eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wynagrodzenie chorobowe: odsetki za zwłokę a podatek

Wynagrodzenie chorobowe: odsetki za zwłokę a podatek

2009-03-26 08:57

Zgodnie z wyrokiem TK z 24 czerwca 2008 r. pracodawcy są zobowiązani do przeliczania podstaw wymiaru świadczeń chorobowych. Powoduje on konieczność wypłacania pracownikom wyrównań m.in. z tytułu wynagrodzeń i zasiłków za czas choroby. To z kolei pociąga za sobą wypłatę także odsetek za zwłokę. Czy są one opodatkowane?

Przeczytaj także: Czy odsetki od spóźnionego wynagrodzenia są opodatkowane PIT-em?

Pytanie podatnika
Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r. spółka z Krakowa, jako pracodawca jest zobowiązana do przeliczenia podstaw wymiaru świadczeń chorobowych (wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego). Oprócz wypłaty wyrównania należnych świadczeń firma jest zobowiązana wypłacić pracownikom ustawowe odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Czy od wypłacanych odsetek musi pobierać zaliczki na podatek dochodowy.

Odpowiedź
Odsetki, jakie wypłaca spółka z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia za czas choroby są zwolnione od podatku dochodowego. Natomiast odsetki wypłacane z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jednak firma nie pobiera zaliczki na podatek przy ich wypłacaniu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r. (sygn. akt SK 16/06, Dz.U. nr 119, poz. 771), spowodował, że pracodawcy są zobowiązani do przeliczenia podstaw wymiaru świadczeń chorobowych (wypłacanych wynagrodzeń chorobowych i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego).

Warto przypomnieć, że w wyroku tym Trybunał stwierdził, że art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, rozumiany w taki sposób, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się wypłaconych pracownikowi (w okresie przyjętym do jej ustalenia) składników wynagrodzenia, od których pracownik ten uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby albo zasiłku chorobowego, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

W konsekwencji powoduje to, że pracownik ma prawo do otrzymania wypłaty wyrównania należnych świadczeń (wynagrodzenia za czas choroby oraz od zasiłków z ubezpieczenia społecznego), a także ustawowych odsetek za zwłokę od nieterminowej wypłaty tych świadczeń.

Firma jako pracodawca wypłacający takie świadczenia musi pamiętać, że wypłacona kwota wyrównania wynagrodzenia chorobowego stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. A tym samym wypłacając kwotę wyrównania powinna doliczyć ją do wynagrodzenia pracownika i pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy.

Nieco bardziej skomplikowana będzie sytuacja podatkowa wypłacanych odsetek. I tak inaczej muszą być rozliczane odsetki wypłacane z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia chorobowego (a właściwie jego wyrównania) a inaczej odsetki od nieterminowo wypłacanych zasiłków z ubezpieczenia społecznego (m.in. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego).

Odsetki wypłacane z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia chorobowego
Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń (również wynagrodzeń wypłacanych za czas choroby) są bowiem zwolnione z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 95 updof. Przepis ten stanowi, że od podatku dochodowego zwolnione są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 updof. Przepis ten obejmuje swoją dyspozycją m.in. wypłaty ze stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, a także pracy nakładczej.

Kwota wynagrodzenia chorobowego wypłacana pracownikowi stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy, a zatem odsetki od takiego nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia (tj. jego wyrównania) są zwolnione od podatku dochodowego.

Odsetki wypłacane z tytułu nieterminowo wypłaconego zasiłku z ubezpieczenia społecznego (np. chorobowego)
Niestety odsetki wypłacane z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego (m.in. chorobowego i macierzyńskiego) nie mogą korzystać z takiego zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 95 updof nie obejmuje bowiem odsetek od zasiłków z ubezpieczenia społecznego, gdyż należą one do przychodów z tzw. innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 updof).

Tym samym osiągnięty przychód z tego tytułu będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jednak firma wypłacając te odsetki nie będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy. Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe.

W konsekwencji na spółce, jako pracodawcy w przypadku wypłaty odsetek z tytułu wyrównania zasiłków z ubezpieczenia społecznego ciąży obowiązek sporządzenia informacji podatkowej PIT-8C. Należy w nich wykazać kwoty wypłaconych odsetek, od których pracownicy będą zobowiązani samodzielnie zapłacić podatek dochodowy w swoim indywidualnym zeznaniu rocznym.


„Poradnik Podatnika” podpowiada, co zrobić, by w każdej chwili móc się powołać na opinie ekspertów a tym samym poprawnie rozliczać podatki.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: