eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga prorodzinna: ważne wychowywanie dziecka

Ulga prorodzinna: ważne wychowywanie dziecka

2018-07-13 13:22

Ulga prorodzinna: ważne wychowywanie dziecka

Czy matka może samodzielnie rozliczyć całą ulgę prorodzinną? © Syda Productions - Fotolia.com

Jeżeli to na matce córki ciążą obowiązki związane z jego wychowaniem, to ona sprawuje nad nią samodzielną pieczę, zaspakaja jej wszystkie potrzeby od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne, natomiast ojciec córki, nie uczestniczy w jej wychowywaniu, nie interesuje się nią, nie utrzymuje żadnych kontaktów, a ogranicza się jedynie do wykonywania obowiązku alimentacyjnego, to prawo do ulgi prorodzinnej ma wyłącznie matka – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.07.2018 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.210.2018.2.BK

Przeczytaj także: Szczególne dochody dziecka a rozliczenie PIT rodziców

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Ojciec dziecka wnioskodawczyni nie mieszka z nimi. Wyrokiem sądu jako sprawca przemocy w rodzinie został zobowiązany do opuszczenia mieszkania. Wnioskodawczyni wychowaniem córki zajmuje się osobiście, samodzielnie wykonuje władzę rodzicielską poprzez zabezpieczenie wszystkich potrzeb dziecka od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne. Ojciec dziecka ogranicza się jedynie do płacenia alimentów (i to niezbyt sumiennie, wskutek czego wnioskodawczyni złożyła wniosek o egzekucję świadczenia alimentacyjnego), nie utrzymuje ze swoją córką żadnych kontaktów.

Ojcu dziecka nie została ograniczona władza rodzicielska ani ustalone kontakty z córką. Władzę rodzicielską on jednak tylko posiada ale jej nie wykonuje.

Wnioskodawczyni ma jeszcze jedno dziecko. W stosunku do obydwu jest ona uprawniona do ulgi prorodzinnej. Ojciec córki powiadomił wnioskodawczynię (SMS-em), że odliczył połowę ulgi prorodzinnej na córkę, zaś zainteresowana w rocznym PIT rozliczyła tę ulgę w pełnej wysokości. Zadała ona pytanie, czy jej postępowanie było prawidłowe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
1. wykonywał władzę rodzicielską;
2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

fot. Syda Productions - Fotolia.com

Czy matka może samodzielnie rozliczyć całą ulgę prorodzinną?

Na potrzeby ulgi prorodzinnej nie wystarczy tylko posiadać władzy rodzicielskiej, ale trzeba ją faktycznie sprawować. Dlatego też gdy jeden z rodziców nie uczestniczy w wychowaniu dziecka, nie zaspokaja jego potrzeb, a ogranicza się do płacenia alimentów, z odliczenia skorzystać nie może.


Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:
1. jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
a. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
b. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
2. dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;
3. trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:
a. 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
b. 166,67 zł na trzecie dziecko,
c. 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Stosownie do art. 27f ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka (art. 27f ust. 2b ww. ustawy).

W przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem (art. 27f ust. 3 ustawy).

Jednocześnie jak stanowi art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
1. odpis aktu urodzenia dziecka;
2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Zatem z literalnego brzmienia art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika, że warunkiem zastosowania przez rodzica ulgi na małoletnie dzieci jest wykonywanie w stosunku do dziecka władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska – zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.) przysługuje obojgu rodzicom, a stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W rozumieniu przepisów prawa rodzinnego władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 k.r.o.).

W konsekwencji, jeżeli w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego na dziecko limitu. Kwotę tę rodzice mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji.

Porozumienie rodziców co do wysokości dokonywanego odliczenia nie jest jednak wymagane w przypadku, gdy tylko jeden rodzic spełnia warunki do zastosowania odliczenia na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy.

Podkreślić należy, że samo posiadanie władzy rodzicielskiej jest niewystarczające do zastosowania przedmiotowej preferencji. Dla nabycia prawa do ulgi konieczne jest zarówno posiadanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie, czyli wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko wychowywane jest w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój, w szczególności sprawowanie faktycznej pieczy nad dzieckiem i jego wychowywanie, a więc zapewnienie /zabezpieczenie wszystkich potrzeb dziecka od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej należy zatem odnieść do konkretnych okoliczności faktycznych, w oparciu o zachowania i konkretną aktywność rodziców wobec dziecka.

Wykonywać pieczę (zgodnie z definicją Wielkiego Słownika Języka Polskiego oraz słownika synonimów) – to m.in. sprawować nad kimś lub czymś bezpośrednią, osobistą opiekę, troszczyć się, baczyć, czuwać, nadzorować).

Zatem, jeżeli władza rodzicielska przysługuje formalnie obojgu rodzicom, a tylko jeden z rodziców faktycznie ją wykonuje, to z odliczenia całości kwoty może skorzystać tylko ten rodzic. (…)

Biorąc zatem pod uwagę okoliczności przedstawione we wniosku, w szczególności fakt, że córka Ilona mieszka z Wnioskodawczynią, na Wnioskodawczyni ciążą obowiązki związane z jej wychowaniem, to Ona sprawuje nad nią samodzielną pieczę, zaspakaja jej wszystkie potrzeby od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne, natomiast ojciec córki – jak twierdzi Wnioskodawczyni - nie uczestniczy w wychowywaniu córki, nie interesuje się Nią, nie utrzymuje żadnych kontaktów z córką, nie uczestniczy w zaspakajaniu jej potrzeb psychofizycznych i duchowych, ogranicza się jedynie do wykonywania obowiązku alimentacyjnego uznać należy, że w stosunku do córki tylko Wnioskodawczyni wykonywała władzę rodzicielską. Samo płacenie alimentów na małoletnią córkę nie jest bowiem wystarczające dla przyjęcia, że również ojciec taką władzę wykonywał.

Oznacza to, że wyłącznie Wnioskodawczyni przysługiwało (po spełnieniu wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania) prawo do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej wnikającej z art. 27f ust. 1 ww. ustawy na małoletnią córkę Ilonę, tj. w wysokości 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: