eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Spółka jawna produkująca akcesoria meblowe na ryczałcie ewidencjonowanym

Spółka jawna produkująca akcesoria meblowe na ryczałcie ewidencjonowanym

2022-02-04 13:01

Spółka jawna produkująca akcesoria meblowe na ryczałcie ewidencjonowanym

Spółka jawna produkująca akcesoria meblowe na ryczałcie ewidencjonowanym © pixabay.com

Produkcja przez spółkę jawną gotowych (kompletnych) wyrobów gotowych w postaci nóg meblowych i podłokietników może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym według stawki podatkowej w wysokości 5,5% - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.02.2022 r. nr 0112-KDIL2-2.4011.1014.2.MB.

Przeczytaj także: Ryczałt ewidencjonowany: wyższa stawka podatku dla tworzonych narzędzi

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawcy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Przychody spółki w skali roku nie przekraczają 2 mln euro. Spółka produkuje akcesoria meblowe w postaci nóg meblowych i podłokietników z zakupionych materiałów. Sprzedaż wyrobów gotowych następuje głównie za pośrednictwem internetu. Głównymi odbiorcami spółki są hurtownie nabywające jej produkty w setkach/tysiącach sztuk. Marginalna część sprzedaży dotyczy odbiorców indywidualnych.

Proces produkcji rozpoczyna się od zakupu materiału (stal w postaci blachy, rur, prętów, zaślepek, filców itd.). Następnie pracownicy spółki obrabiają materiał poprzez cięcie, gięcie, spawanie i szlifowanie. Część produkcji jest zlecana zewnętrznym podwykonawcom, w szczególności wycinanie laserowe elementów niektórych nóg meblowych. Spółka zleca też malowanie lub chromowanie wyrobów gotowych. W kolejnym kroku pracownicy spółki uzbrajają wyroby gotowe w elementy, takie jak zaślepki, filce, mocowania itp. Wyroby gotowe są pakowane i dostarczane transportem własnym, zleconym lub klienci odbierają towar we własnym zakresie.

Zadano pytanie, jaka stawka ryczałtu ewidencjonowanego powinna mieć zastosowanie do sprzedaży takich produktów gotowych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

fot. pixabay.com

Spółka jawna produkująca akcesoria meblowe na ryczałcie ewidencjonowanym

Produkcja przez spółkę jawną gotowych (kompletnych) wyrobów gotowych w postaci nóg meblowych i podłokietników może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym według stawki podatkowej w wysokości 5,5%.


„(…) Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:
a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.
Stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:
a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub
b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.
Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak – jak Państwo oświadczyli – żadna z wymienionych przesłanek w ich przypadku nie zachodzi.
W kwestii zastosowania właściwej stawki podatku wskazujemy, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Zatem przychody z działalności wytwórczej podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 5,5%, o ile dany rodzaj działalności nie jest objęty innymi stawkami przewidzianymi w art. 12 omawianej ustawy podatkowej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie działalność wytwórcza oznacza działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika. (…)

Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy na grunt rozpatrywanej sprawy, stwierdzamy, że do uzyskiwanych przez Zainteresowanych przychodów z działalności wytwórczej, w wyniku której powstaną nowe wyroby, należy zastosować 5,5% stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Reasumując – produkcja gotowych (kompletnych) wyrobów gotowych w postaci nóg meblowych i podłokietników może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym według stawki podatkowej w wysokości 5,5%.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: