eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Amortyzacja degresywna a liniowa: kiedy powrót?

Amortyzacja degresywna a liniowa: kiedy powrót?

2010-03-04 12:20

Podatnicy, którzy wybrali metodę degresywną amortyzacji posiadanych składników majątku muszą pamiętać, że nie liczą odpisów w ten sposób do zrównania wartości początkowej z sumą odpisów amortyzacyjnych. W określonym momencie muszą przejść na metodę liniową.

Przeczytaj także: Amortyzacja środków trwałych: optymalizacja podatkowa

Metoda degresywna amortyzacji została określona w art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Ust. 1 tego przepisu stanowi, iż odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0 (a w niektórych szczególnych przypadkach o współczynnik nie wyższy niż 3,0), a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania.

Jednakże począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 22i ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22i.

Co za tym idzie, metodę degresywną amortyzacji należy stosować dopóty, dopóki odpisy amortyzacyjne ustalone w ten sposób są wyższe od odpisów ustalonych metodą liniową. Natomiast poczynając od tego roku, w którym odpisy amortyzacyjne ustalone wg metody liniowej przewyższają te, które zostały ustalone przy zastosowaniu metody degresywnej, dalszej amortyzacji należy dokonywać wg metody liniowej.

Przedstawmy to na przykładzie:
Załóżmy, że w maju 2008 r. podatnik oddał do używania i wpisał do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupioną maszynę wiertniczą sklasyfikowaną pod symbolem 510 – Maszyny i urządzenia wiertnicze, której wartość początkowa wynosiła 75 000 zł netto. Jest ona zaliczona do 5 grupy KŚT, a stawka amortyzacji dla niej wynosi 20% w skali roku. Maszynę tę postanowił amortyzować metodą degresywną ze współczynnikiem 2,0.

Na tej podstawie dokonał następujących wyliczeń odpisów amortyzacyjnych:
Rok 2008
Roczny odpis ustalony metodą degresywną: [(75 000 x 20% x 2) / 12 m-cy] x 7 m-cy = 17 500 zł
Roczny odpis ustalony metodą liniową: [(75 000 x 20%) / 12 m-cy] x 7 m-cy = 8 750 zł – podatnik stosuje metodę degresywną
Łączny odpis amortyzacyjny: 17 500 zł

Rok 2009
Roczny odpis ustalony metodą degresywną: (75 000 – 17 500) x 20% x 2 = 23 000 zł
Roczny odpis ustalony metodą liniową: 75 000 x 20% = 15 000 zł – podatnik stosuje metodę degresywną
Łączny odpis amortyzacyjny: 17 500 + 23 000 = 40 500 zł

Rok 2010
Roczny odpis ustalony metodą degresywną: (75 000 – 40 500) x 20% x 2 = 13 800 zł
Roczny odpis ustalony metodą liniową: 75 000 x 20% = 15 000 zł – podatnik wraca do metody liniowej
Łączny odpis amortyzacyjny: 40 500 + 15 000 = 55 500 zł

Rok 2011
Roczny odpis ustalony metodą liniową: 15 000 zł
Łączny odpis amortyzacyjny: 55 500 + 15000 = 70 500 zł

Rok 2012
Pozostały odpis amortyzacyjny liczony metodą liniową: 75 000 – 70 5000 = 4 500 zł
Łączny odpis amortyzacyjny: 70 500 + 4 500 = 75 000 zł

Amortyzacja środka trwałego zakończy się w kwietniu 2011 roku

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: