eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Chcesz szybszy zwrot VAT? Unikaj płatności kartą

Chcesz szybszy zwrot VAT? Unikaj płatności kartą

2020-09-10 13:47

Chcesz szybszy zwrot VAT? Unikaj płatności kartą

Płatność kartą może wpłynąć na termin zwrotu VAT © contrastwerkstatt - Fotolia.com

25 dni - tyle wynosi skrócony termin zwrotu VAT. Jeżeli przedsiębiorca zamierza uzyskać go na rachunek rozliczeniowy, a nie rachunek VAT, musi zwracać uwagę na sposób regulowania zapłat za dokonane zakupy, od których podatek odliczono.
Tylko do określonego limitu podatnik może dokonać zapłat kartą czy gotówką, aby nie utracić prawa do zwrotu VAT w 25 dni.

Warunki zwrotu VAT na rachunek bankowy


Podstawowy termin zwrotu podatku VAT wynosi 60 dni. Może on jednak zostać znacznie skrócony. Jak bowiem wskazuje art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, fiskus jest obowiązany dokonać zwrotu VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji, na zgłoszony mu rachunek bankowy podatnika w przypadku, gdy ten ostatni spełni podane w tym przepisie warunki, tj.:
 1. kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego do przeniesienia poprzednich okresów rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:
  a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
  b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,

  c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
  d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 2. kwota podatku do przeniesienia z poprzedniej deklaracji nie przekracza 3.000 zł,
 3. podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a,
 4. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3

fot. contrastwerkstatt - Fotolia.com

Płatność kartą może wpłynąć na termin zwrotu VAT

15.000 zł - to maksymalna wartość faktur ujętych w deklaracji VAT, które mogą zostać uregulowane w sposób inny niż przelew bankowy (bądź nieuregulowane wcale). Z interpretacji fiskusa zdaje się wynikać, że limit ten odnosi się również do płatności za mocą kart płatniczych.


Z powyższego wynika m.in., że w celu uzyskania zwrotu VAT w ciągu 25 dni na rachunek bankowy, wykazane w danej deklaracji faktury do wartości 15.000 zł mogą być opłacone (bądź nawet nieopłacone) w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy. Reszta musi przejść przez konto bankowe.

Zapłata przelewem na rachunek bankowy a karta płatnicza


Rodzi się tutaj zatem pytanie, czy jako zapłatę przelewem na rachunek bankowy można traktować również płatności kartą płatniczą, które w obrocie gospodarczym są często wykorzystywane. Niestety fiskus może próbować podważać tutaj szybszy zwrot VAT.

Problem kart płatniczych rozpatrywał m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.04.2019 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.67.2019.2.JM który uznał, że „(…) płatności dokonywane za pomocą kart płatniczych przy użyciu terminala wypełniają walory płatności gotówkowych(…)”

Interpretacja dotyczyła wprawdzie zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych, niemniej przez analogię powyższe można odnieść również do spełnienia warunków szybszego zwrotu VAT.
Zgodnie z art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794), karta płatnicza oznacza kartę uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.01.2019 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.845.2018.2.ALN wyjaśnił co następuje

„(…) Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie kwestii uznania faktur ujętych w rejestrze zakupów za zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy zostały zapłacone za pośrednictwem karty płatniczej za pomocą terminala bezpośrednio w sklepie stacjonarnym należy wskazać, że zapłata dokonana w taki sposób nie może być uznana za zapłatę za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika, tym samym nie zostanie spełniony warunek wynikający z art. 87 ust. 6 pkt 1 lit a) ustawy.(…)” - interpretacja ta została usunięta z ministerialnej strony.

Wydaje się zatem, że dla bezpieczeństwa przy ubieganiu się o szybszy zwrot VAT na rachunek bankowy, lepiej unikać płatności kartą, a już na pewno zadbać o to, aby takie zapłaty za faktury, łącznie z fakturami rozliczonymi kompensatą, zapłaconymi gotówką czy nieopłaconymi, a ujętymi w danej deklaracji rozliczeniowej, nie przekroczyły 15.000 zł.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: