eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sporządzanie wniosków o pracę cudzoziemców bez podatku VAT

Sporządzanie wniosków o pracę cudzoziemców bez podatku VAT

2021-03-05 13:05

Sporządzanie wniosków o pracę cudzoziemców bez podatku VAT

VAT od pomocy w zatrudnieniu cudzoziemca © alexsokolov - Fotolia.com

Usługa polegająca na wypełnianiu i przygotowywaniu wniosków legalizujących pobyt oraz pracę cudzoziemców na terenie Polski dla firm zatrudniających cudzoziemców, w tym między innymi przygotowywanie wniosków na wydanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, zezwoleń na pracę typu A, oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, przeprowadzanie testu rynku pracy w celu uzyskania Informacji Starosty, nie pozbawia prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z interpretacji indywidualnej z dnia 03.03.2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.724.2020.2.MPE.

Przeczytaj także: Wynajem mieszkania a zwolnienie podmiotowe z VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od listopada 2012 r. w zakresie biura rachunkowego. Nie świadczy usług doradczych, korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Zainteresowana zamierza rozszerzyć prowadzoną firmę o usługę wypełniania i przygotowywania wniosków legalizujących pobyt oraz pracę cudzoziemców na terenie Polski dla firm zatrudniających cudzoziemców. Usługa ta będzie polegać między innymi na przygotowywaniu wniosków na wydanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, zezwoleń na pracę typu A, oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, przeprowadzaniu testu rynku pracy w celu uzyskania Informacji Starosty. Kod PKD powyższych to 74.90.Z.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy nadal będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT przy założeniu że wartość jej sprzedaży nie przekroczy 200.000 zł? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje zwolnienie od podatku VAT dla określonej grupy podatników. Regulacje w tym zakresie zawarte zostały w art. 113 ustawy.

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:
1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
a. transakcji związanych z nieruchomościami,
b. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
c. usług ubezpieczeniowych
- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

fot. alexsokolov - Fotolia.com

VAT od pomocy w zatrudnieniu cudzoziemca

Usługi doradcze wyłączają prawo do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Do usług takich jednak, zdaniem fiskusa nie zalicza się usług polegających na szukaniu czy sporządzaniu wniosków o pozwolenie na pracę cudzoziemców, sondowania rynku pracy czy występowania o niezbędne zaświadczenia do pracy takich osób.


W myśl art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

Jak stanowi art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.
Zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.), zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:
1. dokonujących dostaw:
a. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
b. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
• energii elektrycznej (CN 271600000),
• wyrobów tytoniowych,
• samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
c. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
d. terenów budowlanych,
e. nowych środków transportu,
f. następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
 preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
 komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
 urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),
 maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
g. hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:
 pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),
 motocykli (PKWiU ex 45.4);
2. świadczących usługi:
a. prawnicze,
b. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c. jubilerskie,
d. ściągania długów, w tym factoringu;
3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, należy stwierdzić, że ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy nie korzystają m.in. usługi w zakresie doradztwa.

W tym miejscu podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj. np.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia „usługi w zakresie doradztwa” jest szerszy niż termin „usługi w zakresie doradztwa podatkowego”. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć „tego, kto doradza”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko. (…)

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, aby sprzedaż dokonywana przez podatnika podlegała zwolnieniu od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, podatnik nie może wykonywać czynności wskazanych w art. 113 ust. 13 ustawy.

Wnioskodawczyni wyjaśniła, że nie wykonuje czynności o charakterze doradczym oraz prawniczym. Nowa usługa będzie polegała na wypełnianiu i przygotowywaniu wniosków legalizujących pobyt oraz pracę cudzoziemców na terenie Polski dla firm zatrudniających cudzoziemców, w tym między innymi przygotowywanie wniosków na wydanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, zezwoleń na pracę typu A, oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, przeprowadzanie testu rynku pracy w celu uzyskania Informacji Starosty. Poza tym Wnioskodawczyni w opisie sprawy zaznaczyła, że wartość sprzedaży w roku 2020 nie przekroczyła 200.000 zł.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że usługi, o które Wnioskodawczyni zamierza rozszerzyć działalność gospodarczą nie zostały wyłączone ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 13 ustawy, tym samym Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Należy jednak zaznaczyć, że w sytuacji, gdy w trakcie roku podatkowego (2021) wartość sprzedaży w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, przekroczy kwotę 200.000 zł – stosownie do art. 113 ust. 5 ustawy – ww. zwolnienie straci moc z chwilą wykonania czynności, którą ww. kwota zostanie przekroczona. Prawo do omawianego zwolnienia Wnioskodawczyni straci również, gdy zacznie wykonywać którąkolwiek z czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie
bezpłatny program PIT 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: