eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga na Internet w PIT za 2018 r.

Ulga na Internet w PIT za 2018 r.

2019-01-09 13:59

Ulga na Internet w PIT za 2018 r.

Kto rozlicza ulgę internetową? © barnaba - Fotolia.com

Przychody opodatkowane skalą podatkową i ryczałtem ewidencjonowanym, uprawniają do skorzystania z tzw. ulgi internetowej. Niestety z uwagi na ograniczenia ulga ta traci na popularności. Odliczeniu podlegają faktycznie wydatkowane kwoty na użytkowanie Internetu. Fiskus oczywiście nie wierzy tutaj na słowo.

Przeczytaj także: Twój e-PIT popularny do rozliczeń podatkowych przez internet

Wydatki na użytkowanie sieci Internet


760 zł – to górny limit odliczenia, który może zostać wykazany w ramach ulgi internetowej. Limit ten przysługuje odrębnie każdemu podatnikowi. Aby jednak ulga mogła zostać rozliczona, podatnik musi ponosić wydatki z tytułu korzystania z sieci Internet – tylko takie podlegają odliczeniu.
Uldze nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to bowiem opłata za korzystanie, lecz jedynie opłata za możliwość korzystania) itp.

Co zatem można odliczyć – jedynie wydatki za samo korzystanie z „sieci”. Są to przede wszystkim wydatki na stały abonament płacony z tytułu użytkowania sieci, opłaty za dostęp wdzwaniany czy Internet mobilny (i to zarówno w formie abonamentu, jak i płacony za ilość ściągniętych/wysłanych danych) oferowany przez sieci komórkowe, a nawet wydatki ponoszone na użytkowanie Internetu w kafejce internetowej.

Większego znaczenia nie ma natomiast miejsce, w którym podatnik korzysta z Internetu.

Jak dokumentować


Ustawa wskazuje górny limit odliczenia w wysokości 760 zł. W rocznym PIT wykazywane są natomiast wydatki faktycznie poniesione na korzystanie z Internetu. Dlatego tak ważne jest tutaj prawidłowe udokumentowanie prawa do ulgi.

fot. barnaba - Fotolia.com

Kto rozlicza ulgę internetową?

Ile można zaoszczędzić na podatku dzięki uldze internetowej? Maksymalnie 243 zł. Taką wartość osiągną jednakże wyłącznie ci, którzy płacą podatek wg 32% stawki PIT oraz wykorzystają maksymalny limit odliczenia. A krąg uprawnionych do ulgi jest coraz mniejszy.


Ustawodawca nie wymienił przy tym wprost dowodów potwierdzających prawo do ulgi. Wskazał za to ich elementy.
Na dowodzie potwierdzającym poniesienie wydatku winny znaleźć się co najmniej:
  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi)
  • dane identyfikujące sprzedającego,
  • rodzaj zakupionego usługi,
  • kwotę zapłaty.

Jest to niezbędne minimum każdego dowodu dokumentującego poniesienie wydatku. Oczywiście najczęściej będzie to po prostu faktura VAT wystawiona przez dostawcę usługi. Nie jest to jednakże jedyny dokument.

E-faktura i paragon z kasy fiskalnej


Papierowe faktury VAT wysyłane przez dostawców mediów (zwłaszcza za telefon czy Internet) występują coraz rzadziej. Częściej można spotkać w ich miejsce faktury elektroniczne. Do takich rozwiązań zachęcają sami dostawcy usług dostępu do sieci internetowej. Rozwiązanie to jest bowiem dla nich tańsze i szybsze. E-faktura często pozwala obniżyć o kilka złotych wartość usługi dla konsumenta. Proces jej wystawienia oraz przekazania w dużej mierze można wręcz zautomatyzować. Faktury elektroniczne z reguły przyjmują tutaj formę pliku PDF wysyłanego na konto e-mail odpowiedniego użytkownika czy też dostępnego do pobrania z serwera po zalogowaniu się na odpowiedniej stronie. Znika zatem opłata za przesłanie listu z formularzem papierowym. Faktura elektroniczna przy tym, tak jak jej wersja papierowa, uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi internetowej.

Inaczej jest natomiast w przypadku paragonów fiskalnych. Te wprawdzie potwierdzają zakup konkretnego towaru czy usługi, wskazują datę zakupu a nawet sprzedawcę, niemniej brakuje na nich miejsca dla danych nabywcy. Z tego względu korzystając z Internetu w kafejce i chcąc taki wydatek rozliczyć w ramach ulgi, należy poprosić sprzedawcę o fakturę lub rachunek uproszczony, który będzie zawierał dane nabywcy.

Pamiętaj o zapłacie


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że odliczeniu w ramach ulgi podlegają jedyni wydatki poniesione na korzystanie z Internetu. Przez poniesienie należy zaś rozumieć faktyczną zapłatę za takie usługi.

Dlatego też tak ważne jest tutaj nie tylko posiadanie dokumentów potwierdzających sam zakup usługi (czyli np. faktury) ale również dokumentów potwierdzających faktyczną zapłatę. Jak owo potwierdzenie zapłaty powinno wyglądać? Mamy tutaj pełną dowolność pod warunkiem, że stwierdzenie zapłaty będzie bezsporne. Może to zatem być adnotacja na fakturze, że płatności dokonano gotówką, dowód KP wystawiony przez sprzedawcę, przelew bankowy itp.
Jeżeli posiadane dokumenty nie będą jednoznacznie wskazywać, że dany wydatek został faktycznie poniesiony (a więc np. faktura została zapłacona), w zeznaniu podatkowym jego wartości nie należy uwzględniać.
O odliczeniu decyduje faktyczna zapłata dokonana w rozliczanym roku, a nie np. okres, którego dotyczy faktura. W związku z tym faktura dotycząca abonamentu za Internet miesiąca grudnia 2017 r., lecz zapłacona w styczniu roku 2018, podlega odliczeniu w zeznaniu PIT za rok 2018.

Wartość odliczenia


Ile w rocznym PIT można odliczyć w ramach ulgi internetowej? – tyle ile wyniosły faktyczne wydatki w danym roku na ten cel, nie więcej jednak niż 760 zł za cały rok.
W rezultacie podatnik, którego poniesione w ciągu roku wydatki mieszczą się we wskazanym limicie, odliczy je w pełnej wysokości. Dla przykładu podatnik, który wydał w tym celu kwotę 700 zł - tę wartość wskaże w rozliczeniu podatkowym. Jeżeli jednak wydatki limit przekroczą (wyniosą np. 900 zł), w zeznaniu podatnik wykaże jedynie kwotę 760 zł.
Nieodliczona kwota wydatków (z uwagi na przekroczenie limitu) nie może być rozliczona w latach następnych. Tak samo w latach następnych nie można uwzględnić niewykorzystanej wcześniej części limitu ulgi.

Odliczenie od dochodu


Ulga internetowa jest odliczeniem od dochodu. Oznacza to, że pomniejsza nie sam podatek, a podstawę opodatkowania. Ma to istotne znaczenie przy wyliczeniu faktycznej oszczędności na podatku – ta będzie równa iloczynowi poniesionych wydatków oraz stosowanej stawki podatku.
Jak już zostało to wyżej podkreślone, ulgę można rozliczyć jedynie w przypadku uzyskiwania przychodów opodatkowanych skalą podatkową bądź ryczałtem ewidencjonowanym.
Na tej podstawie można ustalić, że najwięcej na podatku zaoszczędzą płacący 32% stawkę podatku dochodowego (czyli wpadający w drugi próg podatkowy). U nich należny podatek może bowiem zmniejszyć się nawet o 243 zł. Najmniej zaś zyskają ryczałtowcy trudniący się handlem, dla których stawka ryczałtu wynosi 3%. Ci maksymalnie mogą zyskać jedynie 23 zł
Dla większości podatników wartość należnej fiskusowi daniny spadnie natomiast maksymalnie o 137 zł. Wartość ta jest iloczynem kwoty 760 zł i stawki podatku w wysokości 18%, a więc pierwszej stawki podatku przewidzianej w skali podatkowej.

Jak zatem łatwo zauważyć, oszczędności nie są zbyt duże. Nadto korzystanie z ulgi jest mocno ograniczone w czasie. Jednemu podatnikowi przysługuje ono wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych i to pod warunkiem, że z ulgi wcześniej on nie korzystał.
Zdaniem Ministra Finansów
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 4454 dotyczącą stosowania znowelizowanych przepisów ulgi internetowej resort finansów wyjaśnił, że ustawodawca nie określił ram czasowych wskazanego w art. 26 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych okresu poprzedzającego. W związku z tym przez okres ten należy rozumieć cały zakres czasowy obowiązywania odliczenia (a więc od roku 2004).

Warto wiedzieć


Gdy faktura za korzystanie z sieci Internet wystawiona jest na imię i nazwisko obojga małżonków (oboje są odbiorcami usługi) i w roku podatkowym ponosili wydatki z tego tytułu, to każde z nich może skorzystać z odliczenia kwoty, maksymalnie do wysokości limitu 760 zł ustalanego odrębnie dla każdego z nich. W takim przypadku należy pamiętać, aby nie odliczyć tej samej kwoty wydatku dwukrotnie.

Zasada ta ma również zastosowanie do pozostałych domowników. Osoba, która zamierza skorzystać z odliczenia, musi posiadać nie tylko umowę z operatorem sieci, ale również dokument potwierdzający poniesiony wydatek np. fakturę wystawioną na własne imię i nazwisko potwierdzającą, że to ta osoba jest nabywcą usługi.

Jeżeli podatnik korzysta z usługi "pakiet telewizyjno-internetowy", to brak wyraźnego wyszczególnienia na dokumencie zakupu opłaty za bezpośredni dostęp do sieci Internet, pozbawia go możliwości odliczenia wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet. Jeżeli podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego faktury VAT (dokumenty), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za Internet, to jest uprawniony do skorzystania z odliczenia.

Gdzie wykazać odliczenie?


Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczających się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O w części dotyczącej odliczeń od dochodu (pierwsza strona formularza), z którego to jest ona następnie przenoszona do zeznania rocznego.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: