eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zwrot VAT w budownictwie: nieuczciwy sprzedawca

Zwrot VAT w budownictwie: nieuczciwy sprzedawca

2011-06-01 05:50

O zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych może wystąpić również osoba, która otrzymała fakturę od nieuczciwego sprzedawcy w związku z zakupem materiałów budowlanych - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 18.05.2011 r. nr IPPB2/415-224/11-2/AK.

Przeczytaj także: Zwrot VAT w budownictwie a dom letniskowy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W 2010 r. wnioskodawca kupił mieszkanie, które wymagało remontu. Materiały budowlane do tego remontu nabywał w różnych firmach. Po zakończeniu remontu złożył w urzędzie skarbowym wniosek VZM-1 o zwrot części podatku VAT zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych. W grudniu 2010 r. został wezwany do urzędu celem wyjaśnienia nieprawidłowości. Okazało się, że jeden z dostawców wystawił mu fakturę VAT, choć nie miał do tego prawa. Co prawda prowadził i prowadzi on działalność gospodarczą ale nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Sprzedawca zapewnił jednak wnioskodawcę, że jest VAT-owcem. Urząd skarbowy wnioskodawcy zwrócił się do Urzędu Skarbowego w W. o sprawdzenie statusu podatkowego sprzedawcy – wystawcy faktury. Przeprowadzono kontrolę krzyżową, w wyniku której wystawca faktury został zobowiązany do zapłacenia wynikającego z niej podatku VAT z odsetkami. Jednocześnie wnioskodawcy nakazano wykreślić z wniosku o zwrot części podatku VAT zawartego w nabytych materiałach budowlanych tę fakturę, przez co kwota zwrotu istotnie się zmniejszyła. W 2011 r. wnioskodawca zamierza złożyć kolejny wniosek o zwrot części podatku (VZM-1), który będzie zawierał fakturę na zakup materiałów od feralnego przedsiębiorcy, o którym mowa wyżej. W związku z tym zadał on pytanie, czy wówczas zwrot podatku z tej faktury będzie mu przysługiwał? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ww. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zwrot tych wydatków finansowany jest z budżetu państwa. Z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż ustawa daje prawo, po spełnieniu określonych warunków, do otrzymania zwrotu od Skarbu Państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

1. budową budynku mieszkalnego;
2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

W myśl art. 2 pkt 1 ww. ustawy, przez budynek mieszkalny rozumie się budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nim urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Stosownie do przepisów art. 3 ust. 2 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

Zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. wzrosła na te towary stawka podatku do 22%.

Z treści art. 3 ust. 4 tej ustawy wynika, iż dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Stosownie do art. 4 ust. 2 ww. ustawy, prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.(…)

W konsekwencji, jeżeli wydatek na zakup materiałów budowlanych został poniesiony przez osobę fizyczną i jest udokumentowany fakturą VAT wystawioną na tę osobę, to o ile są spełnione pozostałe warunki określone w przepisach ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, osoba fizyczna może ubiegać się o częściowy zwrot poniesionych nakładów.

Powyższe oznacza, że o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych może wystąpić również osoba, która otrzymała fakturę od nieuczciwego sprzedawcy w związku z zakupem materiałów budowlanych. Warunkiem dającym prawo do odliczenia z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika podatku VAT jest m.in. fakt, że usługa została wykonana a dane na fakturze będą w sposób jasny i oczywisty identyfikować sprzedawcę.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: