eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie podatków od faktur walutowych

Rozliczenie podatków od faktur walutowych

2018-09-05 10:31

Rozliczenie podatków od faktur walutowych

Faktury walutowe w polskim systemie podatkowym © Andrey Popov - Fotolia.com

Coraz częstszym zjawiskiem jest uzyskiwanie przez przedsiębiorców przychodów ze źródeł położonych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Niejednokrotnie wówczas faktura wystawiona jest w walucie obcej. Poniżej podpowiadamy, w jaki sposób dokonać rozliczenia takich przychodów.

Przeczytaj także: Rozliczenie VAT i PIT od sprzedaży voucher-a

Podatek dochodowy.


Stosownie do art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej: updof i art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej: updop, do przeliczania przychodów z faktury wystawionej w walucie obcej stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Zasady te obowiązują tak w przypadku sprzedaży na rzecz kontrahenta krajowego, jak i zagranicznego.
Aby przeliczyć na złote przychód wyrażony w walucie obcej, konieczne jest ustalenie daty powstania tego przychodu.

Moment powstania przychodu z tytułu wykonania usług określa art. 12 ust. 3a updop. Za datę powstania przychodu uważa się co do zasady, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Tym samym zdarzenie, które ma miejsce najwcześniej, wyznacza datę powstania przychodu.

Koszty podatkowe


Tę samą zasadę przeliczeń stosuje się do kosztów podatkowych. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
Jak bowiem wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 maja 2015 r., nr IPPB5/4510-149/15-2/IŚ: „skoro dniem poniesienia kosztu będzie dzień wystawienia faktury, to w myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej, do przeliczenia kosztu wyrażonego w walucie obcej na złote należy zastosować kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez dostawcę. Zatem do przeliczenia wartości kosztu poniesionego w walucie obcej, udokumentowanego fakturą (rachunkiem), należy przyjąć datę poprzedzającą datę faktury (rachunku), a dopiero w przypadku jej braku - innego dokumentu".

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Faktury walutowe w polskim systemie podatkowym

Nie ma przepisów, które zabraniałyby podatnikom rozliczeń z kontrahentami w walutach obcych i to zarówno, gdy kontrahenci ci znajdują się za granicą jak i w Polsce. W takim przypadku jednakże na potrzeby rozliczenie polskich podatków trzeba dokonać stosownego przeliczenia faktur walutowych na złotówki. Sposób przeliczenia będzie różny w zależności od rodzaju transakcji oraz podatku.


Podatek VAT


Aktualnie obowiązujące przepisy nie zabraniają kontrahentom krajowym wystawiania faktur w obcych walutach. Decydując się na taki sposób fakturowania transakcji trzeba mieć jednak na uwadze, że niezależnie od tego w jakiej walucie wystawiona jest faktura, kwota podatku powinna być wykazana w złotych. Stanowi o tym art. 106e ust. 11 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Przepis ten wskazuje ponadto, że kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

Na potrzeby podatku VAT do przeliczenia na złote przyjmuje się kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 31a ustawy o VAT, dalej: VAT).
W ust. 2 tego przepisu ustawodawca odniósł się także do przypadków, w których podatnik, zgodnie ze stosownymi regulacjami, może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym prawem terminie wskazując, że w takiej sytuacji przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
W zgodzie z art. 106i ust. 7 ustawy VAT, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:
  1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi (zgodnie z art. 19a ust. 1 określającym regułę podstawową powstawania obowiązku podatkowego – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi);
  2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty – zgodnie z art. 19a ust. 8, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4, określającego przypadki, kiedy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury).

Co do zasady więc (wyjątki: art. 106i ust. 8 ustawy VAT) podatnik może wystawić fakturę do 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego, jeśli obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych (art. 19a ust. 1 i 8 ustawy VAT).

Podsumowując: jeżeli podatnik wystawi fakturę w terminie określonym przepisami przed powstaniem obowiązku podatkowego, wówczas przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Po myśli zaś ust. 2. art. 31 ustawy VAT (zdanie drugie), przepis ust. 1 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

Tym samym także w tym przypadku podatnik zamiast kursu NBP może zastosować ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Wobec powyższego waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Podatek u źródła.


Z sytuacją odmienną będziemy mieć do czynienia w przypadku uzyskania wpłaty pozostałej kwoty należności, od której potrącono podatek u źródła. W takiej sytuacji do przeliczenia potrąconego podatku u źródła na złote zastosowanie znajduje kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu na rachunek bankowy przedsiębiorcy pozostałej kwoty należności.
Przedstawione wyżej stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10/07/2012r. w sprawie o sygn: IBPBI/2/423-330/12/BG gdzie organ podatkowy stwierdził, iż "spółka powinna dokonać przeliczenia kwoty podatku u źródła wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania wpłaty pozostałej kwoty należności, od której kontrahent potrącił podatek u źródła."

Także późniejsze interpretacje podatkowe potwierdzają powyższy pogląd, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2015r. o sygn. IBPBI/2/4510-55/15/BG.

Należy także zwrócić uwagę na regulację art. 31a ust 2 ustawy o VAT, zgodnie z brzmieniem którego „w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio”.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: