eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Koszty uzyskania przychodu w rocznym zeznaniu podatkowym 2020

Koszty uzyskania przychodu w rocznym zeznaniu podatkowym 2020

2021-02-22 13:43

Koszty uzyskania przychodu w rocznym zeznaniu podatkowym 2020

Jakie koszty uzyskania przychodu w rocznym PIT? © anna - Fotolia.com

Co do zasady podstawą opodatkowania PIT-em jest dochód po odliczeniach. Dochodem jest natomiast przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Te ostatnie ustawodawca określa w kwotach ryczałtowych, procentach lub wartości rzeczywistej.

Przeczytaj także: Koszty uzyskania przychodu w PIT za 2019 r.

Umowa o pracę: koszty ryczałtowe lub rzeczywiste przejazdy


Najpopularniejsza forma zatrudnienia i zarabiania to umowa o pracę. Pensja z etatu jest głównym źródłem utrzymania większości pracowników zatrudnionych u zewnętrznych pracodawców. Jednocześnie przychody z pracy są odrębnym źródłem przychodów w podatku dochodowym, z których trzeba się rozliczyć z fiskusem (na ogół na zeznaniu PIT-37).

Przychody z pracy są opodatkowane skalą podatkową. Podstawą obliczenia podatku (opodatkowania) jest dochód pomniejszony o przysługujące odliczenia, wśród których znajdują się m.in. koszty uzyskania przychodu.

Pracownicy etatowi jednakże nie uwzględniają tutaj w rachunku podatkowym faktycznych kosztów związanych z zatrudnieniem. Ustawodawca maksymalnie uprościł sposób określania tych kosztów, który nie do końca jest sprawiedliwy dla samych zainteresowanych. Dostępne są dwa rozwiązania: ryczałtowe koszty kwotowej lub udokumentowane przejazdy. Najpowszechniejszym są koszty w z góry określonej kwotowej zryczałtowanej wysokości.

W przypadku kosztów ryczałtowych na ich wysokość nie ma wpływu wartość uzyskanego wynagrodzenia jak też ewentualne faktyczne wydatki, które pracownik musi ponieść aby dane wynagrodzenie uzyskać (np. wynajem dodatkowego lokum w przypadku miejsca pracy położonego w znacznej odległości od miejsca zamieszkania, koszty dojazdu samochodem). Większego znaczenia nie ma także wymiar etatu pracownika jak i liczba przepracowanych w danym miesiącu dni czy godzin.

fot. anna - Fotolia.com

Jakie koszty uzyskania przychodu w rocznym PIT?

Jakie koszty wykazać w rocznym PIT? Wszystko zależy od źródła przychodów, którego te dotyczą. I tak w przypadku umowy o pracę przychody są ryczałtowe bądź w wysokości wydatków na przejazdy komunikacją publiczną. Ci na umowach cywilnoprawnych uwzględniają koszty procentowe lub rzeczywiście poniesione. Niekiedy te mogą wynieść nawet 50% uzyskanego dochodu. Przedsiębiorcy mają zaś prawo tylko do kosztów rzeczywiście poniesionych.


Ich wysokość ustawodawca nakazuj dzielić jedynie z uwagi na ilość zawiązanych stosunków pracy oraz to, czy pracownik mieszka w tej samej czy innej miejscowości, aniżeli znajduje się zakład pracy.
Koszty ryczałtowe 2020
W 2020 r. koszty pracownicze:
 • wynoszą 250 zł miesięcznie, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, bądź innej, ale podatnik uzyskuje dodatek za rozłąkę
 • wynoszą 300 zł miesięcznie, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

Roczne koszty uzyskania przychodu natomiast:
 • nie mogą przekroczyć 3.000,00 zł w przypadku jednego stosunku pracy, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, bądź innej, ale podatnik uzyskuje dodatek za rozłąkę
 • nie mogą przekroczyć 3.600,00 zł w przypadku jednego stosunku pracy, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
 • nie mogą przekroczyć łącznie 4.500,00 zł, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
 • nie mogą przekroczyć łącznie 5.400,00 zł w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Koszty ryczałtowe są stosowane do każdego etatu (na etapie liczenia zaliczki na podatek przez płatnika - zakład pracy). W PIT rocznym jednakże suma wartości miesięcznych kosztów nie może przekroczyć limitów rocznych, o których mowa wyżej. Limitów tych nie pilnują jednakże płatnicy na etapie ustalania zaliczek na podatek – każdy z nich stosuje koszty w zryczałtowanej wysokości. Dopiero w rocznym PIT sam zainteresowany dokonuje stosownego ograniczenia. Efekt na ogół jest taki, że przy braku ulg podatkowych podatnik mający kilka etatów musi po prostu dopłacić podatek należny fiskusowi.
Płatnik przy ustalaniu wysokości zaliczki na podatek nie ma prawa do pominięcia kosztów uzyskania przychodu nawet gdy wie, że jego pracownik jest zatrudniony także w innych firmach.

Warto wiedzieć
Zdaniem organów podatkowych koszty uzyskania przychodu przysługują pracownikom za miesiące przepracowane, a nie miesiące, w których wynagrodzenie jest wypłacane.

Koszty „rzeczywiste”, czyli bilety za przejazdy komunikacją publiczną


Zamiast kosztów ryczałtowych pracownicy mogą też uwzględniać koszty rzeczywiste. Niestety ich katalog został przez ustawodawcę istotnie ograniczony, podobnie jak i sposób ich dokumentowania. Jako koszty faktyczne ustawodawca nakazuje przyjąć tutaj wyłącznie koszty dojazdu do miejsca pracy i powrotu do miejsca zamieszkania. Koszty te nie są wprawdzie limitowane, co jednak nie oznacza, że nie są one ograniczone w inny sposób.
Prawo do uwzględnienia kosztów rzeczywiście poniesionych mają jedynie ci pracownicy, którzy w dojazdach do zakładu pracy (i z powrotem) korzystają ze ściśle określonych środków transportu i mają określone dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków.

Jeżeli roczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
Aby zatem uwzględnić rzeczywiste koszty podróży, podatnik do pracy musi jeździć:
 • autobusem
 • pociągiem
 • promem
 • komunikacją miejską

Koszt taki musi nadto być udokumentowany imiennym biletem okresowym.

Pracownik nie może zaś po stronie kosztów uwzględnić wydatków na paliwo wlewane do własnego samochodu, którym dojeżdża codziennie do pracy, wydatków na taksówkę, czy też przejazdu busami należącymi do prywatnych przewoźników i to nawet wówczas, gdy skorzystanie z tzw. „komunikacji publicznej” nie będzie możliwe. Nie można tutaj odliczyć także innych kosztów (np. wynajmu mieszkania czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych niezbędnych w pracy, które pracownik pokrył z własnej kieszeni itd.).
Ważne!
Imiennego biletu okresowego nie można też zastąpić innym dowodem, np. biletem na okaziciela, jednorazowym, czy nawet wystawioną przez przewoźnika fakturą.

Menedżer oraz członek zarządu mają ryczałtowe koszty kwotowe


Koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł miesięcznie i nie więcej niż 3.000 zł rocznie (jeżeli przychody takie uzyskiwane są z więcej niż jednego stosunku prawnego) należy stosować również w stosunku do niektórych przychodów zaliczanych do tzw. działalności wykonywanej osobiście. Chodzi tutaj o:
 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej

Inna działalność wykonywana osobiście, czyli umowa o dzieło czy zlecenie – z kosztami procentowymi


Zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych czyli umowach zlecenie i o dzieło (potocznie nazywanych śmieciowymi) również mają prawo do kosztów zryczałtowanych, ale określanych procentowo od uzyskanego przychodu
Koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy zlecenia czy o dzieło wynoszą co do zasady 20% uzyskanego przychodu, pomniejszonego o składki ZUS, których podstawę naliczenia taki przychód stanowi.

Również przy tego rodzaju przychodach ustawodawca dopuszcza zastosowanie kosztów rzeczywiście poniesionych (gdy są one wyższe od ryczałtowych). W odróżnieniu od etatowców nie są to tylko przejazdy. W faktycznie poniesionych wydatkach ustawodawca pozwala uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem danego zlecenia bądź dzieła (obowiązuje ogólna zasada zaliczania wydatków za koszty - tak jak dla firm), a nie tylko samych przejazdów. Należy pamiętać, że koszty te rozlicza się kasowo, a więc dopiero w monecie faktycznego poniesienia wydatku. Sam rachunek czy faktura to zatem za mało – trzeba posiadać jeszcze potwierdzenie zapłaty pieniędzy.
Podatnik zamierzający uwzględnić w rocznym PIT koszty rzeczywiście poniesione musi zadbać o odpowiednie udokumentowanie wydatków ponoszonych w związku z wykonywanym zleceniem czy dziełem.

Inne źródła z kosztami jak przy zleceniu


Procentowe koszty uzyskania przychodu (w wysokości 20% uzyskanego przychodu) stosuje się także do przychodów z innych źródeł, ale uzyskanych wyłącznie na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło.

50% koszty dla praw autorskich


Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy, z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - koszty uzyskania przychodu stosuje się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
50% koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie jedynie do tej części wynagrodzenia twórcy, która jest związana z korzystaniem z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Nie jest przy tym istotny stosunek prawny, na podstawie którego twórca wynagrodzenie otrzymuje. Do takich kosztów mają zatem prawo zatrudnieni na umowy cywilnoprawne jak i umowę o pracę.

Nadto w tym przypadku ustawodawca wskazał wprost katalog praw objętych takimi kosztami. Stosuje się jedynie do przychodów uzyskiwanych z tytułu:
 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Obok powyższych koszty 50% stosuje się (art. 22 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy):
 • z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego
 • z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną

Należy też pamiętać, że łącznie 50% koszty podatkowe nie mogą przekroczyć w danym roku kwoty 85 528 zł. Limit jest jeden dla wszystkich tytułów, do których stosuje się koszty 50%.
Co po przekroczeniu limitu?
Zdaniem organów podatkowych, po przekroczeniu wskazanego limitu (dla 50% kosztów uzyskania przychodu) podatnik nie ma prawa do innych kosztów określonych w sposób ryczałtowy. Może wówczas stosować jedynie koszty faktycznie poniesione. W efekcie przy części honorariów opodatkowany będzie nie dochód, a uzyskany przychód.

Działalność gospodarcza – dochody rzeczywiste


Przedsiębiorcy płacący podatek od dochodu w swoich rozliczeniach uwzględniają koszty faktycznie poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ustalane na podstawie posiadanych dowodów księgowych oraz prowadzonych ksiąg, mając na uwadze z jednej strony przepisy o momencie rozpoznania kosztu, z drugiej zaś katalog wyłączeń z kosztów podatkowych. W bardzo podobny sposób koszty rozliczają rozliczający przychody z prywatnego najmu (pamiętając, że w tym ostatnim przypadku zarówno przychody jak i koszty są rozliczane kasowo (w dacie ich otrzymania/faktycznego poniesienia tj. zapłaty).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: