eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Darowizna nieruchomości nie jest przychodem w PIT

Darowizna nieruchomości nie jest przychodem w PIT

2019-01-08 13:50

Darowizna nieruchomości nie jest przychodem w PIT

Darczyńca nie płaci podatku od przekazane darowizny © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Darowizna to czynność o charakterze nieodpłatnym. Darczyńca dokonuje tutaj wprawdzie zbycia własnego majątku, ale bez odpłatności. W efekcie czynność taka nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 04.01.2019 r. nr 0115-KDIT2-3.4011.374.2018.3.JS

Przeczytaj także: Zwrot pieniędzy uprawnia do korekty zeznania podatkowego

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Dnia 15 czerwca 2018 r. wnioskodawca darował córce dwie działki gruntu (X i Y) o wartości 120 000 zł. Właścicielem działki Y wnioskodawca stał się dopiero w 2018 r. wskutek jej zamiany z inną nieruchomością. Działkę X posiadał natomiast od 1984 r. Wnioskodawca zadał pytanie, czy z tytułu darowizny nieruchomości wystąpi u niego przychód w podatku dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Stosownie zaś do art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r., poz. 644 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Z powyżej przytoczonych przepisów wynika, że co do zasady, darowizna dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy podnieść, że w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Darczyńca nie płaci podatku od przekazane darowizny

Zbycie własnego majątku może miech charakter odpłatny bądź charakter nieodpłatny. Tym ostatnim jest m.in. darowizna, czyli przekazanie własnego majątku na rzecz innej osoby bez oczekiwania w zamian innego świadczenia. Zbycie nieodpłatne nie podlega PIT u przekazującego majątek.


Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jeżeli zatem odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl natomiast art. 30e ust. 1 ww. ustawy, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 cyt. ustawy).

Mając powyższe na uwadze należy podnieść, że zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Z zacytowanego przepisu wynika, że podstawową cechą umowy darowizny jest bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem jego majątku.

Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego) i zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za otrzymane świadczenie. Istotą darowizny – jako czynności nieodpłatnej – jest więc brak po drugiej stronie ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego.

Z opisanego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonał na rzecz córki w dniu 15 czerwca 2018 r. darowizny w formie aktu notarialnego m.in. działki nr Y, której właścicielem stał się w wyniku umowy zamiany w dniu 5 czerwca 2018 r. Zbycie to nastąpiło co prawda przed upływem okresu pięciu lat, o którym mowa w cytowanym przepisie art. 10 ust. pkt 8 ustawy jednakże w związku z dokonaniem tej czynności w formie darowizny, a więc nieodpłatnie nie była ona źródłem przychodu oraz ewentualnego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podsumowując, w związku z aktem darowizny nieruchomości po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: