eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wymiana opon to nie ich sprzedaż - może być zwolniona z VAT

Wymiana opon to nie ich sprzedaż - może być zwolniona z VAT

2020-04-06 13:44

Wymiana opon to nie ich sprzedaż - może być zwolniona z VAT

Zakład wulkanizacyjny nie musi rozliczać VAT! © industrieblick - Fotolia.com

Jeżeli podatnik będzie wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie w zakresie wymiany opon (w tym na zakupione przez niego), może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31.03.2020 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.547.2019.2.WR.

Przeczytaj także: Warsztat samochodowy na ryczałcie ewidencjonowanym

Wnioskodawca prowadzi firmę w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych. Zajmuje się wymianą, naprawą i wyważaniem kół w samochodach osobowych. W skład usługi wchodzi m.in. wymiana opon przywiezionych przez klientów, naprawa felg czy wyważanie kół. Nadto wnioskodawca świadczy usługi wymiany opon wraz z towarem. Wtedy to wnioskodawca na życzenie klienta dokonuje zakupu odpowiednich opon na swoją firmę, bądź montuje już posiadane opony. W cenę usługi wchodzi tutaj wartość zakupionych opon, wartość usługi demontażu starych opon oraz montażu nowych.

Wnioskodawca wyjaśnił, że nie dokonuje sprzedaży samych opon. Świadczy jedynie usługi ich montażu, w tym zarówno opon należących do klienta jak i należących do jego firmy.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy prowadzona przez niego działalność może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

fot. industrieblick - Fotolia.com

Zakład wulkanizacyjny nie musi rozliczać VAT!

Czy zakład wulkanizacyjny może korzystać ze zwolnienia z VAT? We wrześniu 2019 r. zmieniły się przepisy. Po nowelizacji zwolnienie podmiotowe nie przysługuje m.in. podatnikom handlującym częściami i akcesoriami do samochodów. Fiskus jest jednak zdania, że zakład wulkanizacyjny, który świadczy jedynie usługi wymiany opon (w tym na opony własne), a nie ich sprzedaż, ze zwolnienia może korzystać.


Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...). – art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług).

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności (art. 113 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług).

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę (art. 113 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług).

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

W myśl art. 113 ust. 13 ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:
1. dokonujących dostaw:
a. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
b. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
• energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
• wyrobów tytoniowych,
• samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
c. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
d. terenów budowlanych,
e. nowych środków transportu,
f. następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
• preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
• komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
• urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
• maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
g. hurtowych i detalicznych części do:
• pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
• motocykli (PKWiU 45.4);
2. świadczących usługi:
a. prawnicze,
b. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c. jubilerskie,
d. ściągania długów, w tym factoringu;
3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że podatnik może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie i według zasad określonych przepisami art. 113 ust. 1-12 ustawy pod warunkiem, że nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy. (…)

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy, oraz treści zadanych pytań, wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do ustalenia, czy Wnioskodawca po nowelizacji art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, które weszła w życie z dniem 1 września 2019 r., świadcząc wyżej wymienione usługi wymiany opon wraz z towarem może nadal korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Opis sprawy wskazuje, że w przypadku opisanych w stanie faktycznych usług wymiany opon z towarem, kiedy klient przyjeżdża do Wnioskodawcy, nie zachodzą okoliczności o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy to wskazać również należy, że stosownie do wyżej cytowanego przepisu art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. g tiret 1 ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca precyzyjnie określił, rodzaj czynności jaki wyklucza korzystanie ze zwolnienia podmiotowego. Z wyżej wymienionego przepisu wynika, bowiem że ze zwolnienia podmiotowego nie mogą korzystać podatnicy dokonujący m.in. dostaw hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3.).

Analiza przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz cytowanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku oraz nie będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy, które ze zwolnienia korzystać nie mogą, a wartość sprzedaży nie przekroczyła w 2019 r. 200 000 zł, oraz wartość sprzedaży w 2020 r. nie przekroczy kwoty 200 000 zł, to Wnioskodawca będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji, Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli w ramach, której Wnioskodawca wykonuje opisaną w stanie faktycznym usługę wymiany opon wraz z towarem – będzie mógł kontynuować po 1 września 2019 r. możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy do momentu gdy wartość sprzedaży przekroczy kwotę, o której mowa w tym przepisie. Zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: