eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Prowadzenie szkółki leśnej a podatek dochodowy

Prowadzenie szkółki leśnej a podatek dochodowy

2013-10-09 13:13

Prowadzenie szkółki leśnej a podatek dochodowy

Prowadzenie szkółki leśnej a podatek dochodowy © Kasia Bialasiewicz - Fotolia.com

Przychody uzyskane ze sprzedaży krzewów i kwiatów, uprawianych na wolnym powietrzu, których okres przetrzymywania, w którym następuje ich biologiczny wzrost, wynosi co najmniej miesiąc, stanowią przychody z działalności rolniczej i tym samym są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23.09.2013 r. nr IPTPB1/415-393/13-5/MD.

Przeczytaj także: Produkcja wędlin to nie działalność rolnicza

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca uprawia rośliny w postaci krzewów i kwiatów, na należącej do niego i jego żony działce rolnej (1 ha przeliczeniowy). Wytworzone produkty roślinne z własnej uprawy, bądź produkty zakupione u innych podmiotów, które są przetrzymywane co najmniej 1 miesiąc, w celu ich dalszego wzrostu, w stanie nieprzetworzonym sprzedaje on następnie osobom fizycznym, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym, czy jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (szkoły i przedszkola). Wnioskodawca ponadto pracuje w oparciu o umowę o pracę. Nie jest ubezpieczony w KRUS i w ramach szkółki roślin nie prowadzi działalności gospodarczej. Prowadzona działalność szkółkarska nie zalicza się do działów specjalnych produkcji rolnej. Uprawa roślin odbywa się na wolnym powietrzu. W rozumieniu przepisów o podatku rolnym wnioskodawca jest podatnikiem tego podatku i prowadzi działalność rolniczą. W związku z powyższym wnioskodawca zadał pytanie, czy od tak uzyskanych przychodów winien płacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

fot. Kasia Bialasiewicz - Fotolia.com

Prowadzenie szkółki leśnej a podatek dochodowy

Przychody uzyskane ze sprzedaży krzewów i kwiatów, uprawianych na wolnym powietrzu, których okres przetrzymywania, w którym następuje ich biologiczny wzrost, wynosi co najmniej miesiąc, stanowią przychody z działalności rolniczej i tym samym są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym.


Natomiast stosownie do treści art. 2 ust. 3a tej ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. normy szacunkowe określono w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1272). Załącznik ten, tj. „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”, określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej.

Zatem, uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. załączniku. Informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji, do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…)

Zauważyć należy, że ani uprawa krzewów, ani kwiatów na wolnym powietrzu, nie występuje w ww. tabeli, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
1. miesiąc - w przypadku roślin,
2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
– licząc od dnia nabycia.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż przychody uzyskane ze sprzedaży krzewów i kwiatów, uprawianych na wolnym powietrzu, których okres przetrzymywania, w którym następuje ich biologiczny wzrost, wynosi co najmniej miesiąc, stanowią przychody z działalności rolniczej.

W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane ze sprzedaży ww. roślin wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Reasumując, przychody uzyskane ze wskazanej we wniosku uprawy i sprzedaży roślin będą stanowiły przychody z działalności rolniczej, a zatem będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: