eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Według jakich przepisów opodatkować spadek?

Według jakich przepisów opodatkować spadek?

2007-04-16 13:42

Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. W tej dacie następuje także nabycie spadku. Spadek taki zatem jest opodatkowany zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązującymi w dniu śmierci spadkodawcy, przy czym nie ma tu znaczenia faktyczna data otwarcia spadku. Stanowisko takie zajął Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim w postanowieniu z dnia 30.03.2007 r. nr PM/436-2/2007.

Przeczytaj także: Podatek od spadków i darowizn: pół roku na zgłoszenie

Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd skarbowy?

Podatniczka w skierowanym do organu podatkowego zapytaniu wyjaśniła, iż jej mąż zmarł w 2005 roku pozostawiając w spadku gospodarstwo rolne oraz współwłasność domu jednorodzinnego, nie zostawił jednak testamentu. Podatniczka nie wystąpiła jeszcze do sądu o stwierdzenie nabycia prawa do spadku. Zamierza tego dokonać w roku 2007. W związku z tym podatniczka ma wątpliwości, czy spadek taki będzie opodatkowany czy też będzie korzystał ze zwolnienia, które weszło w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku (jej zdaniem spadek taki powinien być zwolniony z podatku). Na podstawie takiego stanu faktycznego urząd skarbowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Mając na względzie treść przepisu art. 14a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1i ust. 4, art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 14 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn ( jednolity tekst : Dz. U. z 2004r. Nr 142, poz 1514 z późń zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 222, poz. 1629 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. dokonując oceny prawnej przedstawionego stanowiska uznał, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Przepisy cytowanej wyżej ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowią :1)art. 1 ust. 1 pkt 1 : podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem spadku;2) art. 5: iż obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych;3) art. 6 ust. 1 pkt 1: przy nabyciu w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku.

W przypadku, gdy nabycie nie zgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem ( orzeczeniem sądu ) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia ( art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn );4)art. 7 ust. 1: podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów ( czysta wartość ), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego;5) art. 9 ust. 1 pkt 1: opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł. - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;6) art. 14 ust. 1 : wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca;7) art. 14 ust. 3 pkt 1 : do grupy I zalicza się małżonka.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: