eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż internetowa: data przychodu podatkowego

Sprzedaż internetowa: data przychodu podatkowego

2013-06-18 13:15

Sprzedaż internetowa: data przychodu podatkowego

Sprzedaż internetowa: data przychodu podatkowego © Oleksandr Moroz - Fotolia.com

Otrzymanie z góry zapłaty za zakupiony towar generuje powstanie u sprzedającego przychodu z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej już w momencie jej otrzymania - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19.07.2010 r. nr IBPBI/1/415-439/10/ZK.

Przeczytaj także: Dropshipping: dowody księgowe data powstania przychodu

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej. Podatek dochodowy rozlicza na zasadach ogólnych, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz korzysta ze zwolnienia w podatku VAT. Sprzedawany towar jest wysyłany do nabywców po otrzymaniu od nich zapłaty. Wnioskodawca zadał pytanie, w którym momencie powstaje przychód ze sprzedaży? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), za przychody z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek.

fot. Oleksandr Moroz - Fotolia.com

Sprzedaż internetowa: data przychodu podatkowego

Otrzymanie z góry zapłaty za zakupiony towar generuje powstanie u sprzedającego przychodu z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej już w momencie jej otrzymania.


Natomiast stosownie do treści art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1 uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1. wystawienia faktury albo
2. uregulowania należności.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika generalna zasada, iż w przypadku działalności w zakresie handlu przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje w dniu wydania rzeczy.

Wyjątek od tej zasady stanowi:
• wystawienie faktury dokumentującej dostawę towarów lub usługi przed datą ich wydania – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury,
• uregulowania należności przed wydaniem towaru – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień otrzymania należności.

Zatem przychód powstaje, co do zasady, w dniu wydania rzeczy. Jeżeli jednak przed tym dniem zostanie wystawiona faktura, albo zostanie uregulowana należność, a uregulowanie to ma charakter definitywny (ostateczny), to przychód powstanie odpowiednio wcześniej. Nie można jednak utożsamiać pojęcia „uregulowania należności”, o którym mowa w art. 14 ust. 1c pkt 2 ww. ustawy, z otrzymaniem zaliczki, bądź przedpłaty. Pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, nie zalicza się bowiem do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży internetowej. Sprzedawany przez niego towar zostaje wysyłany do nabywców po otrzymaniu od nich zapłaty.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż otrzymanie z góry zapłaty za zakupiony towar generuje powstanie u sprzedającego przychodu z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej już w momencie jej otrzymania, stosownie do art. 14 ust. 1c pkt 2 ww. ustawy. Przy czym w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 14 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, gdyż uregulowania należności za zakupiony towar przed jego otrzymaniem, nie można utożsamiać z zaliczką bądź przedpłatą. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: