eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Usługi budowlane: przychód w CIT w dacie protokołu odbioru

Usługi budowlane: przychód w CIT w dacie protokołu odbioru

2016-10-25 12:36

Usługi budowlane: przychód w CIT w dacie protokołu odbioru

Usługi budowlane © auremar - Fotolia.com

To data podpisania protokołu odbioru generuje datę powstania przychodu z tytułu wykonanych robót budowlanych. Do czasu jego podpisania bowiem wykonawca ma możliwość uzupełniania czy modyfikowania swoich prac - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21.10.2016 r. nr 1462-IPPB5.4510.886.2016.1.MR.

Przeczytaj także: Usługi budowlane: protokół zdawczo-odbiorczy w podatkach PIT CIT VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka wykonuje usługi budowlano-montażowe na terenie całego kraju. Z jednym z kontrahentów podpisała długoterminową umowę na takie roboty. Prace będą realizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji robót (zamawiający zastrzegł przy tym prawo do zmiany harmonogramu w trakcie robót).

Strony ustaliły miesięczne okresy rozliczeniowe (do ostatniego dnia danego miesiąca). W celu rozliczenia spółka będzie przedstawiać zamawiającemu do 25-go dnia danego miesiąca wniosek z wykazem wykonanych prac oraz kwotą należnego jej wynagrodzenia (tzw. protokół). Wykonanie robót zamawiający zatwierdza (bądź nie) w terminie 38 dni od złożenia protokołu. Wystawienie faktury następuje w ciągu 2 dni po zatwierdzeniu protokołu.

Spółka zadała pytanie, w którym momencie powinna rozpoznać przychód z tytułu świadczonych usług? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: ustawa o CIT), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Jednakże, co do zasady, za przychód podatkowy można uznać każde przysporzenie majątkowe podatnika o trwałym charakterze. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby prawnej.

fot. auremar - Fotolia.com

Usługi budowlane

To data podpisania protokołu odbioru generuje datę powstania przychodu z tytułu wykonanych robót budowlanych. Do czasu jego podpisania bowiem wykonawca ma możliwość uzupełniania czy modyfikowania swoich prac.


Powyższe oznacza, że co do zasady przysporzenie majątkowe uznaje się za przychód podatkowy w dacie jego faktycznego uzyskania, a więc na zasadzie kasowej. Wyjątek od tej reguły stanowią przychody związane z działalnością gospodarczą, które dla celów podatku dochodowego od osób prawnych rozpoznawane są na zasadzie memoriałowej, tj. są przychodem podatkowym w dacie, w której stały się należne, niezależnie od tego, czy podatnik faktycznie je otrzymał.

Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Moment rozpoznawania przychodów określonych w art. 12 ust. 3 ww. ustawy, został uregulowany w art. 12 ust. 3a- 3e.

Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1. wystawienia faktury albo
2. uregulowania należności.

Cytowany przepis nakazuje jednoznacznie określić moment wykonania usługi. W związku z faktem, że ustawa nie definiuje momentu, w którym usługę uznaje się za wykonaną oraz nie precyzuje kryteriów, jakimi należy się posługiwać dla jego określenia, należy uznać, że w sytuacji gdy dojdzie do wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi przed dniem wystawienia faktury albo uregulowania należności, wówczas uznać należy, że przychód powstanie w dniu wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi. (...)

W konsekwencji, w momencie wystawienia wyżej wskazanego Protokołu powstaje zatem dla Spółki przychód należny. Protokół podpisany przez Zamawiającego potwierdza bowiem jednoznacznie i ostatecznie, że określony zakres robót został ukończony. Do czasu podpisania takiego Protokołu, wykonawca robót ma stale możliwość uzupełniania, modyfikacji swoich prac, nawet jeżeli faktycznie zostały one wykonane już wcześniej (np. w poprzednim miesiącu). Tym samym, dla określenia momentu powstania przychodu w omawianej sprawie istotny jest dzień podpisania Protokołu przez Zamawiającego. Podstawę prawną do powyższego ujęcia przychodu podatkowego stanowi zatem art. 12 ust. 3 w związku z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa i przedstawiony we wniosku stan faktyczny, tutejszy Organ stoi na stanowisku, że moment powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych następuje w dniu zatwierdzenia i podpisania Protokołu przez Zamawiającego. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: