakcje obciążeniowe oraz uzyskany z tego tytułu przychód, tj. prowizja za transakcję.

W związku z tym istotnym dowodem przy ustalaniu wartości wykonanej usługi jest tutaj właśnie rachunek bankowy (a mówiąc dokładniej wyciągi z tego rachunku), z którego wynikać będzie uzyskana na danej transakcji prowizja (czyli różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta a kwotą przekazaną dostawcy towaru). Dla celów dowodowych warto tutaj także gromadzić pozostałą dokumentację występującą przy takich transakcjach - chociażby korespondencję mailową, która z jednej strony będzie zawierała zlecenie od klienta, z drugiej zaś przesłanie tych informacji dostawcy towaru, uzgodnienia handlowe itd.

Moment powstania przychodu


Ostatnią do wyjaśnienia kwestią w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym dropshippingu jest określenie dnia, na który należy określić przychód z tytułu świadczenia tego typu usług.

Otóż ustawodawca nie przewidział tutaj szczególnych regulacji podatkowych, w związku z czym zastosowanie ma reguła ogólna mówiąca, iż za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Przychód generuje to z wyżej wymienionych zdarzeń, które wystąpi jako pierwsze

W przypadku modelu logistycznego dropshipping pierwszym z nich jest z reguły otrzymanie należności. Co za tym idzie to właśnie data wpływu pieniędzy na konto bankowe przedsiębiorcy pośredniczącego w sprzedaży co do zasady wyznaczy dzień powstania takiego przychodu.

Krzysztof Skrzypek, doradca podatkowy nr wpisu 12444

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: