eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Rok obrotowy spółki komandytowej objętej podatkiem CIT

Rok obrotowy spółki komandytowej objętej podatkiem CIT

2021-02-09 14:40

Rok obrotowy spółki komandytowej objętej podatkiem CIT

Czy spółka komandytowa musi zamykać w trakcie 2021 r. księgi? ©  Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Z początkiem 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. To zatem one, a nie jak dotychczas ich wspólnicy, będą rozliczać dochód i płacić z tego tytułu podatek. Powyższe może jednak zostać odwleczone w czasie o cztery miesiące, tj. do 1 maja 2021 r. Powstały tutaj jednak wątpliwości, czy odraczając stosowanie przepisów ustawy o CIT spółki muszą zamykać księgi i sporządzać sprawozdania finansowe.

Przeczytaj także: Przekształcenie spółki komandytowej w jawną a uniknięcie podatku CIT

Wątpliwości te wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
Otóż z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej „ustawa zmieniająca”). Zgodnie z jej przepisami spółki komandytowe uzyskują status podatnika podatku CIT w terminie - 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r. W związku z powyższym skutki wprowadzonych zmian będą tutaj różne w zależności od tego, kiedy spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT. A zmiana ta pociąga za sobą kolejne, w tym związane z zamknięciem ksiąg i sporządzeniem https://www.podatki.egospodarka.pl/164010,Fiskus-wyjasnia-jak-sporzadzic-sprawozdanie-finansowe-w-czasie-COVID-19,1,64,1.html sprawozdania finansowego>. Bo czy za okres tych czterech miesięcy stosowania jeszcze starych reguł spółka musi powyższe sporządzać? Odpowiedź znajduje się poniżej.

Spółka komandytowa podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r.


W przypadku, gdy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy zmieniającej spółka komandytowa, której rok obrotowy równy jest kalendarzowemu, stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2021 r., termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikającym z art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej - 31 grudnia 2020 r. Ten dzień poprzedza dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Czy spółka komandytowa musi zamykać w trakcie 2021 r. księgi?

Z początkiem roku albo od maja 2021 r. - spółki komandytowe stają się podatnikami CIT. Fiskus wyjaśnił, że w przypadku przejścia na CIT w maju spółka musi zamknąć księgi i otworzyć je na nowo, ale tylko na potrzeby podatkowe. Nie ma tutaj konieczności sporządzania i składania sprawozdania finansowego za pierwsze cztery miesiące roku.


Spółka komandytowa podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r.


W przypadku, gdy zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy zmieniającej spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r., to wówczas jest ona obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień (tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.).

Jednocześnie, art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej zawiera odniesienie do odpowiedniego stosowania przepisów art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). Odniesienie to ma na celu wskazanie roku podatkowego spółki komandytowej, natomiast nie nakłada samoistnie obowiązku sporządzania przez spółkę komandytową sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021r.

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy, oraz na inny dzień bilansowy. W art. 12 ust. 2 wskazuje się, że księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy (pkt 1) oraz odpowiednio na dzień albo na dzień poprzedzający dzień wystąpienia zdarzeń skutkujących zamknięciem ksiąg rachunkowych takich, jak np. zakończenie działalności, jej likwidacja, zmiana formy prawnej, podział, połączenie jednostki (pkt 2-6), oraz na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami (pkt 7). Dniem bilansowym, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości, jest dzień , na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe.
Biorąc powyższe pod uwagę, spółka komandytowa, która zostanie podatnikiem podatku CIT od 1 maja 2021 r., nie będzie miała obowiązku sporządzenia na dzień 30 kwietnia 2021 r. sprawozdania finansowego (wymienione dni w ww. punktach 1- 7 ust. 2 art. 12 ustawy o rachunkowości nie obejmują zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej).

Rok obrotowy takiej spółki komandytowej, który zaczął się 1 stycznia 2021 r., będzie trwał do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe.

Natomiast zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej na ww. dzień 30 kwietnia 2021 r., a następnie ich otwarcie na 1 maja 2021 r. nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych, bez obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na 30 kwietnia 2021 r.

Ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie pomiędzy 31 grudnia 2020 r. - 31 marca 2021 r.


Z kolei, z brzmienia art. 12 ust. 4 ustawy zmieniającej wynika możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych (jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.) i kontynuacji roku obrotowego do dnia 30 kwietnia 2021 r.

W świetle art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest przyjęcie, iż ww. przepis art. 12 ust. 4 ustawy zmieniającej stanowi lex specialis do powyższego przepisu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości.
W praktyce oznaczać to będzie, że jeżeli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to jej rok obrotowy w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy będzie obejmował okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


Źródło:

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: