eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zawieszenie działalności a ryczałt ewidencjonowany

Zawieszenie działalności a ryczałt ewidencjonowany

2008-10-13 12:58

Przedsiębiorca decydujący się na zawieszenie działalności gospodarczej musi liczyć się z tym, że nie może wtedy prowadzić działalności ani osiągać bieżących przychodów. Niektóre czynności można jednak wykonywać. Należy przy tym pamiętać, że trzeba się z nich prawidłowo rozliczyć. Poniżej wskażemy, jak tego powinien dokonać ryczałtowiec.

Przeczytaj także: Zawieszenie działalności a podatek dochodowy

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W okresie tym jednak:
 1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Jak zatem wynika z powyższego, przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej może uzyskiwać pewne przychody. Następstwem ich uzyskania jest obowiązek ich rozliczenia. Ustawa nowelizująca przepisy o swobodzie działalności gospodarczej dodała w ustawie o ryczałcie ewidencjonowanym po art. 21 ust. 1c ust. 1d-1i, które szczegółowo wyjaśniają, jak przedsiębiorca powinien rozliczyć się z przychodów osiągniętych w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej.

Sytuacja I – rozpoczęcie działalności gospodarczej w roku jej zawieszenia
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia działalności w danym roku podatkowym przedsiębiorca jest obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, w terminie:
 1. do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej - w przypadku rozliczania ryczałtu za okresy miesięczne
 2. do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej - w przypadku rozliczania ryczałtu za okresy kwartalne

Jeżeli działalność zostanie wznowiona w ostatnim miesiącu roku podatkowego (w przypadku rozliczania go w okresach miesięcznych), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia w danym roku podatkowym przedsiębiorca oblicza i wpłaca na rachunek urzędu skarbowego do końca stycznia następnego roku. W tym samym terminie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oblicza i wpłaca przedsiębiorca rozliczający się za okresy kwartalne, jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim kwartale roku podatkowego.

Sytuacja II – wznowienie działalności w roku następującym po roku, w którym została ona zawieszona
Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku następującym po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
 1. przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego;
 2. przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na zasadach określonych w sytuacji I, czyli do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu (lub kwartale), w którym wznowiono wykonywanie działalności lub do 31 stycznia roku następnego, jeśli wznowienie nastąpiło w ostatnim miesiącu kwartale danego roku.

Sytuacja III – wznowienie wykonywania działalności w roku następującym dwa lata po zawieszeniu
Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku następującym dwa lata po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
 1. przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego
 2. przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym następującym po roku, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego;
 3. przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na zasadach określonych w sytuacji I, czyli do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu (lub kwartale), w którym wznowiono wykonywanie działalności lub do 31 stycznia roku następnego, jeśli wznowienie nastąpiło w ostatnim miesiącu kwartale danego roku.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: