eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie ulgi na Internet w PIT za 2017 r.

Odliczenie ulgi na Internet w PIT za 2017 r.

2018-02-21 13:06

Odliczenie ulgi na Internet w PIT za 2017 r.

Ulga internetowa w rocznym PIT © Robson90 - Fotolia.com

Ulga internetowa jest rozliczana od roku, w którym Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Na początku cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem, które od kilku lat spada. Wszystko przez ograniczenia w jej stosowaniu. Obecnie podatnik może bowiem skorzystać z ulgi tylko dwa razy w swoim życiu. Oszczędności na podatku również nie są jakieś znaczące.

Przeczytaj także: Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2017 rok

Przepisy regulujące ulgę internetową są dosyć skąpe. W powiązaniu z wypracowaną linią interpretacyjną i orzeczniczą pozwalają jednak stosunkowo ostro określić, kto i kiedy ma prawo do odliczenia.
Ustawa o PIT mówi, że podstawę opodatkowania obniża się m.in. o wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Podany limit jest górną granicą odliczenia ulgi. W zeznaniu należy natomiast wykazać wydatki faktycznie poniesione, jeżeli są one niższe od limitu.

Wydatki odliczane w ramach ulgi na Internet?


Ulgą objęte są wyłącznie wydatki związane z korzystaniem z sieci Internet. regulacji tych nie można interpretować rozszerzająco. Dlatego też wypełniając PIT-a można w nim uwzględnić jedynie wydatki związane z samym korzystaniem z Internetu. Odliczeniu nie podlegają natomiast inne wydatki towarzyszące takiej usłudze, których poniesienie często jest niezbędne do korzystania z sieci, czyli np. zakupu niezbędnych urządzeń technicznych (m.in. routera), montażu sieci Internetowej, jej remontu, konserwacji. Odliczeniu nie podlega także opłata aktywacyjna za przyłączenie do sieci i inne wydatki towarzyszące takiej usłudze.

Co zatem można odliczyć? - wszelkie wydatki związane z samym korzystaniem z sieci Internet. Są to zatem wydatki na stały abonament płacony z tytułu użytkowania sieci, opłaty za dostęp wdzwaniany czy Internet mobilny (i to zarówno w formie abonamentu, jak i płacony za ilość ściągniętych/wysłanych danych) oferowany przez sieci komórkowe, a nawet wydatki ponoszone na użytkowanie Internetu w kafejce internetowej.
Nie jest ważne miejsce, z którego podatnik korzysta z Internetu, a jedynie fakt ponoszenia w ciągu roku wydatków na ten cel.

fot. Robson90 - Fotolia.com

Ulga internetowa w rocznym PIT

760 zł - tyle podatnik może maksymalnie odliczyć w ramach ulgi na Internet. Oszczędność na podatku jest jednak znacznie mniejsza. Ulga jest bowiem odliczeniem od dochodu. Na podatku zaoszczędzamy zatem iloczyn w postaci wartości wydatków oraz stosowanej stawki podatkowej. Nadto prawo do ulgi jest istotnie ograniczone w czasie.


Dokumentowanie ulgi


Ulgą objęte są wydatki poniesione w danym roku podatkowym na korzystanie z Internetu. Wydatki takie muszą być odpowiedno udokumentowane. Ustawodawca nie wymienił dowodów potwierdzających prawo do ulgi z nazwy. Wskazał natomiast niezbędne ich elementy. I tak na dowodzie potwierdzającym poniesienie wydatku winny znaleźć się co najmniej:
  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi)
  • dane identyfikujące sprzedającego,
  • rodzaj zakupionego usługi,
  • kwotę zapłaty.

Każdy dowód, który posiada wymienione informacje, stanowi podstawę do ujęcia go w ramach ulgi internetowej. Najczęściej dokumentem takim będzie oczywiście faktura wystawiona zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Mogą to jednak być także inne dokumenty, w postaci chociażby rachunku uproszczonego (który obecnie występuje coraz rzadziej, niemniej nadal się pojawia).

Konieczna zapłata?


Zapłata jest niezbędna do skorzystania z odliczenia. Regulacje określające samą ulgę mówią bowiem, iż obejmuje ona wyłącznie wydatki poniesione na korzystanie z Internetu, przy czym owo poniesienie należy rozumieć stricte kasowo, czyli jako zapłatę.

W związku z powyższym podatnik zamierzający skorzystać z odliczenia z jednej strony winien zaopatrzyć się w dokument zawierający wymienione wyżej informacje (np. fakturę), z drugiej zaś dokument potwierdzający faktyczną zapłatę. Potwierdzenie zapłaty może przyjąć tutaj dowolną postać. Może to być np. przelew bankowy, dowód KP wystawiony przez usługodawcę czy bankowe potwierdzenie wpłaty. Wystarczająca jest też adnotacja o zapłacie dokonana bezpośrednio na fakturze bądź rachunku wystawionych przez sprzedawcę, a informująca o tym, że otrzymał on pieniądze.
Jeżeli posiadane dokumenty nie będą jednoznacznie wskazywać, że dany wydatek został faktycznie poniesiony (a więc np. faktura została zapłacona), w zeznaniu podatkowym jego wartości nie należy uwzględniać.
O odliczeniu decyduje faktyczna zapłata dokonana w rozliczanym roku, a nie np. okres, którego dotyczy faktura. W związku z tym faktura dotycząca abonamentu za Internet miesiąca grudnia 2016 r., lecz zapłacona w styczniu roku 2017, podlega odliczeniu w zeznaniu PIT za rok 2017.

E-faktura czyli dokument PDF


Obecnie papierowe faktury VAT wysyłane przez dostawców mediów (zwłaszcza za telefon czy internet) są wypierane przez ich elektroniczne odpowiedniki. Sami dostawcy usług zachęcają do korzystania z e-faktur oferując chociażby w takim przypadku niższą cenę za swoje usługi. Dokument taki bowiem bardzo często łatwiej oraz taniej sporządzić i dostarczyć klientowi aniżeli fakturę tradycyjną. Proces ten w dużej mierze można wręcz zautomatyzować. Faktury elektroniczne z reguły przyjmują tutaj formę pliku PDF wysyłanego na konto e-mail odpowiedniego użytkownika czy też dostępnego do pobrania z serwera po zalogowaniu się na odpowiedniej stronie.
Faktura elektroniczna jak najbardziej uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi internetowej.

Paragon z kasy fiskalnej nie jest honorowany
Paragon fiskalny niewątpliwie potwierdza zakup konkretnego towaru bądź usługi, którą może być np. skorzystanie z Internetu w kafejce. Jego posiadacz w uldze jedna go nie odliczy. Paragon z kasy fiskalnej nie spełnia bowiem wymogów nałożonych na dokumenty potwierdzające prawo do odliczenia. Nie ma na nim danych nabywcy, a więc podstawowego elementu, który jest wymagany przy tego typu dokumentach.

Jak ustalić wartość przysługującej ulgi Internetowej?


W rocznym PIT ujmowane są faktycznie poniesione wydatki na użytkowanie sieci Internet, z tym że górny limit odliczenia wynosi tutaj 760 zł (w skali roku a nie miesiąca). W związku z tym podatnik, którego poniesione w ciągu roku wydatki mieszczą się we wskazanym limicie, odliczy je w pełnej wysokości. Dla przykładu podatnik, który wydał w tym celu kwotę 700 zł - tę wartość wskaże w rozliczeniu podatkowym. Jeżeli jednak wydatki limit przekroczą (wyniosą np. 900 zł), w zeznaniu podatnik wykaże jedynie kwotę 760 zł.
Ulga nie przechodzi na następne lata. Niewykorzystana część limitu, jak i nadwyżka poniesionych wydatków w danym roku ponad limit przepadają.

Ulga jest odliczeniem od dochodu, czyli pomniejsza podstawę opodatkowania a nie sam podatek. Faktyczna oszczędność finansowa (na podatku) zależy w związku z tym od stawek daniny, wg których rozlicza się konkretny podatnik.

Najwięcej zaoszczędzą tutaj płacący 32% stawkę podatku dochodowego (czyli wpadający w drugi próg podatkowy). U nich należny podatek może bowiem zmniejszyć się nawet o 243 zł. Najmniej zaś zyskają ryczałtowcy trudniący się handlem, dla których stawka ryczałtu wynosi 3%. Ci maksymalnie mogą zyskać jedynie 23 zł
Dla większości podatników wartość należnej fiskusowi daniny spadnie natomiast maksymalnie o 137 zł. Wartość ta jest iloczynem kwoty 760 zł i stawki podatku w wysokości 18%, a więc pierwszej stawki podatku przewidzianej w skali podatkowej.

Faktura wystawiona na kilka osób -współużytkowników Internetu


Gdy wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet ponosi kilka osób warto zadbać o to, aby na dokumencie potwierdzającym ich poniesienie znalazły się dane każdej z nich, czyli aby np. faktura była wystawiona na dane wszystkich odbiorców.

Taki zabieg pozwoli każdemu z tych odbiorców skorzystać z odliczenia (w części na niego przypadającej). Warto przy tym pamiętać, że każdemu z nich przysługuje odrębnie limit odliczenia w wysokości 760 zł.

Ulga Internetowa u małżonków


Powyższy sposób postępowania ma zastosowanie także w przypadku małżonków. Każdy z nich ma odrębny limit ulgi - i to nawet wówczas, gdy PIT-a rocznego składają wspólnie. Dzięki temu, jeżeli na fakturze (bądź innym dowodzie zawierającym niezbędne minimum informacji) znajdą się dane obojga z nich, mimo wspólnego wydatku limit odliczenia się podwoi.

W praktyce wprawdzie można spotkać się ze stanowiskiem, że prawo do ulgi przysługuje obojgu małżonkom nawet wówczas, gdy faktura jest wystawiona tylko na jednego z nich, niemniej organy podatkowe twierdzą z reguły co innego. Trzeba też pamiętać, że ewentualne interpretacje podatkowe czy wyroki sądowe wydawane w tej materii, a korzystne dla podatników, tyczą się konkretnej sprawy i nie wiążą fiskusa w innych. Dlatego też zastosowanie się do nich może doprowadzić do sporu z fiskusem, który niekoniecznie sąd musi rozstrzygnąć na korzyść podatnika.
WSA w Łodzi w wyroku z dnia 19 sierpnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Łd 127/08; wyrok prawomocny) uznał, że w sytuacji, w której małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, wspólnie zamieszkują lokal mieszkalny i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, wspólnie korzystali z sieci Internet oraz pokrywali z majątku wspólnego koszty z tym związane, mogą oboje skorzystać z tejże ulgi nawet wtedy, gdy faktura jest wystawiona tylko na jedno z nich.

WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 04.08.2009 r., sygn. akt I SA/Rz 575/09 (wyrok prawomocny) przyjął, że nie jest istotne, na którego z małżonków wystawiono fakturę, tylko to, który z nich faktycznie te wydatki ponosi. Co za tym idzie, jeżeli jeden z małżonków jest jedynym uzyskującym przychody w rodzinie, ma prawo do tej ulgi także wówczas, gdy faktura jest wystawiona na drugiego małżonka, z którym istnieje współwłasność majątkowa małżeńska.

WSA w Kielcach w wyroku z dnia 18.08.2011 r. (sygn. akt I SA/Ke321/11; wyrok prawomocny) uznał, że sposób zaadresowania faktur nie jest przeszkodą dla tego, by odliczenia z tytułu ulgi internetowej zostały rozdzielone między oboje małżonków dokonujących wspólnego rozliczenia, w taki sposób, by każde z nich potrąciło część zafakturowanych wydatków.

Odliczenie jedynie przez dwa lata


Korzystanie z ulgi na Internet jest ograniczone w czasie. Danej osobie przysługuje ono wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych i to pod warunkiem, że z ulgi wcześniej nie korzystano.
Art. 26 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że ulga internetowa przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał on z tego odliczenia.

W związku z tym podatnik, który z ulgi korzystał przed rozliczeniem za rok 2016, obecnie (czyli w PIT za rok 2017) nie ma już do niej prawa.
Zdaniem Ministra Finansów
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 4454 dotyczącą stosowania znowelizowanych przepisów ulgi internetowej resort finansów wyjaśnił, że ustawodawca nie określił ram czasowych wskazanego w art. 26 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych okresu poprzedzającego. W związku z tym przez okres ten należy rozumieć cały zakres czasowy obowiązywania odliczenia (a więc od roku 2004).

Dla kogo odliczenie?


Ulga na Internet jest odliczeniem od dochodu, do którego prawo mają podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Ustawodawca dał do niej prawo także podatnikom płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W takim przypadku o wartość wydatków podlega obniżeniu przychód podlegający opodatkowaniu. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczających się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O, z którego to jest ona następnie przenoszona do zeznania rocznego.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: