eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Usługi opodatkowane za granicą a zwolnienie podmiotowe z VAT

Usługi opodatkowane za granicą a zwolnienie podmiotowe z VAT

2020-12-01 13:51

Usługi opodatkowane za granicą a zwolnienie podmiotowe z VAT

Kiedy nie trzeba rozliczać VAT? © Comugnero Silvana - Fotolia.com

200.000 zł - to limit wartości sprzedaży uprawniającego do zwolnienia z VAT, które przysługuje większości podatnikom. Ustawodawca wskazuje przy tym, wartość których czynności należy w nim uwzględniać.

Przeczytaj także: Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Tak brzmi art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W dalszej części tej regulacji znajdziemy m.in. informacje o tym, czego w powyższej wartości sprzedaży nie należy uwzględniać jak też kto bezwarunkowo VAT musi rozliczać (nawet jeżeli wartość jego sprzedaży mieści się w ustawowym limicie). Ustawodawca wskazał też, jak powinni zachować się ci, którzy limit przekroczyli w trakcie roku bądź chcą do zwolnienia powrócić.

Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT odnosi się do pojęcia „wartość sprzedaży”. Niezwykle istotne zatem jest tutaj jego prawidłowe zrozumienie. Art. 2 pkt 22 ustawy o VAT wyjaśnia, że przez sprzedaż należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Sprzedażą na terytorium kraju jest zaś ta sprzedaż, która jest opodatkowana w Polsce. Tylko ona winna być uwzględniana w limicie zwolnienia podmiotowego z VAT.

fot. Comugnero Silvana - Fotolia.com

Kiedy nie trzeba rozliczać VAT?

Korzystasz ze zwolnienia z VAT i jednocześnie świadczysz usługi, których miejsce opodatkowania znajduje się poza Polską? Ich wartość nie wchodzi do limitu zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w Polsce. Dzięki temu możesz więcej zarobić i VAT nie rozliczać.


Jak wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 30 marca 2020 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.49.2020.1.PJ:

„(…) A contrario nie stanowią sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług m.in. odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenia usług poza terytorium kraju (a więc dostawy towarów i świadczenia usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza Polską).

W związku z powyższym przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego należy brać pod uwagę wyłącznie wartość opodatkowanej sprzedaży towarów i usług na terytorium kraju. W konsekwencji nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczenia usług, których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium Polski.(…)”

Miejsce opodatkowania usług określa zaś art. 28b i następne ustawy o VAT. I tak dla przykładu świadczenie większości usług na rzecz podatników opodatkowane jest w tym kraju, w którym to nabywca posiada swoją siedzibę, stałe miejsce zamieszkania bądź stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem dla przykładu dana usługa będzie wykonana nie dla polskiej firmy a zagranicznego kontrahenta, co do zasady nie będzie ona opodatkowana w Polsce, a w kraju usługobiorcy. A to oznacza, że nie będzie wliczana do limitu zwolnienia podmiotowego przysługującego danemu podatnikowi.
Wśród wyjątków w zasadach określania miejsca opodatkowania znalazły się m.in. szeroko rozumiane usługi na nieruchomościach. Nie chodzi tutaj jedynie o roboty budowlane, ale też przejazdy autostradami, płatnymi odcinkami dróg, wynajem miejsc magazynowych, usługi projektowe itp. Te są opodatkowane tam, gdzie znajduje się dana nieruchomość.

Dodajmy w tym miejscu, że podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT, ale świadczący usługi opodatkowane w innym kraju UE, co do zasady muszą dokonać rejestracji na potrzeby VAT UE. Tyczy się to głównie tych usług, dla których miejsce opodatkowania określa się zgodnie z art. 28b ustawy o VAT (czyli wg zasady ogólnej).
„(…) aby prawidłowo zastosować przepisy prawa w zakresie ustalenia miejsca opodatkowania świadczonych usług w pierwszej kolejności konieczne jest określenie miejsca świadczenia usług przez Wnioskodawcę.

Przywołany wcześniej art. 28a ustawy definiuje dla potrzeb przepisów o miejscu świadczenia usług pojęcie podatnika. Definicja ta została wprowadzona w związku z zawarciem w ustawie dwóch podstawowych reguł odnoszących się do miejsca świadczenia, dla zastosowania których ważne jest, czy usługa świadczona jest dla przedsiębiorcy, czy też dla konsumenta. Również dla ustalenia niektórych szczególnych reguł określenia miejsca świadczenia ważne jest czy nabywcą usługi jest przedsiębiorca, czy też konsument. Zaznaczyć należy, że użyta w przedmiotowym przepisie nazwa „podatnik” odnosi się w zasadzie do „przedsiębiorcy” prowadzącego działalność gospodarczą.

Jak zatem wynika z powołanych przepisów, podatnikiem dla potrzeb stosowania przepisów o miejscu świadczenia usług jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą odpowiadającą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy, bez względu na cele i rezultaty takiej działalności. Z powyższego wynika zatem, że podatnikiem jest zarówno podatnik polski, jak i podatnik z innego państwa członkowskiego oraz podatnik z kraju trzeciego. Za podatników są uznawane bowiem również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotu mającego siedzibę w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej jest miejsce w którym kontrahent posiada siedzibę działalności gospodarczej. Jak wskazał Wnioskodawca - kontrahent to firma posiadająca zakład obróbki metali na terenie Belgii, a więc jest to podatnik w rozumieniu art. 28a ustawy. Jednocześnie do usług nie znajdują zastosowania szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia wynikające z art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy.(…)

Stosownie zatem do art. 2 pkt 22 ustawy świadczenie przez Wnioskodawcę usług obróbki mechanicznej elementów metalowych nie stanowi sprzedaży, bowiem świadczenie usług ma miejsce poza terytorium kraju.

Wnioskodawca uzyskał przychód z usług obróbki mechanicznej elementów metalowych wykonanych w zakładzie kontrahenta w Belgii. Usługi te, jak wyżej wskazano, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce oraz nie stanowią sprzedaży w kraju, która jest uwzględniania przy ustalaniu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9 w zw. z art. 113 ust. 1.

Odpowiadając zatem wprost na pytanie zadane we wniosku należy stwierdzić , ze Wnioskodawca postępuje prawidłowo nie wliczając przychodów ze sprzedaży zagranicą do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (…)”
- czytamy w interpretacji

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: