eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Nieodpłatne świadczenia: przekazanie a podatki

Nieodpłatne świadczenia: przekazanie a podatki

2010-09-19 09:19

Rozpatrzmy następującą sytuację: Firma przekazuje klientom upominki o małej wartości zawierające logo firmy. Są to najczęściej koszulki, bluzy, parasole, długopisy itp. Wszystkie te upominki posiadają logo wraz adresem internetowym. Czy wobec tego wydatki poniesione na upominki firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Przeczytaj także: Narzędzia dla przedstawiciela handlowego a podatek

Odpowiedź doradcy podatkowego:
Zaliczając wydatki poniesione na zakup przedmiotów z logo firmy do kosztów podatkowych należy mieć na względzie, czy ich rozdawanie ma charakter reklamowy, czy też reprezentacyjny.

W ustawach podatkowych nie ma definicji reklamy i reprezentacji. Jednak z orzecznictwa i piśmiennictwa wynika, że reklama to zachowania polegające na zachęceniu potencjalnych klientów do zakupu określonych towarów lub usług. Rozpowszechnianie informacji o firmie poprzez utrwalanie jej marki wśród potencjalnych klientów ma również charakter reklamowy. Natomiast przez reprezentację rozumie się okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem, pozycją firmy.

Przekazywanie prezentów o małej wartości z logo firmy ma na celu rozpowszechnianie marki firmy w środowisku, co może wpłynąć na poszerzenie kręgu potencjalnych klientów. A zatem wydatki na takie upominki mają związek z przychodami firmy i mogą być zaliczone do kosztów pośrednio związanych uzyskaniem przychodu.

Kiedy należy złożyć informację podatkową?
Warto też zwrócić uwagę na obowiązki informacyjne spółki wobec podatników, na rzecz których spółka dokonała nieodpłatnych świadczeń (o których mowa w art. 20 ustawy o PIT).

Dotychczas bowiem obowiązywała zasada, że jeśli wartość jednorazowego świadczenia przekazanego przez spółkę danemu podmiotowi przekroczyła kwotę 100 zł, wówczas spółka ma wykazać tę wartość w PIT-8C i informację przekazać do końca lutego następnego roku podatkowego podatnikowi (osobie, która uzyskała świadczenie) oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na zamieszkanie podatnika. Jeśli wartość jednorazowego świadczenia była niższa niż 100 zł, wówczas podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.

A zatem wolne od podatku były nieodpłatne świadczenia otrzymane od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekraczała kwoty 100 zł.

W jakiej wysokości przekazane świadczenie jest zwolnione od podatku?
Ustawą z 18 marca 2010 r. zostały wprowadzone zmiany do ustaw podatkowych. Zostało także zmienione brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Podwyższono kwotę jednorazowego świadczenia zwolnionego od PIT do 200 zł. Zmieniony przepis ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od początku bieżącego roku tj. od 1 stycznia 2010 r.
A zatem, choć ustawa zmieniająca weszła w życie 20 maja 2010 r., to jej uregulowania dotyczą dochodów uzyskanych od początku roku.

Czy można odliczyć VAT od zakupionych upominków?
Przy zakupie towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością podlegającą opodatkowaniu VAT - co do zasady - przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego. A zatem, zakupione upominki w celach reklamowych, a także usługi związane z nadrukiem logo firmy są związane z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT a naliczony od nich VAT podlega odliczeniu.

Kiedy nieodpłatne przekazanie towarów podlega VAT?
Spółka może mieć problem czy opodatkować VAT przekazywane upominki z logo firmy. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez odpłatną dostawę towarów, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:
  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zasady tej nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT).

Nowa definicja prezentów małej wartości
Dotychczas przez prezenty o małej wartości rozumiano przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekraczają 10 zł.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: