eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Z dobrowolnie zakupionej kasy fiskalnej można zrezygnować

Z dobrowolnie zakupionej kasy fiskalnej można zrezygnować

2022-01-03 12:36

Z dobrowolnie zakupionej kasy fiskalnej można zrezygnować

Z dobrowolnie zakupionej kasy fiskalnej można zrezygnować © pixabay.com

Szewc, który kasę rejestrującą zakupił dobrowolnie i w okresie prowadzenia działalności gospodarczej w żadnym roku podatkowym nie przekroczył limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku jej stosowania, może wystąpić z wnioskiem o wyrejestrowanie tego urządzenia - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.122021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.719.2021.2.PRM.

Przeczytaj także: Czy można zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca jest emerytem prowadzącym działalność gospodarczą (zakład szewski). Korzysta z opodatkowania kartą podatkową, nie jest czynnym podatnikiem VAT. Od 2013 r. posiada on kasę fiskalną, którą zakupił i używa dobrowolnie. Nigdy bowiem nie przekroczył progu limitu zwolnienia podmiotowego z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

Pamięć posiadanej kasy fiskalnej obecnie się zapełnia, a zainteresowany nie chciałby kupować nowej. Przedsiębiorca zadał pytanie, czy może zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 r. poz. 685 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem :

fot. pixabay.com

Z dobrowolnie zakupionej kasy fiskalnej można zrezygnować

Szewc, który kasę rejestrującą zakupił dobrowolnie i w okresie prowadzenia działalności gospodarczej w żadnym roku podatkowym nie przekroczył limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku jej stosowania, może wystąpić z wnioskiem o wyrejestrowanie tego urządzenia.


Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wskazany wyżej przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Jeżeli nabywcą danej usługi jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1, to taka sprzedaż w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy,

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (…).

W obowiązującym stanie prawnym kwestie dotyczące zwolnienia z powyższego obowiązku, reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem.
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrujących zostało określone m.in. w § 3 rozporządzenia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia:

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. uwarunkowanym wysokością osiągniętego obrotu.

Stosownie do § 3 ust. 2 rozporządzenia:

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Niektóre usługi oraz dostawa niektórych towarów zostały wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia, o którym mowa w § 3 ww. rozporządzenia.

W myśl § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:
‒ świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
‒ usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
k) kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
l) związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 13 ustawy:

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani zakończyć używanie kas rejestrujących w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas rejestrujących, zapewniając zabezpieczenie danych z kasy rejestrującej.

Stosownie do § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1625), zwnaym dalej rozporządzeniem w sprawie kas:

W przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej w wyniku jej zapełnienia lub w wyniku jej uszkodzenia, wymiana ta jest wykonywana wyłącznie przez podmiot prowadzący serwis główny.

W myśl § 24 ust. 1 rozporządzenia:

W przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej w wyniku jej zapełnienia lub uszkodzenia podatnik dokonuje czynności określonych w § 34 pkt 1-3. W przypadku gdy wystąpiły okoliczności określone w § 46, stosuje się ten przepis odpowiednio.

Zgodnie z § 34 ust. 1 rozporządzenia:

W przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:
1) wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
2) niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;
3) składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;
4) sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

W § 35 rozporządzenia wskazano, że:

W przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, gdy wystąpiły okoliczności określone w § 46, podatnik sporządza i składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, w terminie 5 dni od dnia otrzymania kopii protokołu, o którym mowa w § 46 ust. 4.

W myśl § 36 rozporządzenia:

W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik nie może prowadzić ewidencji przy użyciu tej kasy.

Z opisu sprawy wynika, że prowadzi Pan zakład szewski, w którym od 2013 r. ewidencjonuje Pan sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Obrót na ww. kasie w ostatnich latach przedstawiał się następująco:
‒ 12.605 zł za 2019 r.
‒ 7.026 zł za 2020 r.
‒ 4.419 zł za 2021 r. (na dzień złożenia wniosku).

Obecnie na wykorzystywanej przez Pana kasie rejestrującej kończy się pamięć.

Pana wątpliwości dotyczą możliwości zrezygnowania ze stosowania kasy rejestrującej w prowadzonym przez Pana zakładzie szewskim.

Odnosząc się do Pana wątpliwości dotyczących możliwości zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wskazać należy, że będzie Pan uprawniony do zrezygnowania ze stosowania kasy rejestrującej w przypadku, gdy sprzedaż przez nią rejestrowana będzie podlegała zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej.

Zatem należy przeanalizować, czy będzie Pan mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej w prowadzonym przez Pana zakładzie szewskim.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy, że świadczone przez Pana usługi szewskie nie zawierają się wśród usług wyłączonych z zastosowania zwolnienia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

Ponadto – jak wynika z wniosku – kasę rejestrującą zakupił Pan dobrowolnie i w okresie prowadzenia przez Pana działalności gospodarczej w żadnym roku podatkowym nie przekroczył Pan limitu obrotów, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Nie powstał zatem wobec Pana obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W konsekwencji, świadcząc usługi szewskie - niewymienione w § 4 rozporządzenia – oraz korzystając ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie Pan miał możliwość zaprzestania ewidencjonowania sprzedaży świadczonych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W związku z tym, może Pan złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie dotychczas używanej kasy rejestrującej z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego, stosownie do zapisu powołanego § 34 i § 35 rozporządzenia w sprawie kas.(…)


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: