eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga termomodernizacyjna tylko na budynki jednorodzinne

Ulga termomodernizacyjna tylko na budynki jednorodzinne

2020-03-18 11:51

Ulga termomodernizacyjna tylko na budynki jednorodzinne

Ulga termomodernizacyjna: nie każdy budynek mieszkalny uprawnia do odliczenia © Nik - Fotolia.com

Podatnik będący współwłaścicielem jednego z lokali mieszkalnych w budynku, w którym wyodrębnione zostały cztery takie lokale, nie jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W efekcie nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.03.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.31.2020.1.ŁS.

Przeczytaj także: Dla ulgi termomodernizacyjnej wymagane są faktury VAT!

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem wraz z mężem jednego lokalu mieszkalnego w budynku podzielonym na cztery odrębne lokale mieszkalne – każdy z własną księgą wieczystą. Zakup lokalu miał miejsce w 2018 r. (innych współwłaścicieli nie ma). Po tej czynności małżonkowie przystąpili do gruntownego remontu mieszkania. Wykonano izolację stropów, wymieniono instalację grzewczą, kocioł c.o, stolarkę okienną i drzwiową. Została rozpoczęta budowa ściany przeciwpożarowej oraz przygotowano się na wymianę poszycia dachowego i jego docieplenia.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy jest uprawniona do ulgi termomodernizacyjnej w PIT za 2019 r.? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl ust. 2 ww. artykułu kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

fot. Nik - Fotolia.com

Ulga termomodernizacyjna: nie każdy budynek mieszkalny uprawnia do odliczenia

Na potrzeby ulgi termomodernizacyjnej przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolnostojący tudzież w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który może mieć maksymalnie dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy o powierzchni nie większej niż 30% tego budynku. Ulga nie przysługuje zatem w przypadku wykonywania prac w budynkach z większą liczbą lokali, nawet gdy te są wyłącznie mieszkalne.


Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku (art. 26h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie do art. 26h ust. 4 ww. ustawy, jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczeniu nie podlegają – zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ¬ wydatki w części, w jakiej zostały:
1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
2. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Zgodnie zaś z art. 26h ust. 6 ww. ustawy odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.(…)

Definicję budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o którym mowa w art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera art. 5a pkt 18b cytowanej ustawy.

W myśl art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - oznacza to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

Stosownie natomiast do art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Dokonując zatem analizy wskazanych wyżej przepisów stwierdzić należy, że prawo do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, czyli w budynku wolno stojącym albo budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość czy w związku z tym, że budynek został podzielony na cztery lokale mieszkalne, lecz każdy z nich stanowi odrębną własność, przysługuje Wnioskodawczyni ulga termomodernizacyjna w zeznaniu rocznym za rok 2019.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni nie jest uprawniona do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej za rok 2019, ponieważ jest Ona współwłaścicielem jednego z lokali mieszkalnych w budynku, w którym wyodrębnione zostały cztery takie lokale, co oznacza, że nie jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: