eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż internetowa bez podatku od sprzedaży detalicznej

Sprzedaż internetowa bez podatku od sprzedaży detalicznej

2021-03-04 13:30

Sprzedaż internetowa bez podatku od sprzedaży detalicznej

Handel w sieci to nie sprzedaż detaliczna - nie ma od niej dodatkowego podatku © Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego nie stanowi sprzedaży detalicznej w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o PSD i w konsekwencji przychody z tej sprzedaży nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.03.2021 r. nr 0111-KDIB3-3.4019.1.2021.1.PK.

Przeczytaj także: Podatek od sprzedaży detalicznej wróci w 2020 roku

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka – czynny podatnik VAT, zajmuje się przede wszystkim sprzedażą detaliczną towarów (w szczególności artykułów spożywczych, ale także chemii, środków czystości, artykułów higienicznych, akcesoriów kosmetycznych, elektroniki domowej, napojów alkoholowych i bezalkoholowych), prowadzona wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego.

Komunikacja z klientem na każdym etapie sprzedaży odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (specjalnego oprogramowania).

W myśl pkt 2.9 Regulaminu obowiązującego każdego, kto chce dokonać zakupu w sklepie spółki, a który trzeba zatwierdzić przy rejestracji, w sklepie internetowym umowy sprzedaży zawierane są w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu internetowego.

Klienci mogą składać zamówienia wyłącznie elektronicznie, w ten sposób dostają też potwierdzenia dokonanych zakupów, zaś towary są im wysyłane wyłącznie za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich czy skrytki pocztowej.

Spółka zadała pytanie, czy prowadzona przez nią sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego nie stanowi sprzedaży detalicznej w rozumieniu przepisów ustawy o PSD, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(…) Zgodnie z art. 4 ustawy o PSD, podatnikami podatku od sprzedaży detalicznej są sprzedawcy detaliczni. Z kolei art. 5 ustawy o PSD stanowi, że przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż detaliczna została zdefiniowana w art. 3 pkt 5 ustawy o PSD jako dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub poza lokalem przedsiębiorstwa - także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

fot. Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Handel w sieci to nie sprzedaż detaliczna - nie ma od niej dodatkowego podatku

Sprzedaż detaliczna wiąże się z zapłatą dodatkowej daniny. Jej podatnikami są sprzedawcy detaliczni. Fiskus przyznał, że do grona tego nie można zaliczyć sprzedawcy, który dokonuje sprzedaży swoich towarów nie bezpośrednio, a wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (czyli sklepów internetowych), gdzie towar dostarczy kurier bądź poczta polska.


W zakresie rozumienia pojęć umowy zawartej „w lokalu przedsiębiorstwa” oraz „poza lokalem przedsiębiorstwa”, w art. 3 pkt 5 lit. „a” i „b” ustawy o PSD zawarto odesłanie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.; dalej: „u.p.k.”). Ustawa ta definiuje:
1. umowy zawierane na odległość - zgodnie z art. 2 pkt 1 u.p.k. są to umowy zawierane z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
2. umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 2 pkt 2 u.p.k. są to umowy z konsumentami zawierane:
a. przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
b. w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w pkt a powyżej,
c. w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
d. podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;
3. lokal przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 2 pkt 3 u.p.k. jest to:
a. miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
b. miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Wnioskodawca zorganizował swoją działalność gospodarczą w taki sposób, że w całym procesie komunikacji z klientami prowadzącym do zawarcia umowy (włącznie ze składaniem oświadczeń woli) wykorzystuje się środki porozumiewania się na odległość. W świetle powyższego oraz powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że umowy zawierane w ramach Sklepu Internetowego stanowią umowy zawierane na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 u.p.k. Spełnione są bowiem wskazane w tym przepisie przesłanki: umowy są zawierane z w ramach zorganizowanego systemu informatycznego zawierania umów na odległość (wyłącznie za pośrednictwem Witryny), nie dochodzi do jednoczesnej fizycznej obecności stron i wykorzystywane są odpowiednie środki porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Wskazany sposób zawierania umów sprzedaży znajduje odzwierciedlenie w Regulaminie, którego pkt 2.9 wprost wskazuje, że umowy sprzedaży zawierane są w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość przy wykorzystaniu mechanizmów Sklepu Internetowego.

W kontekście sygnalizowanego wyżej wymogu braku jednoczesnej fizycznej obecności stron trzeba podkreślić, że przesłanka ta nie jest spełniona nawet w przypadku późniejszej fizycznej dostawy towarów do klienta lub odbioru osobistego towaru przez klienta w lokalu przedsiębiorcy. Kluczowy w tym zakresie pozostaje bowiem sposób zawarcia umowy, nie zaś późniejszej dostawy zakupionych towarów. Jak podkreślono w doktrynie, „w sytuacji, w której umowa zostanie zawarta na odległość (przy wykorzystaniu zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość), a towary zostaną odebrane przez konsumenta w lokalu przedsiębiorstwa, mamy do czynienia z umową zawartą na odległość. Okoliczność wykonania umowy (tj. wydania towarów) w lokalu przedsiębiorstwa nie powoduje, że umowa staje się umową zawartą w lokalu przedsiębiorstwa. Jest to nadal umowa zawarta na odległość” (por. A. Bartosiewicz, Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Komentarz, LEX, Warszawa 2016, art. 3).

W przypadku Spółki umowa sprzedaży zostaje niewątpliwie zawarta za pośrednictwem Internetu. Klient nie ma możliwości złożenia zamówienia w innej formie niż elektroniczna (za pośrednictwem Witryny - czyli na odległość), również Spółka może przyjąć zamówienie wyłącznie elektronicznie. Zawierając umowę, strony (Spółka oraz klienci) nie pozostają ze sobą w fizycznej styczności w określonym punkcie przestrzennym w całym okresie do momentu zawarcia umowy. W procesie komunikacji - ze względu na odległość - muszą skorzystać z pośrednictwa urządzenia do przekazywania informacji. W taki też sposób strony składają sobie wzajemne oświadczenia woli. Z kolei sama dostawa towarów ma charakter następczy i sposób jej dokonania nie zmienia w ocenie Wnioskodawcy charakteru zawartej umowy, która nadal pozostaje umową zawartą przez Internet.

Jak wynika z powołanego wyżej art. 3 pkt 5 ustawy o PSD, opodatkowaniem podatkiem od sprzedaży detalicznej podlega wyłącznie sprzedaż dokonywana na podstawie umów zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę powołane wyżej definicje zaczerpnięte z przepisów u.p.k. w kontekście sposobu/miejsca zawierania umów, wskazać należy, że sprzedaż dokonywana w formie umowy zawieranej na odległość nie stanowi sprzedaży detalicznej, a zatem osiągane z niej przychody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od sprzedaż detalicznej. Gdyby zamiarem ustawodawcy było objęcie analizowanym podatkiem także umów zawieranych na odległość, w treści art. 3 pkt 5 ustawy o PSD zostałoby dodatkowo przewidziane stosowne odesłanie do art. 2 pkt 1 u.p.k. Na podstawie aktualnego brzmienia art. 3 pkt 5 ustawy o PSC można jednak wysnuć wniosek, że nie taka była intencja ustawodawcy.

Pogląd, zgodnie z którym umowy zawierane na odległość znajdują się poza zakresem opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej znajduje potwierdzenie zarówno w wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach indywidualnych, jak również w piśmiennictwie. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 20 września 2019 r. (nr 0111-KDIB3-3.4019.1.2019.1.PK) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że: „Zatem opodatkowaniu podlegają sprzedaże dokonane na podstawie umów zawartych w lokalu oraz poza nim przy czym konieczna jest fizyczna obecność stron przynajmniej na etapie złożenia oferty, która inicjuje zawarcie umowy. Warto zauważyć, że lokalem przedsiębiorstwa jest też miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez pełnomocnika lub zastępcę pośredniego przedsiębiorcy, przy czym bez znaczenia jest tytuł prawny (własność, wynajem, dzierżawa) na podstawie którego sprzedawca korzysta z lokalu oraz to czy w ogóle korzysta z danego lokalu na podstawie prawnej. Natomiast nie podlega opodatkowaniu sprzedaż na odległość (m.in. przez Internet, telefon) ”.

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji z dnia 7 listopada 2019 r. (nr 0111-KDIB3-3.4019.5.2019.2.PK), w którym organ interpretacyjny wskazał, że opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej nie podlega sprzedaż na odległość, tj. m.in. przez Internet.

W komentarzu do ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej podkreślono zaś, że „nie będzie sprzedażą detaliczną w rozumieniu ustawy sytuacja, w której do odpłatnego zbywania towarów dochodzi na podstawie umowy zawartej na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Przepisy tej ustawy wyróżniają bowiem w sposób rozłączny umowy zawarte w lokalu przedsiębiorstwa, umowy zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umowy zawierane na odległość. Dwa pierwsze przypadki są kwalifikowane jako sprzedaż detaliczna. Umowy wymienione jako ostatnie nie będą kwalifikowane jako sprzedaż detaliczna w rozumieniu ustawy. (...) Przyjęta definicja powoduje, że podatkowi nie podlega (ponieważ nie jest sprzedażą detaliczną w rozumieniu ustawy) odpłatne zbywanie rzeczy w ramach tzw. sprzedaży internetowej czy też handlu elektronicznego” (A. Bartosiewicz, Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Komentarz, LEX, Warszawa 2016, art. 3).

Co więcej, brak opodatkowania sprzedaży dokonywanej na odległość został podkreślony przez samego ustawodawcę w uzasadnieniu projektu ustawy o PSD. W uzasadnieniu tym wprost wskazano, że „sprzedaż na odległość (m.in. przez internet) nie będzie objęta podatkiem” (Uzasadnienie projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, druk sejmowy nr 615, s. 2, dostępny na stronie internetowej Sejmu RP: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/ druk.xsp?nr=615).

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawioną argumentację, uznać należy, że prowadzona przez Spółkę sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie stanowi sprzedaży detalicznej w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o PSD. W konsekwencji przychody z tej sprzedaży nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowej, doktrynie podatkowej oraz uzasadnieniu projektu ustawy o PSD. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie
bezpłatny program PIT 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: