eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zamiana nieruchomości: jak liczyć dochód ze sprzedaży?

Zamiana nieruchomości: jak liczyć dochód ze sprzedaży?

2008-07-18 06:50

Kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży działki nabytej w drodze zamiany jest wartość nabycia zamienionej działki. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 03.07.2008 r. nr IPPB2/415-532/08-4/AS.

Przeczytaj także: Sprzedaż ziemi: brak zapłaty a podatek dochodowy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu podatniczka wskazała, że wraz z mężem w 1993 r. otrzymała w drodze darowizny od rodziców działkę oznaczoną w rejestrze gruntów 4/4. W 2007 r. postanowili zamienić część tej działki na grunt sąsiada. Działka ta została podzielona i na podstawie umowy zamiany podatniczka i jej mąż stali się właścicielami działek 134, 135 i 136, gdzie działka 134 stanowiła część dawnej działki 4/4. Na potrzeby umowy zamiany sporządzona została wycena gruntu przez uprawnionego rzeczoznawcę. W czerwcu 2007 r. zostały sprzedane działki nr 134 i 135. W związku z tym zadano pytanie, czy podatniczka i jej mąż powinni zapłacić 19-proc. podatek dochodowy od sprzedaży działki nr 135 oraz jak obliczyć podstawę opodatkowania? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2, źródłem przychodu jest między innymi odpłatne zbycie:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany.

Umowa zamiany jest umową dwustronnie zobowiązującą. Zgodnie z art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, umowa zamiany nie jest umową nieodpłatną. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych, a także innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zamierza Pani sprzedać działki o numerach 134 i 136. Działkę nr 134 nabyła wraz z mężem od rodziców w formie darowizny w 1993 roku, natomiast działkę numer 136 nabyła w 2007 roku w wyniku zamiany gruntów.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: