eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rolnik na VAT: powrót do zwolnienia

Rolnik na VAT: powrót do zwolnienia

2011-03-02 13:24

Nowy rok przyniósł nam dosyć istotne zmiany w podatku VAT, w tym przede wszystkim w zakresie stawek. Różnicę tę przede wszystkim odczują rolnicy będący czynnymi podatnikami VAT - w niektórych przypadkach bowiem stawka tego podatku na ich produkty wzrosła prawie trzykrotnie. Niejeden, który zakończył już planowane inwestycje, zapewne zastanawia się nad ponownym skorzystaniem ze zwolnienia, dzięki czemu będzie mu przysługiwał tzw. zryczałtowany zwrot podatku, którego nie trzeba zwracać fiskusowi. Należy jednak pamiętać, że powrót do zwolnienia w wielu przypadkach nie będzie bezbolesny dla kieszeni.

Przeczytaj także: Powrót do zwolnienia a korekta VAT

Art. 43 ust. 5 ustawy o VAT mówi, że rolnik który zrezygnował ze zwolnienia w podatku VAT, a co za tym idzie ze statusu rolnika ryczałtowego i postanowił rozliczać się z tego podatku na zasadach ogólnych, może ponownie skorzystać z tego zwolnienia lecz nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty rezygnacji z tego zwolnienia. O fakcie tym trzeba pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego ponownie zamierza skorzystać on ze zwolnienia.

Rolnik taki powinien powyższą zmianę (powrót do zwolnienia) wykazać na formularzu aktualizacyjnym VAT-R. Co istotne – nie wystąpi w tym przypadku obowiązek sporządzania i opodatkowania remanentu likwidacyjnego. Nie mamy tutaj bowiem do czynienia z likwidacją działalności a jedynie z powrotem do zwolnienia.

Powyższe nie oznacza jednak, że żadne konsekwencje finansowe po stronie rolnika nie wystąpią. Odliczony bowiem przed powrotem do zwolnienia podatek VAT od dokonywanych zakupów niekiedy trzeba będzie zwrócić (w całości lub części) do urzędu skarbowego. A to dlatego, że w przypadku powrotu do zwolnienia zmieni się ich przeznaczenie (z wykorzystywania do czynności opodatkowanych na wykorzystywanie do czynności zwolnionych z podatku).

Chodzi tutaj zarówno o wydatki poniesione na nabycie bądź też wybudowanie maszyn, urządzeń czy nieruchomości zaliczonych do środków trwałych czy też na towary, surowce lub materiały.

Stosowne uregulowania w tym zakresie znalazły się w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług. To, czy, ile i kiedy trzeba będzie oddać, zależy od daty nabycia (lub oddania do używania) wartości bądź rodzaju danego towaru czy usługi. Szczegóły ustawodawca zawarł w art. 91 ust. 7a-7d ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami wyodrębnione zostały 3 obszary korekty: środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł, towary i usługi o niższej wartości oraz towary handlowe, surowce i materiały.

Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł
Art. 91 ust. 7a mówi, iż w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, a których wartość początkowa przekracza 15 000 zł, stosownej korekty podatku dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Te przepisy mówią, że korekty tej należy dokonywać za poszczególne lata pozostałego okresu korekty. Przypomnijmy, w przypadku nieruchomości okres takiej korekty wynosi 10 lat licząc od roku, w którym zostały one oddane do użytkowania. W przypadku pozostałych środków trwałych (ruchomych) okres korekty wynosi 5 lat. Roczna korekta w każdym kolejnym roku dotyczy w przypadku nieruchomości 1/10 a w przypadku pozostałych środków trwałych 1/5 kwoty podatku odliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. Korekty takiej dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: