eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT za 2020 r.

Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT za 2020 r.

2021-02-23 12:11

Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT za 2020 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT 2020 ©  serq - Fotolia.com

Tylko w teorii opieka zdrowotna jest bezpłatna. W praktyce zrzucamy się na nią wszyscy. W jaki sposób? - płacąc na ogół obowiązkową składkę na ubezpieczeni zdrowotne. Składka, którą trzeba przekazać do ZUS, wynosi 9% podstawy jej naliczenia. Większość tej kwoty można jednak odliczyć od podatku.

Przeczytaj także: Odliczenia w PIT 2019: składki na ubezpieczenie zdrowotne

Odliczeniu podlegają dwa rodzaje składek na ubezpieczenie zdrowotne, tj.:
 • płaconych bezpośrednio przez podatnika za siebie oraz osób z nim współpracujących
 • potrącanych przez płatnika z wynagrodzenia podatnika.

Kwota składki podlegającej odliczeniu nie może przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru. W przypadku składek płaconych bezpośrednio przez zainteresowanego odliczeniu podlegają te z nich, które zostały uregulowane w danym roku podatkowym. Jeżeli zaś składki są przekazywane do ZUS za pośrednictwem płatnika, odliczeniu podlegają składki pobrane w danym roku podatkowym, bez względu na to, kiedy ten przekaże je do Zakładu Ubezpieczeń społecznych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są odliczeniem od podatku, a nie od dochodu/przychodu. Oznacza to, że obniżają one należny fiskusowi podatek w skali 1:1

Składki krajowe i zagraniczne


Składki krajowe
W pierwszej kolejności od podatku dochodowego podatnik jest uprawniony do odliczenia „polskich składek” na ubezpieczenie zdrowotne. Ma do nich zastosowanie zasada opisana wyżej w ramce. Odliczyć można zatem zarówno składki opłacone w danym roku do ZUS osobiście jak i pobrane w danym roku przez płatnika. Warto w tym miejscu pamiętać, że w przypadku opłacania przez przedsiębiorcę takich składek za osobę współpracującą, podmiotem uprawnionym do odliczenia jest sam przedsiębiorca, a nie osoba współpracująca.
Ważne
Od podatku nie można odliczyć polskich składek, których:
 • podstawę wymiaru stanowi dochód wolny od podatku na podstawie ustawy,
 • podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Składki zagraniczne
Ponadto odliczeniu podlegają również zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej (czyli „składki zagraniczne”).
Ważne
Odliczenie to nie dotyczy składek zagranicznych:
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 • zapłaconych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, które zostały odliczone od dochodu (przychodu) lub podatku w tym państwie albo zostały odliczone od dochodu (przychodu) w Polsce (jako zagraniczne składki społeczne);
 • gdy nie istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne.

Ile można odliczyć?


Przede wszystkim należy pamiętać, że wysokość odliczanych składek nie może przekroczyć kwoty podatku dochodowego.
Nadto w przypadku składek opłacanych samodzielnie, odliczeniu podlegają składki faktycznie w danym roku zapłacone a nie należne, które nie zostały uregulowane.
Kwota składki zdrowotnej, o którą można pomniejszyć podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki nawet wówczas, gdy jest ona odprowadzana w wyższej wysokości (w Polsce składka przekazywana do ZUS wynosi 9% podstawy jej naliczenia).

Wysokość wydatków z tytułu składek zdrowotnych należy określić na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Będzie to przykładowo informacja otrzymana od płatnika składek (gdy to on był zobowiązany do ich poboru) czy dowody samodzielnego opłacenia składek.
Dowodem potwierdzającym zapłatę składek może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, np. dowód wpłaty, przelewu, wyciąg bankowy czy też stosowne zaświadczenie wydane przez uprawniony organ o kwocie zapłaconych składek.

Prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie mają podatnicy rozliczający się na formularzach: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, jak też kartowicze czy osoby duchowne (którzy w rocznej deklaracji podają informacje o wysokości zapłaconej i odliczonej składki).
Ważne
Daną składkę można odliczyć tylko raz. Jeżeli zatem podatnik składa kilka zeznań podatkowych musi pamiętać, że składek wykazanych w jednym z nich nie może uwzględnić w żadnym innym.

Zapłacone w trakcie roku podatkowego składki na ubezpieczenie zdrowotne odlicza się już przy obliczaniu zaliczek na podatek, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Fiskus wyjaśnia

 1. W przypadku gdy podatnik prowadzący zarówno działalność rolniczą, jak i pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacał składki zdrowotne do KRUS, których podstawą wymiaru była działalność rolnicza, składki te nie podlegają odliczeniu od podatku z pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ działalność rolnicza nie podlega regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, który opłacał składki zdrowotne z tego tytułu do KRUS, ma prawo odliczenia ich od podatku.
 2. Jeżeli płatnik dokonuje wypłaty świadczenia z tytułu działalności wykonywanej osobiście, np. z umowy zlecenia (umowy do 200 zł), od którego jest zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 17% (a nie zaliczkę na zasadach ogólnych) i jednocześnie wypłacając ww. świadczenie pobierze – w myśl odrębnych przepisów – składkę zdrowotną, to nie może jej uwzględnić przy obliczaniu zryczałtowanego podatku (tzn. nie może odliczyć od wyliczonego 17% zryczałtowanego podatku pobranej składki zdrowotnej).

  Składka ta jednak może być odliczona przez podatnika w jego zeznaniu rocznym pod warunkiem, że:
  • podatnik wykaże w zeznaniu inny podatek, od którego możliwe jest odliczenie pobranej przez płatnika składki zdrowotnej (np. uzyskuje dodatkowo dochody (przychody) z najmu, działalności gospodarczej czy emerytury/renty);
  • podatnik skorzysta z możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, gdyż w przypadku podatników – małżonków wspólnie opodatkowujących swoje dochody, podatek jest określany na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy wspólnych dochodów; w konsekwencji, nawet w sytuacji gdy podatnik nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej, to poprzez złożenie wspólnego zeznania z małżonkiem wystąpi (u niego) podatek, od którego może dokonać odliczenia składki zdrowotnej, pobranej przez zleceniodawcę od dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem.

  W powyższych przypadkach podstawą odliczenia składki jest dowód, z którego wynika, że składka ta została pobrana przez płatnika. Dowód taki może wystawić płatnik.
 3. Odliczeniu od podatku podlegają składki faktycznie uiszczone w danym roku podatkowym, a zatem również składki dotyczące minionych lat podatkowych, ale bieżąco opłacone.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: