eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż domku letniskowego w podatku dochodowym

Sprzedaż domku letniskowego w podatku dochodowym

2020-03-24 09:17

Sprzedaż domku letniskowego w podatku dochodowym

Domek letniskowy nie musi być nieruchomością ©  Otto Durst - Fotolia.com

Domek letniskowy, który jest obiektem nietrwale związanym z gruntem, możliwym do przeniesienia, jest ruchomością. W efekcie jego sprzedaż po 6 miesiącach od nabycia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.03.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.66.2020.1.KC.

Przeczytaj także: Budujesz domy na sprzedaż? Zapłacisz podatek VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W dniu 26 września 2019 r. wnioskodawczyni sprzedała drewniany http://www.podatki.egospodarka.pl/159755,Instalacja-fotowoltaiczna-na-budynku-letniskowym-z-ulga-w-PIT,1,70,1.html domek letniskowy>, nabyty w 1990 r. Domek ten był nietrwale związany z gruntem (nie posiada fundamentów, stoi na betonowych bloczkach), nieocieplony, przeznaczony do pobytu sezonowego. Domek jest położony na dzierżawionym gruncie od 1990 r. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy uzyskaną ze sprzedaży kwotę w wysokości 31.000 zł musi wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 i zapłacić podatek? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. (…)

fot. Otto Durst - Fotolia.com

Domek letniskowy nie musi być nieruchomością

Gdy domek letniskowy nie jest na trwałe związany z gruntem (nie posiada fundamentu), nie jest traktowany jak nieruchomość. Zaliczenie go do ruchomości oznacza zaś, że po upływie 6 miesięcy od jego nabycia można go sprzedać bez konsekwencji w podatku dochodowym.


Z uwagi na brak definicji nieruchomości i rzeczy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych należy odwołać się do odpowiednich regulacji zawartych w prawie cywilnym.

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495 ze zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Stosownie do art. 45 Kodeksu cywilnego, rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

W myśl zaś art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 2170 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W literaturze powszechnie akceptuje się definicję rzeczy rozumianą w ten sposób, iż "rzeczami są materialne części przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle wyodrębnione (w sposób naturalny lub sztuczny), że w stosunkach społeczno-gospodarczych mogą być traktowane jako dobra samoistne" (J. Wasilkowski, Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963, s. 8). Na pojęcie "rzeczy" składają się więc dwie cechy o charakterze konstytutywnym: materialny ich charakter i wyodrębnienie z przyrody (Z. Radwański, J. Olejniczak, Prawo cywilne, 2011, s. 112; M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44-553 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997, s. 45 i n.), czyli muszą mieć samodzielny byt materialny.

Kodeks cywilny nie zawiera natomiast definicji ruchomości. Zatem ruchomościami są te rzeczy, które nie są nieruchomościami, określonymi w cytowanym powyżej przepisie art. 46. Cechami wyodrębniającymi ruchomości z pojęcia rzeczy są ich samodzielność fizyczna względem innych rzeczy i przenaszalność (tak orzeczenie SN z dnia 15 lutego 1961 r., 2 CR 596/59, OSPiKA 1962, z. 2, poz. 45, z aprobującą glosą A. Ohanowicza; bliżej W.J. Katner, Umowne nabycie własności ruchomości, Warszawa 1995, s. 70–73).

Jak wynika z wniosku dom letniskowy, który został nabyty przez Wnioskodawczynię w 1990 r. jest obiektem nietrwale związanym z gruntem i możliwym do przeniesienia.

Oznacza, to że nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 46 § 1 ustawy Kodeks cywilny dla uznania go za nieruchomość. Wobec powyższego należy uznać, że jest on rzeczą ruchomą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Jak wyżej wspomniano, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż rzeczy ruchomych podlega opodatkowaniu, jeżeli następuje przed upływem sześciu miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Sprzedaż przez Wnioskodawczynię domku letniskowego nie stanowi więc dla niej źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie.

Wnioskodawczyni nie jest zatem zobowiązana do wykazywania kwoty ze sprzedaży domku letniskowego w zeznaniu rocznym PIT-36, a w konsekwencji uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z dokonaną transakcją.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: