eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czy odsetki od spóźnionego wynagrodzenia są opodatkowane PIT-em?

Czy odsetki od spóźnionego wynagrodzenia są opodatkowane PIT-em?

2019-09-26 13:36

Czy odsetki od spóźnionego wynagrodzenia są opodatkowane PIT-em?

Od odsetek za spóźnioną pensję nie zapłacisz podatku © adam88xx - Fotolia.com

Jeżeli pracownik nie otrzyma w terminie wynagrodzenia za pracę, może domagać się od pracodawcy – oprócz zaległego wynagrodzenia – także odsetek za czas opóźnienia. Odsetki te będą stanowiły dla pracownika przychód, który jednak, w przeciwieństwie do kwoty zaległego wynagrodzenia za pracę, będzie wolny od opodatkowania.

Przeczytaj także: Wynagrodzenie chorobowe: odsetki za zwłokę a podatek

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych (dalej jako ustawa PDOF), źródłami przychodów jest m.in. stosunek pracy.

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W myśl natomiast art. 94 pkt 4 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany w szczególności terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie.
Z powyższych przepisów wynika, że terminowa wypłata wynagrodzenia stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika, wynikających z łączącego ich stosunku pracy.

Warto zaznaczyć, że na obowiązek ten nie mają wpływu zdarzenia, za które pracodawca nie ponosi winy – np. brak płynności finansowej spowodowany nieotrzymaniem spodziewanych środków finansowych, na skutek globalnego kryzysu finansowego. Jak wskazał bowiem SN w wyroku z 24.10.2013 r. (sygn. akt: II PK 25/13) „pracodawca, który nie wypłaca w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia obciąża bowiem ryzyko pracodawcy. Pracodawca odpowiada więc nie tylko na zasadzie winy, ale także na zasadzie ryzyka”.

Niestety w obecnie panujących realiach gospodarczych, zdarzają się sytuacje, w których pracodawca, pomimo ciążącego na nim obowiązku, z różnych przyczyn nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia w terminie. W takim przypadku pracownik, na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy, może domagać się odsetek za czas opóźnienia w wypłacie.

fot. adam88xx - Fotolia.com

Od odsetek za spóźnioną pensję nie zapłacisz podatku

Uzyskiwane wynagrodzenie ze stosunku pracy jest opodatkowane PITem, zaś obowiązek pobrania zaliczki na podatek spoczywa tutaj na pracodawcy. A co w sytuacji gdy ten spóźnia się z wypłatą pensji? W takim przypadku oprócz samego wynagrodzenia pracownik może dochodzić także wypłaty odsetek za to opóźnienie. Te natomiast są z podatku zwolnione.


Oceniając skutki podatkowe otrzymanych w ten sposób odsetek warto wskazać, że co do zasady, odsetki są świadczeniem ubocznym, pozostającym w ścisłym związku z należnością główną - są skutkiem niewykonania zobowiązań w odpowiednim terminie. Niemniej jednak, nie stanowią one części składowej roszczenia głównego (w tym przypadku wynagrodzenia za pracę), w związku czym sutki podatkowe wypłaty odsetek należy oceniać niezależnie od należności głównej.

Zgodnie z ogólną zasadą, odsetki od należności stanowią przychód z innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Niemniej jednak, w pewnych przypadkach (gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie wyraźne zwolnienie) odsetki mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. W tym miejscu należy przywołać treść art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 (świadczeń związanych ze stosunkiem pracy).

Co warte odnotowania, na wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy składają się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również wszelkie inne świadczenia, stanowiące składniki wynagrodzenia, których źródło znajduję podstawę w stosunku pracy. Wynagrodzeniem ze stosunku pracy będą więc zatem m.in wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop itp. (art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF).

Wypłacone pracownikowi odsetki od z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, korzystają zatem, co do zasady, ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że pracodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od tych należności.

Na koniec warto dodać, że z nieterminową wypłatą świadczenia w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mamy do czynienia wówczas, gdy w terminie wymagalności danego świadczenia, nie zostało ono wypłacone przez zobowiązanego (pracodawcę). Odsetki naliczane od tego momentu kwalifikują się jako odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty świadczenia.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: