eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ryczałt lub liniowy PIT a zlecenie od pracodawcy

Ryczałt lub liniowy PIT a zlecenie od pracodawcy

2007-12-03 13:06

Rozpatrzmy następujący przykład: Pan Wojciech w miesiącu czerwcu 2007 r. zwolnił się z pracy i postanowił otworzyć własną firmę. U pracodawcy pracował na stanowisku elektryka. W tej samej dziedzinie otworzył także działalność gospodarczą. Swoje usługi zamierza zaoferować m.in. byłemu pracodawcy. Czy w takiej sytuacji może skorzystać z rozliczania podatku dochodowego w sposób zryczałtowany lub wg 19-proc. stawki liniowej?

Przeczytaj także: Skala podatkowa formą opodatkowania działalności gospodarczej 2015

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zagadnienia w zakresie wyłączeń z możliwości skorzystania z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w naszym przypadku znalazły się w art. 8 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przepis ten wskazuje, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Zatem, w tym przypadku nasz podatnik będzie mógł skorzystać z opodatkowania swoich przychodów w sposób zryczałtowany dopiero od 2009 r.

Warto w tym miejscu jednak dodać, iż zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu w sytuacji, gdy podatnicy wymienieni w powyższym przepisie nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogą do dnia rozpoczęcia działalności, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Opodatkowanie wg 19-proc. podatku liniowego

Podobnie jak wyżej, także i w podatku liniowym występuje ograniczenie. Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
  1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
  2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
    - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania podatkiem liniowym i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zatem w tej sytuacji nasz podatnik także może zacząć opłacać podatek dochodowy wg stawki liniowej dopiero od 2009 r.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: