eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od podatku 2009: 1 proc. dla OPP

Odliczenia od podatku 2009: 1 proc. dla OPP

2010-02-17 10:38

Po ustaleniu należnego zobowiązania podatkowego z tytułu uzyskanych przychodów w 2009 r. podatnicy mogą przekazać 1 proc. tego podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która znalazła się w opracowanym wykazie.
Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i obecnie na wniosek podatnika urząd skarbowy właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego przekazuje kwotę stanowiącą 1% podatku należnego (po jej zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy) na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Koszty przelewu takiego przekazania pokrywane są z tego 1%.

Przekazaniu podlega kwota wykazana w złożonym terminowo zeznaniu rocznym (czyli do 30 kwietnia 2010 r. a w przypadku ryczałtowców do 01 lutego 2010 r.) albo korekty tego zeznania, jeżeli została ona dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 czerwca 2010 r. a w przypadku ryczałtowców do 31 marca 2010 r.).

Warunkiem przekazania 1 proc. jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę jego obliczenia nie później, niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania. Wynikającą z zeznania „kwotę podlegającą wpłacie” trzeba zatem w pierwszej kolejności uregulować, aby organ podatkowy przekazał część tego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Nie dotyczy to oczywiście podatników, którzy otrzymali zwrot podatku – tutaj bowiem mamy do czynienia z nadpłatą. Może się jednak tyczyć korekty takiego zeznania, jeżeli kwota nadpłaty uległa zmniejszeniu i fiskusowi trzeba zwrócić powstałą w ten sposób różnicę.

Wniosek podatnika, o którym mowa wyżej, to nic innego jak wskazanie przez niego w zeznaniu podatkowym (bądź jego korekcie) organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Konieczne jest podanie także kwoty do przekazania tej organizacji. Nie może ona przekroczyć 1 proc. podatku należnego. Poszczególne zeznania podatkowe zawierają wydzielone w tym celu pola.

Urząd skarbowy przekaże wskazaną kwotę na rachunek bankowy wybranej organizacji w lipcu i sierpniu 2010 r. Przekazywana kwota zostanie jednak pomniejszona o koszty przelewu bankowego.
Dodajmy w tym miejscu, iż jedynie w miesiącach wyżej wskazanych organy podatkowe będą dokonywały przekazań części podatku OPP. Tym samym nie przyspieszy ich działania np. szybkie złożenie rozliczenia (zaraz na początku roku).

Od bieżącego roku zmianie uległ sposób sporządzania wykazu OPP, na rzecz których można przekazać 1 proc. podatku. Wykaz ten opracowuje, zgodnie z art. 27a ustawy o działalności pożytku publicznego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w formie elektronicznej i zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (co za tym idzie, nie ma w tym roku już rozporządzenia zawierającego wykaz urzędowy). Można go znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej resortu pracy. Redakcja serwisu eGospodarka.pl popierając inicjatywę dzielenia się swoim podatkiem z organizacjami pożytku publicznego, na podstawie udostępnionego na stronie BIP resortu pracy wykazu opracowała bezpłatną wyszukiwarkę, w której dane organizacji, z którymi podatkiem można się podzielić, zostały zamieszczone. Wyszukiwarka ta znajduje się tutaj: Organizacje pożytku publicznego (OPP).

Wykaz nie uwzględnia organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Na zakończenie dodajmy, iż wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. W jednym zeznaniu można wskazać dane tylko jednej organizacji. Jeżeli podatnik udzieli na to zgody, urząd skarbowy przekaże organizacji oprócz pieniędzy także dane przekazującego: imię, nazwisko i adres.

Powyższego odliczenie nie należy utożsamiać z darowiznami na rzecz OPP przekazywanymi w ramach odliczeń od dochodu.

Do pobrania


Rozliczenia roczne PIT 2009

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: