eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Data sporządzenia E-sprawozdania finansowego

Data sporządzenia E-sprawozdania finansowego

2019-03-13 13:55

Data sporządzenia E-sprawozdania finansowego

Podpisanie E-sprawozdania finansowego © lovelyday12 - Fotolia.com

Obecnie sprawozdanie finansowe może zostać przekazane, czy to do KRS czy do urzędu skarbowego, tylko w formie elektronicznej. Tak sporządzone sprawozdanie musi też elektronicznie zostać podpisane (czy to e-podpisem czy profilem zaufanym). Jaka data zostanie tutaj potraktowana jako data sporządzenia sprawozdania?

Przeczytaj także: Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

Rok 2019 przyniósł rewolucję w zakresie składania sprawozdań finansowych. Tych za rok 2018 nikt nie przekaże już papierowo. Wymagane jest też odpowiednie jego podpisanie, które także musi przyjąć formę elektroniczną. Resort finansów podkreśla przy tym konieczność podpisania sprawozdania finansowego w ten sposób przez wszystkie osoby do tego obowiązane.
Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (ePuap) przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu.

Niemniej osoby te mogą podpisywać sprawozdanie finansowe w różnych terminach. Którą w takim razie przyjąć jako datę jego sporządzenia? Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Portal podatkowy/e-sprawozdania Finansowe/Pytania i odpowiedzi, zamieszczono odpowiedź resortu na pytanie (oznaczone nr 51): „Jaką datę należy przyjąć za datę sporządzenia sprawozdania finansowego?”, w której czytamy:

„Kierownik jednostki ma zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

fot. lovelyday12 - Fotolia.com

Podpisanie E-sprawozdania finansowego

W 2019 r. sprawozdanie finansowe może zostać przekazane do KRS bądź skarbówki jedynie w formie elektronicznej. W ten sposób podpisać musi je zarówno osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg jak i kierownik jednostki – a gdy organ ten jest wieloosobowy – każdy jego członek. Jako datę sporządzenia przyjęta zostanie tutaj data złożona jako pierwsza.


Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu.

W strukturze logicznej oraz formacie, określonych dla sprawozdań finansowych i udostępnionych w BIP MF przewidziano, że data sporządzenia sprawozdania finansowego wpisana będzie w odrębnym polu formularza sprawozdania finansowego. Data ta będzie traktowana jako oświadczenie wiedzy, potwierdzające występowanie określonego stanu majątkowego i finansowego na konkretny dzień bilansowy, wg stanu tej wiedzy na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Równocześnie data ta, w zakresie oświadczenia wiedzy, będzie obowiązywać wszystkie osoby wchodzące w skład organu, będącego kierownikiem jednostki, niezależenie od faktycznego – np. późniejszego – terminu złożenia wymaganego podpisu przez poszczególne, odpowiedzialne osoby.

Analogiczne podejście do daty sporządzenia sprawozdania finansowego będzie obowiązywać w przypadku sprawozdań finansowych dla jednostek, w stosunku do których nie określono struktury logicznej i formatu w BIP MF (tj. dla jednostek niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS oraz sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF).

A zatem, data sporządzenia sprawozdania w sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej, to data, w jakiej jednostka, tj. w praktyce osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, ujęła zdarzenia mające wpływ na kształt sprawozdania, znane jednostce w tej właśnie dacie.

Przykład:
  • główny księgowy podpisał sprawozdanie finansowe spółki w dniu 26 marca 2019 r.
  • I Wiceprezes podpisał sprawozdanie finansowe spółki w dniu 27 marca 2019 r.
  • Prezes Zarządu (ostatnia osoba zobowiązana do złożenia podpisu) podpisał sprawozdanie finansowe spółki w dniu 29 marca 2019 r.

Zgodnie z powyższymi danymi sprawozdanie finansowe spółki zostało sporządzone na dzień 26 marca 2019 r.”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: