eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga na Internet w rozliczeniu PIT za 2012 r.

Ulga na Internet w rozliczeniu PIT za 2012 r.

2013-02-06 13:04

Ulga na Internet w rozliczeniu PIT za 2012 r.

Internet © Yuri Arcurs - Fotolia.com

Odliczenie od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet cieszy się dużą popularnością wśród podatników. Niestety na masową skalę podatnicy korzystają z tego odliczenia po raz ostatni. Od przyszłego roku bowiem przepisy regulujące ulgę zostały istotnie zaostrzone.

Przeczytaj także: Ulga na Internet gdy faktura z odsetkami

Ulga na Internet znalazła się w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), który to mówi, że dochód będący podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, ulega zmniejszeniu m.in. o wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet. Ulga oczywiście jest limitowana – odliczyć nie można więcej, aniżeli 760 zł.

Wydatki na korzystanie z sieci

Przytoczona regulacja mówi, że odliczeniu podlegają wydatki ponoszone na użytkowanie sieci Internet. W ramach ulgi można zatem odliczyć zarówno wydatki ponoszone z tytułu abonamentu za stałe łącze jak i opłaty za dostęp wdzwaniany do Internetu. Odliczenie przysługuje także podatnikom korzystającym z tzw. Internetu mobilnego w telefonie komórkowym, czy też posiadającym oddzielny abonament na tego typu usługi oferowany przez sieci komórkowe.

Na tym nie koniec. Odliczyć bowiem można także wydatki ponoszone na użytkowanie Internetu np. w kafejce internetowej, jako że obecnie nie jest już ważne miejsce, w którym z Internetu się korzysta, a sam fakt ponoszenia wydatków na korzystanie z niego. Obecnie nie ma już konieczności udowadniania administracyjnej rejestracji (zameldowania) w miejscu korzystania z sieci Internet, czy korzystania z niej tylko w miejscu zamieszkania. Dzięki temu zakres ulgi jest stosunkowo szeroki. Przypomnijmy, że taki stan rzeczy obowiązuje od roku 2011. Wcześniej w ramach ulgi można było odliczyć wydatki na Internet wykorzystywany jedynie w lokalu, budynku będącym miejscem zamieszkania podatnika.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że powyższego przepisu nie można interpretować rozszerzająco. Tym samym odliczyć można tylko i wyłącznie wydatki na korzystanie z sieci Internet. Prawa do odliczenia nie dają natomiast wydatki na montaż takiej sieci, jej remont, opłaty aktywacyjne, zakup modemu itp.

fot. Yuri Arcurs - Fotolia.com

Internet

Poczynając od rozliczeń za rok 2011 nie ma już obowiązku posiadania faktur dokumentujących wydatki na Internet. Taki stan rzeczy obowiązuje także przy rozliczeniach za rok 2012.


Jakie dokumenty

Poczynając od rozliczeń za rok 2011 nie ma już obowiązku posiadania faktur dokumentujących wydatki na Internet (co było konieczne do skorzystania z ulgi do końca 2010 r.). Taki stan rzeczy obowiązuje także przy rozliczeniach za rok 2012. Art. 26 ust. 7 pkt 4 updof w obecnie obowiązującym kształcie mówi, że wysokość wydatków z tytułu używania sieci Internet ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Co za tym idzie, dowodem takim nie musi być faktura, co oczywiście nie oznacza, że nie może ona tej roli pełnić. Faktura wystawiona przez sprzedawcę usługi zawiera bowiem wszelkie niezbędne dane, o których mowa jest wyżej.

Niemniej nie jest ona już jedynym dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi. Będzie nim bowiem każdy dowód, z którego będzie wynikać kto, komu oraz ile zapłacił za Internet. Należy przy tym zwrócić tutaj szczególną uwagę na fakt faktycznego poniesienia wydatku, a więc udokumentowania potwierdzenia zapłaty. Brak takiego potwierdzenia powoduje automatycznie brak prawa do ulgi.

Warto zatem zadbać o to, aby sprzedawca każdorazowo wystawiał dokument nie tylko potwierdzający korzystanie z sieci Internet, który zawiera minimum informacje podane wyżej, ale także wzmiankę, że za usługi zapłacono. Opcjonalnie należy domagać się od sprzedawcy innego dowodu potwierdzającego dokonanie zapłaty. Oczywiście dowodem takim może być także potwierdzenie przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenie zapłaty (jeżeli płatność w taki sposób nastąpiła).

Z odliczenia nie będzie można natomiast skorzystać w stosunku do dokumentów (w tym także i faktur), które nie będą wskazywały kwot faktycznie zapłaconych. Warto przy tym pamiętać, że w PIT za 2012 r. podatnicy w ramach ulgi odliczają jedynie te wydatki na użytkowanie sieci Internet, które w tym roku zostały faktycznie poniesione (a więc zapłacone). Nie ma tutaj natomiast znaczenia okres, za który należność została uregulowana.

Odliczeniu nie będą przy tym podlegały wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet potwierdzone paragonem z kasy fiskalnej. Dowód taki nie zawiera bowiem wszystkich informacji, o których mowa w art. 26 ust. 7 pkt 4, czyli chociażby informacji o nabywcy usługi. Inaczej jest w przypadku rachunku wystawionego zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Jeżeli bowiem taki dokument zostanie prawidłowo wystawiony, czyni zadość wymogom określonym we wskazanym wyżej przepisie i stanowi podstawę do odliczenia w ramach ulgi (oczywiście o ile wynika z niego, bądź innego dokumentu zewnętrznego, także dokonanie zapłaty za tę usługę).

Wartość odliczenia

W ramach ulgi podatnik odlicza faktycznie poniesione wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w danym roku podatkowym. Wartość odliczenia nie może tutaj jednak przekroczyć kwoty 760 zł. Tym samym przykładowo podatnik, który poniósł z tego tytułu wydatki w wysokości 500 zł, odliczy je w rocznym PIT w całości. Jeżeli natomiast wydatki takie sięgnęły 1 000 zł, odliczyć będzie można jedynie 760 zł.

Realna korzyść finansowa z tytułu odliczenia będzie jednakże różna nie tylko z uwagi na wysokość poniesionych wydatków, ale także na stosowane zasady rozliczania się z podatku dochodowego. Z ulgi mogą bowiem skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych oraz płacący ryczałt ewidencjonowanym. W przypadku tych pierwszych podatek jest obliczany wg dwóch stawek podatkowych: 18% i 32% (w zależności od uzyskanych dochodów). Przy ryczałcie stawki podatku wahają się natomiast od 3% do 20%.

Ulga na Internet jest odliczeniem od dochodu (przychodu), co oznacza, że pomniejsza podstawę opodatkowania od której jest następnie liczony podatek. Zakładając zatem, że wartość wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet wynosiła 760 zł, realna oszczędność na podatku wyniesie: 137 zł dla podatnika płacącego podatek wg stawki 18%, aż 243 zł dla podatnika płacącego podatek wg stawki 32% i tylko niecałe 23 zła dla podatnika opłacającego ryczałt wg stawki 3%.

Ulga w przypadku małżonków

Limit ulgi w wysokości 760 zł przysługuje każdemu podatnikowi oddzielnie. W przypadku małżonków każdy z nich ma prawo do ulgi w tej wysokości, w związku z czym ci łącznie mogą odliczyć aż 1 520 zł z tytułu użytkowania sieci Internet (zarówno wtedy, gdy rozliczają się łącznie, jak i gdy każdy składa odrębnie swoje zeznanie roczne). Niemniej jeżeli występuje tylko jeden dokument (w postaci np. faktury) potwierdzający ponoszone wydatki na Internet, warto zadbać, aby znalazły się na nim dane osobowe każdego z małżonków.

Warto w tym miejscu przytoczyć także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Łodzi z dnia 19 sierpnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Łd 127/08), w którym to sąd stwierdził, że w sytuacji, w której małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, wspólnie zamieszkują lokal mieszkalny i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, wspólnie korzystali z sieci Internet oraz pokrywali z majątku wspólnego koszty z tym związane, mogą oboje skorzystać z tejże ulgi nawet wtedy, gdy faktura jest wystawiona tylko na jedno z nich. Orzeczenie jest prawomocne.

Z kolei WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 04.08.2009 r., sygn. akt I SA/Rz 575/09 wskazał, że nie jest istotne, na którego z małżonków wystawiono fakturę, tylko to, który z nich faktycznie te wydatki ponosi. Co za tym idzie, jeżeli jeden z małżonków jest jedynym uzyskującym przychody w rodzinie, ma prawo do tej ulgi także wówczas, gdy faktura jest wystawiona na drugiego małżonka, z którym istnieje współwłasność majątkowa małżeńska. To orzeczenie także jest prawomocne.

Oczywiście powołane wyroki zostały wydane w ściśle określonych sprawach i tylko w nich są wiążące dla fiskusa, niemniej mogą być pomocne w przypadku sporu z organami podatkowymi na powyższym tle.

Dla kogo odliczenie?

Ulga na Internet jest odliczeniem od dochodu, do którego prawo mają podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Ustawodawca dał prawo do tej ulgi także podatnikom płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W takim przypadku o wartość wydatków podlega obniżeniu przychód podlegający opodatkowaniu. Z ulgi zatem mogą skorzystać podatnicy rozliczających się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O, z którego to jest ona następnie przenoszona do zeznania rocznego.

Zmiany od 2013 r.

Na opisanych wyżej, korzystnych zasadach ulgę na Internet podatnicy po raz ostatni rozliczą w zeznaniach podatkowych za rok 2012. Od przyszłego roku ustawodawca zafundował im bardzo niekorzystne zmiany.

Nowo dodany z dniem 01 stycznia 2013 r. art. 26 ust. 6h updof mówi bowiem, że ulga ta będzie przysługiwać podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał on z odliczenia (a co za tym idzie ulgą zostaną objęci jedynie ci podatnicy, którzy od czasu jej wejścia w życie dotąd z niej nie korzystali i to w dodatku tylko przez okres dwóch lat).

Prawo do ulgi w roku 2013 (ale tylko w tym roku) zachowają przy tym ci podatnicy, którzy skorzystają z niej po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2012.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: