eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Kiedy rozliczyć zwrot podatku od nieruchomości?

Kiedy rozliczyć zwrot podatku od nieruchomości?

2020-12-23 12:33

Kiedy rozliczyć zwrot podatku od nieruchomości?

Data decyzji czy zwrotu podatku sktukuje powstaniem przychodu? © Kenishirotie - Fotolia.com

To moment fizycznego zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości należy uznać za dzień rozpoznania przychodu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.12.2020 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.512.2020.1.IM.

Przeczytaj także: Podatek od nieruchomości: zwrot a przychód podatkowy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje nieruchomości od których opłaca podatek od nieruchomości. Zapłata zobowiązania wynika ze składanej corocznie deklaracji, a wpłaty podatku następują co miesiąc na rachunek organu podatkowego w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Podatek od nieruchomości spółka traktuje jako koszt pośredni uzyskania przychodu. Płacone raty trafiają do kosztów w każdym miesiącu danego roku. Po przeprowadzeniu audytu spółka stwierdziła nadpłatę podatku od nieruchomości w latach 2017-2019. W związku z tym złożyła korekty deklaracji oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Następnie spółka uzyskała pozytywną decyzję organu podatkowego, uznającą nadpłatę w tym podatku, a w kolejnym kroku zwrot nadpłaty na jej rachunek bankowy.

Spółka zadała pytanie, w którym momencie powinna rozpoznać przychód z tytułu zwróconego podatku od nieruchomości? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

fot. Kenishirotie - Fotolia.com

Data decyzji czy zwrotu podatku sktukuje powstaniem przychodu?

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego. W związku z tym momentem rozpoznania przychodu po stronie podatnika z tytułu zwróconego podatku od nieruchomości jest dzień zwrotu tej nadpłaty nie zaś dzień wydania decyzji o zwrocie.


Należy zauważyć ze ustawodawca nie wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ogólnej definicji przychodu. W art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, wskazane zostały jedynie przykładowe przysporzenia zaliczane do tej kategorii.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Przepis ten stanowi więc, że zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty – co do zasady – nie stanowią przychodu.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której podatki i opłaty o jakich mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o CIT, zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W takiej sytuacji zwrócone podatki i opłaty będą stanowiły przychód w części, w jakiej zostały wcześniej uznane za koszty uzyskania przychodów.

Odnosząc powyższe do analizowanej sytuacji stwierdzić należy, że – w sprawie będącej przedmiotem wniosku – nadpłata podatku od nieruchomości będzie stanowiła przychód podatkowy Spółki w takiej części, w jakiej wcześniej podatek od nieruchomości zaliczono do kosztów uzyskania przychodu.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 7 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów. Zatem ewentualne, otrzymane odsetki w związku ze zwrotem nadpłaty z tytułu uiszczonego podatku od nieruchomości nie będą stanowiły przychodu.

Zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca po przeprowadzeniu wewnętrznego audytu stwierdził nadpłatę w podatku od nieruchomości za lata 2017-2019. W związku z tym, Spółka złożyła korekty deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Spółka uzyskała pozytywną decyzję organu podatkowego, uznającą nadpłatę w podatku od nieruchomości a następnie został zrealizowany zwrot podatku na rachunek Spółki.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej we wniosku w takiej części w jakiej wcześniej podatek od nieruchomości zaliczono do kosztów uzyskania przychodu, zwrócona – jako zwrot wydatków - nadpłata będzie stanowiła przychód podatkowy stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Za trafny należy uznać argument Spółki, że nadpłata w podatku od nieruchomości, potwierdzona decyzją organu podatkowego stanowi przychód podatkowy, a Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dokonywania korekty deklaracji CIT za lata wstecz. Nie można się jednak zgodzić z argumentem Wnioskodawcy, że Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z datą wydania stosownej decyzji określającej kwotę nadpłaty w podatku od nieruchomości.

Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 77 § 1 Ordynacji podatkowej, nadpłata podlega zwrotowi w terminie:
1. 30 dni od dnia wydania nowej decyzji - jeżeli nadpłata powstała w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji;
2. 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty;
3. 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu albo stwierdzeniu nieważności decyzji - jeżeli w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji nie wystąpi obowiązek wydania nowej decyzji;
4. 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74;
4a. 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części akt normatywny, jeżeli wniosek, o którym mowa w art. 74, został złożony przed terminem wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
5. 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 1-3, z zastrzeżeniem pkt 5a i § 2;
5a.45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, z zastrzeżeniem § 2;
6. 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze:
a. skorygowanym zeznaniem (deklaracją) - w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 3,
b. skorygowanym zeznaniem (deklaracją) i z umową spółki aktualną na dzień rozwiązania spółki - w przypadku, o którym mowa w art. 75 § 3a
• lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, albo 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stosownie do art. 77b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, zwrot nadpłaty następuje:
1. w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wyłącznie na ten rachunek wskazany przez podatnika, płatnika lub inkasenta;
2. w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika, płatnika lub inkasenta albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik, płatnik lub inkasent zażądają zwrotu nadpłaty w kasie.

Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:
1. obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
2. nadania przekazu pocztowego;
3. wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.
Zatem momentem rozpoznania przychodu, będzie dzień zwrotu nadpłaty.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: