eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Działalność artystyczna z ryczałtem ewidencjonowanym 5,5%?

Działalność artystyczna z ryczałtem ewidencjonowanym 5,5%?

2017-05-25 13:17

Działalność artystyczna z ryczałtem ewidencjonowanym 5,5%?

Wykonywanie rękodzieła na ryczałcie ewidencjonowanym © dvoinik - Fotolia.com

Jeżeli w istocie prowadzona przez podatnika działalność polegająca na produkcji pamiątek, ma cechy powtarzalne (powielana wg szablonu w setkach) spełnia przesłanki pozwalające uznać ją za działalność wytwórczą i opodatkować 5,5% stawką ryczałtu. Jeżeli jednak będzie to bardziej działalność artystyczna, polegająca na wytwarzaniu określonych dzieł na zamówienie - stawka ryczałtu rośnie do 8,5% - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23.05.2017 r. nr 2461-IBPB-1-1.4511.77.2017.2.WRZ.

Przeczytaj także: Ryczałt ewidencjonowany: utwór muzyczny jako własny produkt

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki cywilnej i prowadzi działalność na własne nazwisko - w zakresie rękodzieła ludowo-artystycznego. Obie firmy są opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Urząd skarbowy kwestionuje jednakże stosowanie przez zainteresowaną do sprzedaży z własnej firmy stawki ryczałtu w wysokości 5,5% twierdząc, że właściwa dla niej jest, jako działalności artystycznej (sklasyfikowanej pod symbolem PKD 90.03.Z) stawka 8,5%.

Wnioskodawczyni wyjaśniła jednakże, że jej czynności w zasadzie ograniczają się do malowania wg opracowanych wcześniej szablonów kupionych szklanek, świeczników, popielniczek i butelek. Efektem końcowym jest tutaj przykładowo lampion jako pamiątka. Takich produktów zainteresowana nie sprzedaje w cenach detalicznych ale hurtowych - firmom. Jest to zatem masowa produkcja powtarzalnych produktów. Jeżeli dany wzór się przyjmie, produkcja idzie w setkach sztuk.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, jaką stawkę ryczałtu ewidencjonowanego powinna stosować do swojej sprzedaży? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Przepisy ww. ustawy przewidują stosowanie zróżnicowanych stawek ryczałtu, w zależności od zakresu prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym specyficznego jej typu jakim jest działalność artystyczna). Przy czym, sama możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy.

fot. dvoinik - Fotolia.com

Wykonywanie rękodzieła na ryczałcie ewidencjonowanym

Gdy dla działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu rękodzieła wybraliśmy opodatkowanie ryczałtem, dla sprzedawanych produktów stosujemy stawkę 5,5% albo 8,5%. Wszystko zależy od skali oraz powtarzalności naszych produktów.


Przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy stanowi, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 b), nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi wykaz usług, których świadczenie wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W wykazie tym nie wymieniono działalności wytwórczej w zakresie produkcji pamiątek przeznaczonych do sprzedaży hurtowej.

Przy czym, działalność wytwórcza to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika (art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Ww. ustawa nie definiuje pojęcia „wytwarzania”, dlatego też zgodnie z definicją słownikową należy przyjąć, że „wytwarzać” to „produkować” coś tworząc, wydzielać coś, powodować powstanie czegoś (słownik języka polskiego PWN wydany 2002 r.). Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług, bądź sprzedaży wytworzonych produktów do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) oraz pkt 4 lit. a) cytowanej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi m.in:
• 8,5% - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b),
• 5,5% - przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. a),

Z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnienia stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność polegającą na ręcznej obróbce i malowaniu szkła. Kupuje np.: szklanki, świeczniki, popielniczki, butelki i maluję je w określone wzory - które są opracowane już wcześniej (jest ich autorem i twórcą) i maluje je według szablonu. Efekt końcowy to np. lampion - jako pamiątka. Wnioskodawczyni nie sprzedaje pamiątek w cenach detalicznych ale hurtowych, jako producent którego odbiorcami są firmy, a nie osoby indywidualne. Na fakturach które wystawia odbiorcą figurują w dużych ilościach przetworzone przez nią ww. przedmioty w formie pamiątek. Wszystkie produkty, które maluje są w jednym wcześniej opracowanym wzorze. Jeśli wzór przyjmie się na rynku (czyli się podoba) Wnioskodawczyni powiela go w setkach. W jej ocenie jest producentem pamiątek. Ponieważ nie wykonuje działalności artystycznej dokonała aktualizacji posiadanego wpisu poprzez wykreślenie z niego symbolu PKD dotyczącego tej działalności.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że działalność Wnioskodawczyni to szczególna forma działalności gospodarczej, której istotą jest malowanie wg szablonu szklanych lampionów, kieliszków, butelek na witraże, a zatem zmiana ich przeznaczenia, zastosowania i sposobu użytkowania. Zatem, jeżeli w istocie prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność w zakresie produkcji pamiątek, mająca cechy powtarzalne (powielana wg szablonu w setkach) spełnia przesłanki pozwalające uznać ją za działalność wytwórczą, to przychody uzyskane z tej działalności mogą być opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Należy jednak wskazać, że w przypadku gdy zamówione przez kontrahenta pamiątki zostaną wytworzone przez Wnioskodawczynię według zamówionych przez niego cech i wzorów lub z jego materiałów, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie właściwa w wysokości 8,5% uzyskanego z tego tytułu przychodu. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: