eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › W 2019 r. nowa danina/podatek dla najbogatszych i firm

W 2019 r. nowa danina/podatek dla najbogatszych i firm

2018-11-13 13:31

W 2019 r. nowa danina/podatek dla najbogatszych i firm

Danina solidarnościowa dla firm i dobrze zarabiających © nanantachoke - Fotolia.com

Dnia 23 października 2018 r. sejm uchwalił ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Fundusz ten zostanie utworzony w celu wsparcia społecznego, zawodowego lub zdrowotnego osób niepełnosprawnych. Kto się na niego złoży?

Przeczytaj także: Fundusz solidarnościowy czyli nowa danina od pracodawców i przedsiębiorców

Dzięki zawiązaniu Funduszu większa ilość środków finansowych ma iść na potrzeby osób niepełnosprawnych. Aby jednak to było możliwe, konieczne jest znalezienie źródeł finansowania tego Funduszu. Pieniądze w nim nie wezmą się przecież z powietrza. Źródeł tych nowa ustawa zawiera sześć, przy czym ostatnie z nich jest kategorią otwartą w postaci: „innych przychodów”. I tak na Fundusz złożą się m.in. pracodawcy. Tutaj ma bowiem wystąpić nowa składka, która będzie liczona od podstaw naliczania składek ZUS-owskich. Będzie ona dobijana do Funduszu Pracy. Ile wyniesie w rzeczywistości? To będzie określać ustawa budżetowa (czyli obecnie jeszcze nie wiadomo). Składki te będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów tak samo jak składki na Fundusz Pacy.
Nowa składka będzie stanowiła stałe źródło wpływów finansowych na Fundusz. Będzie ona opłacana za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Ich poboru będzie dokonywał ZUS, za wynagrodzeniem. To wyniesie 0,5% kwoty pobranych składek.

Przekazania składek ZUS dokona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ich rozliczenia. W przypadku zwłoki ZUS zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie.

Nowy podatek


Zakłady pracy to jednak nie jedyni, którzy muszą liczyć się z udźwignięciem ciężaru Funduszu. Swoimi pieniędzmi wzmocnią go bowiem także najlepiej zarabiający. Do ustawy o podatku dochodowym trafi nowy rozdział regulujący zasady uiszczania daniny solidarnościowej.

fot. nanantachoke - Fotolia.com

Danina solidarnościowa dla firm i dobrze zarabiających

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych to kolejny zamach na pieniądze podatników. Fundusz ten będą bowiem zasilały m.in. pieniądze pochodzące z nowej składki, którą będą płacić pracodawcy od zatrudnionych osób oraz podatnicy zarabiający ponad 1 mln zł w skali roku. Stawka podatku dla najlepiej zarabiających wynosi 4% ich dochodu ponad 1 mln zł. Ile zapłacą pracodawcy – jeszcze nie wiadomo. Wysokość składki określi bowiem ustawa budżetowa.


Tutaj już nie ma wątpliwości co do wysokości „podatku”. Stawka nowej daniny wynosi 4% liczone od podstawy obliczenia daniny. Nie każdy jednak podatek zapłaci.

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 mln zł sumy dochodów, po ich pomniejszeniu o możliwe do odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy oraz o kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 tej ustawy (regulacja ta odnosi się do dochodów w zagranicznych spółkach kontrolowanych). Innych ulg i odliczeń pomniejszających podstawę opodatkowania nie przewidziano.
Jakie dochody są brane pod uwagę?
Podstawę naliczenia daniny solidarnościowej stanowi tutaj suma wybranych dochodów w postaci:
  • dochodów opodatkowanych skalą podatkową (m.in. dochody z pracy, rent, emerytur, działalności wykonywanej osobiście, praw majątkowych itd., w tym uzyskiwanych za granicą, nawet gdy są zwolnione od podatku w Polsce)
  • dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym (działalność gospodarcza, działy specjalne produkcji rolnej)
  • dochodów w zagranicznych spółkach kontrolowanych
  • dochodów z kapitałów pieniężnych.

Jak widać, zakres dochodów branych pod uwagę przy liczeniu daniny solidarnościowej, jest stosunkowo szeroki. Co przy tym ważniejsze, na potrzeby obliczenia daniny dochody te ulegają zsumowaniu.

Danina solidarnościowa będzie wykazywana w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia roku kalendarzowego. W tym terminie będzie ona też podlegać wpłaceniu.

Nowe regulacje będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. W związku z tym po raz pierwszy obowiązki podatników wynikające z ustawy o PIT, a związane z daniną solidarnościową, będą podlegały wykonaniu do 30 kwietnia 2020 r. Przy ustalaniu jej wysokości uwzględniane będą dochody za 2019 r. wykazane w zeznaniach oraz rocznym obliczeniu podatku. Nie przewidziano tutaj obowiązku uiszczania zaliczek na poczet daniny w trakcie roku.

Wpłaconą na rachunek urzędu skarbowego daninę solidarnościową naczelnik urzędu skarbowego przekaże na rachunek bankowy Funduszu w terminie:
  • trzech dni roboczych licząc od dnia 1 sierpnia roku, w którym jest składana deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej - w przypadku daniny solidarnościowej zapłaconej w terminie jej zapłaty;
  • dwóch miesięcy od dnia wpływu daniny solidarnościowej na rachunek urzędu skarbowego, nie wcześniej jednak niż dnia 1 sierpnia roku, w którym powinna zostać złożona deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej - w przypadku daniny solidarnościowej zapłaconej po upływie terminu jej zapłaty.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: