eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Definicja nieruchomości i usług na nieruchomości w podatku VAT

Definicja nieruchomości i usług na nieruchomości w podatku VAT

2018-05-21 13:36

Definicja nieruchomości i usług na nieruchomości w podatku VAT

Czym są (usługi na) nieruchomości w podatku VAT? © NOBU - Fotolia.com

Transakcje związane z nieruchomościami są rozliczane inaczej niż inne. Chodzi tutaj oczywiście o usługi na nieruchomościach. Miejsce ich opodatkowania określa się bowiem w sposób szczególny - tam gdzie położona jest nieruchomość. Nie ma tutaj większego znaczenia status stron. Dlatego warto wiedzieć, co należy rozumieć pod pojęciem nieruchomości na potrzeby VAT-u.

Przeczytaj także: Usługi na nieruchomościach w podatku VAT

Ogólna zasada określania miejsca świadczenia (opodatkowania) usług mówi, że jest nim miejsce, w którym to usługobiorca posiada swoją siedzibę, czy stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu. Zasadę tę stosuje się wówczas, gdy usługi są świadczone dla tzw. podatników (art. 28b ustawy o VAT). Inaczej jest w przypadku usług świadczonych dla niepodatników.

Zupełnie odrębnie zostało natomiast uregulowane miejsce świadczenia usług w przypadku usług na nieruchomościach. Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.
Miejsce opodatkowania powyższych usług określa się w przedstawiony sposób bez względu na to, czy usługi takie są świadczone na rzecz podatników czy niepodatników

fot. NOBU - Fotolia.com

Czym są (usługi na) nieruchomości w podatku VAT?

Usługi na nieruchomościach są rozliczane w specyficzny sposób na potrzeby podatku VAT. Dlatego dobrze jest wiedzieć, co należy rozumieć pod pojęciem nieruchomości oraz czym są usługi na nieruchomościach. Od 2017 r., w celu ujednolicenia zasad, stosowne wyjaśnienia znalazły się w unijnym rozporządzeniu.


Bardzo istotne jest tutaj zatem określenie, czym w zasadzie jest nieruchomość jak też co dokładnie rozumieć pod pojęciem usług na nieruchomości. Ustawa o VAT tego nie precyzuje. Organy podatkowe często natomiast, przy ustalaniu pojęcia nieruchomości, odnoszą się tutaj do definicji wynikającej z Kodeksu cywilnego.
Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 §1 K.c.).

To oczywiście polskie regulacje, nie obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Dlatego też unijny prawodawca, chcąc zapewnić jednolity sposób opodatkowania takich usług, z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadził do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L nr 77/1 ze zm.) przepisy, które z jednej strony definiują pojęcie nieruchomości, a z drugiej precyzują zakres usług związanych z nieruchomościami (co do tej pory również nie było wyjaśnione i mogło powodować problemy interpretacyjne). Unijny prawodawca wskazał nawet przykładowe transakcje zaliczane do takiej grupy świadczeń.

Nieruchomość na potrzeby VAT


Ar. 13b przytoczonego rozporządzenia wskazuje, że dla celów stosowania dyrektywy 2006/112/WE za "nieruchomość" uznaje się:
a) każdą określoną część ziemi, na jej powierzchni lub pod jej powierzchnią, która może stać się przedmiotem własności i posiadania;
b) każdy budynek lub każdą konstrukcję przytwierdzone do gruntu lub w nim osadzone powyżej lub poniżej poziomu morza, których nie można w łatwy sposób zdemontować lub przenieść;
c) każdy zainstalowany element stanowiący integralną część budynku lub konstrukcji, bez którego budynek lub konstrukcja są niepełne, taki jak drzwi, okna, dachy, schody i windy;
d) każdy element, sprzęt lub maszynę zainstalowane na stałe w budynku lub konstrukcji, które nie mogą być przeniesione bez zniszczenia lub zmiany budynku lub konstrukcji.

Usługi na nieruchomościach


To czym są usługi związane z nieruchomościami, określona natomiast w art. 31a przytoczonego rozporządzenia. Obejmują one jedynie te usługi które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach:
a) gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług;
b) gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości.
Powyższy zakres usług obejmuje w szczególności:
a) opracowanie planów budynku lub jego części przeznaczonych na określoną działkę, bez względu na to, czy budynek został wzniesiony;
b) świadczenie usług nadzoru budowlanego lub ochrony na miejscu;
c) wznoszenie budynku na terenie oraz prace budowlane i rozbiórkowe dotyczące budynku lub jego części;
d) budowę stałych struktur na terenie, jak również prace budowlane i rozbiórkowe dotyczące stałych struktur, takich jak systemy rurociągów gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i podobnych;
e) prace terenowe, łącznie z usługami rolniczymi, takimi jak orka, siew, nawadnianie i nawożenie;
f) badanie i ocenę ryzyka dla nieruchomości i jej stanu;
g) szacowanie wartości nieruchomości, łącznie z przypadkami, kiedy taka usługa jest wymagana na potrzeby ubezpieczenia, w celu ustalenia wartości nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu lub w celu oszacowania ryzyka i strat w przypadku sporów;
h) wynajem lub wydzierżawianie nieruchomości (inne niż usługi reklamowe), łącznie z przechowywaniem towarów w wyznaczonej do tego określonej części nieruchomości przeznaczonej do wyłącznego użytku przez usługobiorcę;
i) świadczenie usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, łącznie z prawem do przebywania w określonym miejscu na podstawie praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie i podobnych;
j) przyznanie lub przeniesienie praw innych niż objęte lit. h) oraz i) do wykorzystania nieruchomości w całości lub w części, łącznie z zezwoleniem na korzystanie z części nieruchomości, np. udzielanie pozwoleń na połów lub polowanie, przyznawanie dostępu do poczekalni w portach lotniczych lub korzystanie z infrastruktury, za którą pobiera się opłaty, takiej jak most lub tunel;
k) utrzymanie, remont i naprawę budynku lub jego części, łącznie z takimi pracami jak sprzątanie, układanie płytek, tapetowanie i układanie parkietu;
l) utrzymanie, remont i naprawę stałych struktur, takich jak systemy rurociągów gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i podobnych;
m) instalację lub montaż maszyn lub sprzętu, które po zainstalowaniu lub zamontowaniu są uznane za nieruchomość;
n) utrzymanie i naprawę oraz kontrolę maszyn lub sprzętu, jak również nadzór nad maszynami lub sprzętem, jeżeli maszyny lub sprzęt są uznane za nieruchomość;
o) zarządzanie nieruchomościami inne niż zarządzanie portfelem inwestycji w nieruchomości wymienionym niżej w lit. g), obejmujące obsługę nieruchomości komercyjnej, przemysłowej lub mieszkalnej przez właściciela nieruchomości lub na jego rzecz;
p) pośrednictwo w sprzedaży, dzierżawie lub wynajmie nieruchomości oraz ustanowieniu lub przeniesieniu określonych udziałów w nieruchomościach lub praw rzeczowych dotyczących nieruchomości (bez względu na to, czy są one traktowane jako majątek rzeczowy, czy nie), inne niż pośrednictwo określone niżej w lit. d);
q) usługi prawne związane z przeniesieniem tytułu do nieruchomości, ustanowieniem lub przeniesieniem określonych udziałów w nieruchomościach lub praw rzeczowych dotyczących nieruchomości (bez względu na to, czy są one traktowane tak jak rzeczy), takie jak czynności notarialne lub sporządzanie umów kupna lub sprzedaży nieruchomości, nawet jeżeli transakcja, w wyniku której dochodzi do zmiany stanu prawnego nieruchomości, nie zostaje przeprowadzona.

Do usług na nieruchomościach nie zalicza się natomiast:
a) opracowania planów budynku lub jego części, jeżeli nie są one przeznaczone na określoną działkę;
b) przechowywania towarów na terenie nieruchomości, jeżeli żadna część nieruchomości nie jest przeznaczona do wyłącznego użytku przez usługobiorcę;
c) świadczenia usług reklamowych, nawet jeżeli wiąże się to z wykorzystaniem nieruchomości;
d) pośrednictwa w świadczeniu usług zakwaterowania hotelowego lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, jeżeli pośrednik działa w imieniu i na rzecz osoby trzeciej;
e) udostępniania miejsca na stoisko podczas targów lub wystaw, łącznie z innymi powiązanymi usługami umożliwiającymi wystawcy przedstawienie towarów, takimi jak projekt stoiska, transport i przechowywanie towarów, udostępnianie maszyn, okablowanie, ubezpieczenie i reklama;
f) instalacji lub montażu maszyn lub sprzętu, utrzymania i naprawy oraz kontroli maszyn lub sprzętu, jak również nadzoru nad maszynami lub sprzętem, które nie są lub nie stają się częścią nieruchomości;
g) zarządzania portfelem inwestycji w nieruchomości;
h) usług prawnych powiązanych z umowami, innych niż wymienione wyżej w ramce w lit. q), łącznie z doradztwem dotyczącym warunków umowy dotyczącej przeniesienia nieruchomości lub wykonania takiej umowy lub też udowodnienia istnienia takiej umowy, jeżeli takie usługi nie dotyczą przeniesienia tytułu do nieruchomości.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: