eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podzielona płatność w VAT: wybrane problemy w interpretacjach KIS

Podzielona płatność w VAT: wybrane problemy w interpretacjach KIS

2019-06-28 13:29

Podzielona płatność w VAT: wybrane problemy w interpretacjach KIS

Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT © wsf-f - Fotolia.com

Już niebawem podzielona płatność w podatku VAT może stać się obowiązkowa a nie dobrowolna (jak ma to miejsce obecnie). Warto zatem wiedzieć, jak zachować się w sytuacjach nietypowych, gdy nie wszystko przebiega tak, jak ustawodawca by sobie tego życzył. Przepisy o split payment obowiązują już prawie od roku. Mamy zatem interpretacje wyjaśniające niektóre wątpliwości.

Zaliczka przy podzielonej płatności


Nie tylko ostateczna zapłata za towar czy usługę może nastąpić za pomocą podzielonej płatności. W ten sposób można regulować również zaliczki, przedpłaty itp. Ważne jednak jest to, aby te wpłacać na podstawie posiadanych faktur.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.10.2018 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.639.2018.1.RS wyjaśnił, że „(…) mechanizm podzielonej płatności może być stosowany, o czym stanowi art. 108a ust. 1 ustawy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki dotyczące transakcji:
• dokonywana jest pomiędzy podatnikami podatku od towarów i usług,
• udokumentowana jest fakturą.

Zatem w sytuacji udokumentowania transakcji inaczej niż fakturą nie jest możliwe zastosowanie powyższego mechanizmu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skoro – jak wynika z treści wniosku – Miasto reguluje zaliczki na podstawie otrzymanych od komorników „wezwań do uiszczenia zaliczki” a nie faktur, nie może przy dokonywaniu płatności kwoty należności stosować mechanizmu podzielonej płatności, gdyż nie są spełnione wszystkie warunki określone w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. (…)”

Zapłata całej kwoty faktury na rachunek VAT


Zapłata faktury z zastosowaniem mechanizmu split payment polega na tym, że pieniądze trafiają do sprzedawcy na jego dwa rachunki: wartość netto na rachunek rozliczeniowy, a kwota podatku na rachunek VAT. Takiego podziału dokonuj bank na podstawie komunikatu przelewu przygotowanego przez nabywcę, w którym należy wskazać m.in. kwotę brutto (lub jej część) oraz kwotę VAT (lub jej część), które to mają w taki sposób zostać uregulowane.

fot. wsf-f - Fotolia.com

Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT

Zapłata z rachunku VAT faktury w całości bądź większej części niż sam podatek jest wprawdzie nieprawidłowo, niemniej w takim przypadku trudno mówić, że zobowiązanie nie zostało uregulowane. Nadto zapłata z rachunku VAT podatku wynikającego z deklaracji przed czasem uprawnia do skorzystania ze skonta. O powyższym warto pamiętać. Wkrótce bowiem split payment będzie stosowane szerzej niż dotychczas.


Nabywca omyłkowo bądź świadomie może przy tym w komunikacie przelewu wskazać zapłatę na rachunek VAT całej wartości faktury a nie jedynie podatku, bądź jej części ale w wysokości przekraczającej podatek. Co w takiej sytuacji?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.09.2018 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.487.2018.2.JP wskazał, że w takim przypadku komunikat przelewu jest wypełniony nieprawidłowo. „(…) Jednak pomimo błędnie wypełnionego komunikatu przelewu i wpłacenia na rachunek VAT kontrahenta całej należności wynikającej z ww. faktury brak podstaw aby uznać, że ta należność nie została uregulowana.(…)”

Powyższe ma niezwykle ważny wymiar w zakresie stosowania ulgi na złe długi. Jak bowiem czytamy w dalszej części interpretacji, „(…) Wnioskodawca będzie miał prawo do uznania, iż w przypadku wpłaty całej należności wynikającej z faktury na rachunek VAT nie ma w stosunku do ww. płatności zastosowania art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług, skutkujący obowiązkiem korekty przez Zainteresowanego podatku naliczonego.(…)”

Skonto VAT


Zapłata należnego fiskusowi podatku VAT z rachunku VAT jest premiowana w stosunku do zapłaty czy to gotówką czy z rachunku rozliczeniowego. Otóż podatnik płacąc z rachunku VAT przed ustawowym terminem jest uprawniony do zastosowania skonta.
Wysokość kwoty obniżenia zobowiązania ustala się zgodnie ze wzorem zawartym w art. 108d ust. 1 ustawy o VAT:
S = Z × r × (n / 360)

gdzie:
S – oznacza kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku,
Z – oznacz kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,
r – oznacza stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,
n – oznacza liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

Tak obliczoną kwotę obniżenia zobowiązania podatkowego zaokrągla się do pełnych złotych tak samo, jak podatek VAT (czyli końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych). Trzeba tutaj jednak dokonać płatności jednorazowo i to dokładnej a nie przybliżonej wartości podatku, wynikającej z deklaracji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.10.2018 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.553.2018.1.AW wyjaśnił, że podatnik może obniżyć kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku o kwotę wyliczoną według wzoru określonego w tym przepisie, jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku

(…) organ zgadza się ze Spółką, iż w sytuacji dokonania zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty tego podatku, będzie ona – co do zasady - uprawniona do obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług o kwotę wyliczoną we wzoru, określonego w art. 108d ust. 1 ustawy. Jednakże nie można zaaprobować stwierdzenia Spółki, iż bez wpływu na powyższe uprawnienie pozostaje okoliczność, że deklaracja dotycząca podatku od towarów i usług będzie składana w późniejszym terminie niż wpłata podatku, jak również fakt uiszczenia podatku w częściach albo w kwocie wyższej niż kwota zobowiązania.

Treść art. 108d wskazuje bowiem, że dla potrzeb ustalenia - na podstawie ww. wzoru - kwoty zmniejszającej wartość podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, należy uwzględnić m.in. „kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania”. Powyższe oznacza, że kwota zobowiązania podatkowego w „pierwotnej” wysokości (przed jej obniżeniem o skonto) musi wynikać z deklaracji (z wypełnioną poz. 67) złożonej za dany okres rozliczeniowy przed ustawowym terminem do jej złożenia. Wbrew opinii Spółki, zapłacona w terminie wcześniejszym kwota zobowiązania nie może być „przybliżoną kwotą wynikającą z ksiąg podatkowych Spółki”. Jednocześnie regulacja zawarta w art. 108d ustawy wyklucza prawo do obniżenia kwoty zobowiązania przy częściowej zapłacie podatku.(…)”

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: