eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dochody z najmu dziecka ważne przy uldze prorodzinnej?

Dochody z najmu dziecka ważne przy uldze prorodzinnej?

2014-03-13 13:09

Dochody z najmu dziecka ważne przy uldze prorodzinnej?

Dochody z najmu dziecka ważne przy uldze prorodzinnej? © whitelook - Fotolia.com

Rodzice, którzy uzyskują dochody opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej oraz wychowują dzieci, w rocznym zeznaniu podatkowym mogą skorzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga ta przysługuje na dzieci małoletnie i niektóre pełnoletnie. W przypadku tych ostatnich ważne jest, czy dziecko zarabia oraz z jakiego tytułu zarobki uzyskuje.

Przeczytaj także: Rozliczenie roczne gdy etat, podatek liniowy i małoletnie dziecko

Określona w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga prorodzinna odnosi się przede wszystkim do rodziców, którzy wychowują dzieci małoletnie. Niemniej prawo do niej posiadają także ci podatnicy, którzy mają na utrzymaniu dzieci bez względu na ich wiek, o ile te zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Tutaj dochody dziecka co do zasady nie są ważne.

Ulga ta przysługuje także na dzieci do ukończenia 25 roku życia, które uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.

W tym ostatnim przypadku (a więc dzieci uczących się) ważne jest jednak to, czy pociecha w trakcie roku uzyskiwała dochody. Prawo do ulgi tutaj bowiem przysługuje, jeżeli dziecko takie w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub dochodów z niektórych kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3 089 zł (a więc kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1). Wyjątkiem są tutaj jedynie dochody z renty rodzinnej.

fot. whitelook - Fotolia.com

Dochody z najmu dziecka ważne przy uldze prorodzinnej?

Rodzice, którzy uzyskują dochody opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej oraz wychowują dzieci, w rocznym zeznaniu podatkowym mogą skorzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga ta przysługuje na dzieci małoletnie i niektóre pełnoletnie. W przypadku tych ostatnich ważne jest, czy dziecko zarabia oraz z jakiego tytułu zarobki uzyskuje.


Jednym ze źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym są przychody uzyskiwane z tytułu tzw. prywatnego najmu, podnajmu dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Przychody takie mogą być opodatkowane w dwojaki sposób: na zasadach ogólnych wg skali podatkowej bądź ryczałtem ewidencjonowanym. Co niezwykle ważne, wybrany sposób opodatkowania ma zastosowanie do wszelkich przychodów uzyskiwanych przez podatnika z tego źródła (nie może on zatem przykładowo części przychodów z zawartych poza działalnością gospodarczą umów najmu opodatkować skalą podatkową, zaś pozostałych ryczałtem).

O sposobie opodatkowania przychodów z najmu warto się zastanowić szczególnie dobrze w przypadku, gdy wynajmującym jest właśnie dziecko pełnoletnie uczące się, w stosunku do którego rodzice mogliby jeszcze korzystać z ulgi prorodzinnej. Z jednej bowiem strony przy wyborze ryczałtu, opodatkowana jest każda uzyskana z takiego przychodu złotówka, zaś w przypadku skali podatkowej podatek natomiast wystąpi dopiero, gdy dochód przekroczy tzw. kwotę wolną od podatku.

Niestety uzyskanie dochodu z tego tytułu opodatkowanego na zasadach ogólnych w wyższej wartości (a więc ponad 3 089 zł) spowoduje automatycznie utratę przez rodziców prawa do ulgi prorodzinnej na takie dziecko. Inaczej jest natomiast w przypadku, gdy przychody z najmu dziecko opodatkuje ryczałtem. W takiej bowiem sytuacji uzyskany przychód nie będzie uwzględniany we wskazanym wyżej limicie. Stąd też skorzystanie z opodatkowania ryczałtem może wiązać się z tym, że dziecko od przychodów z najmu zapłaci wyższy podatek, aniżeli przy opodatkowaniu skalą podatkową, niemniej stratę tę może rekompensować ulga prorodzinna, z której będą mogli skorzystać rodzice.

Ważny dochód
Począwszy od 2013 r. prawo do ulgi zostało ograniczone w przypadku rodziców (opiekunów) jednego dziecka. Otóż jeżeli podatnicy tacy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok (za wyjątkiem tych, w stosunku do których orzeczono separację, czy też sytuacji, w której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności), bądź podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko, dochody podatników zamierzających skorzystać z ulgi nie mogą przekroczyć łącznie kwoty 112 000 zł. W pozostałych przypadkach dochód podatnika zamierzającego skorzystać z ulgi nie może przekroczyć 56 000 zł.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: