eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Odliczenia w PIT za 2019 r.: Ulga termomodernizacyjna

Odliczenia w PIT za 2019 r.: Ulga termomodernizacyjna

2020-02-19 12:38

Odliczenia w PIT za 2019 r.: Ulga termomodernizacyjna

Ocieplenie domu, wymianę okien, instalację fotowoltaiczną odliczysz od podatku © serq - Fotolia.com

Ulga termomodernizacyjna ma być wsparciem i zachęceniem podatników do przeprowadzania przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych. Ulgę tę odróżnia od innych fakt, że można ją uwzględnić nie tylko przy rozliczeniu wg skali podatkowej bądź ryczałcie ewidencjonowanym, ale także przy dochodach opodatkowanych liniowo. Korzystanie z niej jest jednak ograniczone w czasie.

Przeczytaj także: Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje nowych budynków mieszkalnych

Co podlega odliczeniu


Ulga termomodernizacyjna podlega na odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (bądź ryczałtem ewidencjonowanym) wydatków poniesionych w danym roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku mieszkalnego.
Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

fot. serq - Fotolia.com

Ocieplenie domu, wymianę okien, instalację fotowoltaiczną odliczysz od podatku

Ocieplasz dom, wymieniasz źródło ciepła na ekologiczne a może zakładasz instalację fotowoltaiczną? Ponoszone z tego tytułu wydatki możesz odliczyć w rocznym PIT i pomniejszyć należną fiskusowi daninę. Aby z ulgi skorzystać, muszą zostać spełnione określone warunki. Preferencja została bowiem przewidziana wyłącznie dla właścicieli już istniejących budynków jednorodzinnych.


Odliczeniu podlegają wydatki, które:
  • znalazły się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489) – wykaz na końcu artykułu;
  • dotyczą opisanego wyżej przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
  • zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika VAT czynnego;
  • nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
  • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Ulgą objęta jest kwota brutto poniesionego wydatku, chyba że podatek VAT został odliczony na podstawie przepisów ustawy o VAT.

Nadto przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić wcześniej rozliczoną ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu/przychodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Kto jest uprawniony do ulgi?


Prawo do ulgi termomodernizacyjnej przysługuje podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy, którzy nie mają tytułu prawnego, z którego wynikałoby ich prawo własności do nieruchomości, a jedynie są jej posiadaczem.

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek zdefiniowany w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Na tej podstawie organy podatkowe twierdzą, że ulga nie przysługuje w przypadkach ponoszenia wydatków termomodernizacyjnych na dom w budowie.
Fiskus wyjaśnia
Za budynek mieszkalny jednorodzinny uważa się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Jak skorzystać z odliczenia?


Z ulgi korzysta się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono dane wydatki, nawet gdy przedsięwzięcie jeszcze nie zostało zakończone.
Kwotę odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej wykazuje się w załączniku PIT/O i przenosi się ją do zeznania PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Ulgą objęte jest także przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostało zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. Odliczyć nie można jednakże wszystkich wydatków, a jedynie te, które zostały poniesione w okresie od 1 stycznia 2019 r., maksymalnie do dnia, w którym upływa podany wyżej termin.

Ulga jest też limitowana. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit przysługuje osobno każdemu współwłaścicielowi/współwłaścicielowi budynku (w tym będącemu małżonkiem), niezależnie od jego udziału w prawie własności.

WYKAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I USŁUG ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

1. Materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
11) pompa ciepła wraz z osprzętem;
12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:
1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
2) wykonanie analizy termograficznej budynku;
3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
10) montaż pompy ciepła;
11) montaż kolektora słonecznego;
12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
13) montaż instalacji fotowoltaicznej;
14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: