eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga na dzieci a pracująca córka

Ulga na dzieci a pracująca córka

2010-09-25 06:54

Jeżeli uzyskany za granicą dochód dziecka nie podlega opodatkowaniu w Polsce, a służy jedynie do ustalenia stopy procentowej, która ma zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, nie pozbawia on rodziców prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15.09.2010 r. nr IBPBII/1/415-604/10/ASz.

Przeczytaj także: Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W 2009 r. wnioskodawczyni uzyskała jedynie dochody ze stosunku pracy. Ma ona pełnoletnią studiującą córkę, która nie ukończyła 25 lat. W 2009 r. córka osiągnęła w Polsce dochody z tytułu umowy o Pracę w kwocie 2 772,07 zł. Osiągnęła także dochód w wysokości 4 946,75 zł z tytułu umowy o pracę w Hiszpanii. Innych przychodów nie uzyskała. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy w takiej sytuacji może skorzystać z ulgi prorodzinnej na córkę? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Odnosząc się do dochodów z tytułu pracy wykonywanej przez córkę w Hiszpanii stwierdzić należy, że w stosunku do tych dochodów ma zastosowanie art. 15 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w dniu 15 listopada 1979r. (Dz. U. z 1982r. Nr 17, poz. 127). Zgodnie z powołanym przepisem, z uwzględnieniem postanowień artykułów 16, 18 i 19 pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Przy czym – w myśl art. 15 ust. 2 ww. umowy - bez względu na postanowienia ust. 1 wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane tylko w pierwszym Państwie, jeżeli:

1. odbiorca przebywa w drugim Państwie łącznie nie dłużej niż 183 dni podczas roku finansowego oraz
2. wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę, który nie ma w tym drugim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby, albo w jego imieniu, oraz
3. wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

Natomiast stosownie do treści art. 23 ust. 1 lit. a) powołanej umowy - jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Hiszpanii, to Polska będzie, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2, zwalniać taki dochód lub majątek spod opodatkowania, ale może, przy obliczaniu od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby, stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w wypadku, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie była tak zwolniona.

Powyższa metoda unikania podwójnego opodatkowania to tzw. metoda wyłączenia z progresją.

Zasady określenia podatku wg tej metody wynikają z treści art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągnął również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z powyższym, jeżeli dochód uzyskany przez córkę wnioskodawczyniw Hiszpanii, podlegał opodatkowaniu w Hiszpanii, to w Polsce jest zwolniony z opodatkowania. Dochód uzyskany z pracy w Hiszpanii posłuży jedynie córce do ustalenia stopy procentowej, która ma zastosowanie do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w takiej sytuacji, dochody uzyskiwane przez córkę w Hiszpanii w roku 2009 nie pozbawiły wnioskodawczyni możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. Zatem w przedstawionym stanie faktycznym, jeżeli zostały spełnione wszystkie pozostałe warunki konieczne do zastosowania ulgi, wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: