eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Utrata prawa i powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT

Utrata prawa i powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT

2014-04-23 12:19

Utrata prawa i powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT

Utrata prawa i powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT © Ruff - Fotolia.com

Do zwolnienia z podatku VAT można powrócić po upływie minimum roku licząc od końca tego roku, w którym prawo do tego zwolnienia zostało utracone. Tym samym podatnik, który prawo to utracił w lipcu 2010 r., ponownie ze zwolnienia mógł skorzystać z początkiem roku 2012. Co ważne, przepisy regulujące zwolnienie nie uzależniają prawa jego wyboru od terminu złożenia zawiadomienia VAT-R w urzędzie skarbowym - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10.04.2014 r. nr ILPP2/443-115/14-4/AD.

Przeczytaj także: Utrata prawa do zwolnienia w VAT w trakcie roku

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Z początkiem 2010 r. podatnik skorzystał ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT (wartość jego sprzedaży w roku wcześniejszym nie przekroczyła 100 000 zł). Z dniem 30 lipca 2010 r. przekroczył jednak limit sprzedaży w wysokości 150 000 zł, w związku z czym prawo do zwolnienia utracił. Faktu tego jednak nie zauważył – wychwyciła go dopiero kontrola podatkowa przeprowadzona w jego firmie w lipcu 2013 r. Po kontroli wnioskodawca złożył zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R, a także deklaracje VAT-7 za okres lipiec 2010 – grudzień 2011. Dokonał także zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę. W roku 2011 wartość jego sprzedaży ponownie nie przekroczyła limitu uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia, dając jednocześnie podstawę do zwolnienia za rok 2012. Wnioskodawca nie złożył zatem deklaracji za okresy od stycznia 2012 r. do dnia złożenia wniosku o interpretację. Zadał pytanie, czy może skorzystać ze zwolnienia z datą wsteczną, tj. od początku roku 2012, jeżeli sprzedaż roku 2011 nie przekroczyła 150 tys. zł, a utrata prawa do zwolnienia nastąpiła w lipcu 2010 r. po przeprowadzonej kontroli w roku 2013? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast według art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

fot. Ruff - Fotolia.com

Utrata prawa i powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT

Do zwolnienia z podatku VAT można powrócić po upływie minimum roku licząc od końca tego roku, w którym prawo do tego zwolnienia zostało utracone. Tym samym podatnik, który prawo to utracił w lipcu 2010 r., ponownie ze zwolnienia mógł skorzystać z początkiem roku 2012.


Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:
1. dokonujących dostaw:
a. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
b. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
c. nowych środków transportu,
d. terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju. (…)

Przepis art. 113 ust. 11 ustawy, umożliwia podatnikowi, który stracił prawo do zwolnienia od podatku VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia – ponowny jego wybór, po spełnieniu określonych warunków. Przepis ten, nie określa w jakim terminie podatnik jest zobowiązany o zamiarze wyboru zwolnienia poinformować urząd. W związku z tym, należy przyjąć ogólnie stosowaną zasadę aktualizacji danych wynikającą z art. 96 ust. 12 ustawy, według której podatnik o wszelkich zmianach objętych zgłoszeniem rejestracyjnym jest zobowiązany poinformować urząd w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, czyli od momentu wyboru przez podatnika zwolnienia podmiotowego na formularzu VAT-R.

Wymieniony art. 113 ust. 11 ustawy nie uzależnia prawa wyboru zwolnienia od terminu złożonego zawiadomienia w urzędzie. Zatem fakt złożenia przez podatnika zawiadomienia po upływie 7 dni, nie pozbawia go prawa do wyboru przysługującego mu zwolnienia.

W świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznie kwoty 150.000 zł to Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 113 ust. 1 ustawy. Jednak należy pamiętać, że musi być również spełniony warunek wskazany w art. 113 ust. 11 ustawy, tzn. musi minąć rok od momentu utraty lub rezygnacji ze zwolnienia przez Zainteresowanego. W przedmiotowej sprawie powyższe warunki zostały spełnione, bowiem w 2011 r. wartość sprzedaży Wnioskodawcy nie przekroczyła 150.000 zł, a po kontroli urzędu skarbowego w 2013 r. Zainteresowany złożył aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R oraz deklaracje VAT-7 za okres od lipca 2010 r. do grudnia 2011 r. a także dokonał zapłaty kwot podatku wynikających z deklaracji oraz odsetek za ww. okres.

Reasumując, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT od dnia 1 stycznia 2012 r. jeśli sprzedaż w 2011 r. nie przekroczyła 150.000 PLN netto, a utrata prawa do zwolnienia nastąpiła w lipcu 2010 r. co stwierdzono w trakcie przeprowadzonej kontroli podatkowej w roku 2013, tj. od momentu utraty prawa do zwolnienia od podatku do dnia ponownego skorzystania ze zwolnienia, upłynął okres ponad jednego roku. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: