eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Renta wyrównawcza wolna od PIT

Renta wyrównawcza wolna od PIT

2007-04-17 13:20

Otrzymana renta wyrównawcza z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobistych na skutek wypadku samochodowego jest zwolniona z podatku dochodowego. Organy podatkowe nie posiadają uprawnień do stwierdzenia, czy towarzystwo ubezpieczeniowe prawidłowo ustala wysokość takiej renty. Stanowisko takie zajęła Izba Skarbowa w Łodzi w decyzji z dnia 12.04.2007 r. nr PB I-3/4117/IN-6/US/2007/ACH utrzymując tym samym w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z dnia 06.02.2007 r., nr IB/415-58/06.

Przeczytaj także: Alimenty do 700 zł wolne od podatku

Jakie wątpliwości wyjaśniła izba skarbowa?

Podatnik w skierowanym do organu podatkowego zapytaniu poinformował, że na podstawie sądowej ugody z dnia 29.11.1996 r. towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca mu rentę wyrównawczą z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobistych, na skutek wypadku samochodowego, jakiemu uległ podatnik w 1993 roku. Zgodnie z postanowieniami tej ugody, wysokość przyznanej renty wyliczana jest w oparciu o publikacje GUS przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z ostatniego kwartału, zwiększone wskaźnikiem 1,5 i zmniejszone o otrzymywaną rentę lub emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym podatnik wystąpił z pytaniem, czy renta taka jest zwolniona z podatku dochodowego oraz czy towarzystwo ubezpieczeń prawidłowo wyliczania wysokości należnej renty wyrównawczej, który jako podstawę jej wyliczenia przyjmuje przeciętne wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. W przedstawionej kwestii izba skarbowa zajęła następujące stanowisko:

„(…) W zaskarżonym postanowieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie stwierdził, że otrzymywana przez Pana renta wyrównawcza korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W treści złożonego zażalenia nie kwestionuje Pan powyższego stanowiska. Zarzuca Pan natomiast, że organ podatkowy pierwszej instancji nie dokonał interpretacji załączonej do wniosku treści ugody sądowej oraz nie wykazał prawidłowości, stosowanych przez TU, zasad wyliczenia wypłacanej renty wyrównawczej.

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, że – na mocy art. 15 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – organy podatkowe są zobowiązane przestrzegać z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Właściwość rzeczową organów podatkowych ustala się według przepisów określających zakres ich działania – art. 16 ustawy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: