eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Strata z lat ubiegłych w zeznaniu PIT 2014 obniży podatek

Strata z lat ubiegłych w zeznaniu PIT 2014 obniży podatek

2015-01-20 13:30

Strata z lat ubiegłych w zeznaniu PIT 2014 obniży podatek

Strata z lat ubiegłych w zeznaniu PIT-2014 obniży podatek © Pio Si - Fotolia.com

Nie zawsze uzyskane przychody są wyższe od kosztów w związku z nimi poniesionych. Nadwyżka kosztów nad przychodami jest stratą. Ta może pomniejszyć przyszłe zobowiązania podatkowe podatnika. Nie można jednak zapominać że strata, która powstała w ramach danego źródła, tylko z dochodami z niego osiągniętymi może zostać rozliczona. Ustawodawca wskazał także dodatkowe obwarowania przy jej uwzględnianiu w zeznaniu podatkowym.

Przeczytaj także: Strata z lat ubiegłych czy składki na ubezpieczenie zdrowotne: co odliczyć?

Pojęcie straty podatkowej, jak też zasady jej rozliczania, znalazły się w art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten nie należy do najdłuższych, niemniej zawiera kilka istotnych informacji, o których warto pamiętać przy rozliczaniu straty.

I tak, zgodnie z ust. 2 przytoczonej regulacji dochodem z danego źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli natomiast koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
Już tutaj ustawodawca zwraca nam uwagę na bardzo istotną kwestię. Mianowicie dochód, tudzież strata powstaje w konkretnym źródle przychodów. Przypomnijmy, że tych ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia aż 8, zaś znalazły się one w art. 10 ust. 1 ustawy. Są to mianowicie:
  1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
  2. działalność wykonywana osobiście;
  3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
  4. działy specjalne produkcji rolnej;
  5. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
  6. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione niżej;
  7. odpłatne zbycie, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów i innych rzeczy poza prowadzoną działalnością gospodarczą
  8. inne źródła.

Jak rozliczyć poniesioną w latach wcześniejszych stratę podatkową?


Odpowiedź na to pytanie znalazła się w art. 9 ust. 3 przytoczonej ustawy. Mówi on, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Strata z lat ubiegłych w zeznaniu PIT-2014 obniży podatek

Nie zawsze uzyskane przychody są wyższe od kosztów w związku z nimi poniesionych. Nadwyżka kosztów nad przychodami jest stratą. Ta może pomniejszyć przyszłe zobowiązania podatkowe podatnika.


Wskazana wyżej regulacja nie wydaje się być nadto skomplikowana, niemniej zawiera kilka bardzo istotnych informacji dla podatników rozliczających http://www.podatki.egospodarka.pl/118362,Strata-podatkowa-fiskus-ma-na-kontrole-5-a-nie-10-lat,1,68,1.html stratę podatkową>.

Pierwsza z nich mówi o możliwości rozliczenia straty jedynie w ramach tego źródła przychodów, w którym została ona poniesiona. Tym samym, jeżeli przykładowo strata zostanie poniesiona z tytułu prowadzonej firmy, nie będzie można jej skompensować np. z dochodami z umowy o pracę czy też przychodami/dochodami uzyskiwanymi z tzw. prywatnego najmu. Strata ta będzie mogła zostać rozliczona jedynie z przychodami/dochodami uzyskanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej w następnych latach podatkowych.

Kolejna ważna informacja to czasookres, w którym poniesioną stratę można rozliczyć. Otóż podatnik ma na to pięć kolejnych lat podatkowych (przy czym w przypadku PIT-u rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem podatkowym), następujących bezpośrednio po tym roku, w którym stratę poniesiono. Termin ten biegnie nieprzerwanie i po jego upływie prawo do rozliczenia straty bezwzględnie przepada. Jeżeli zatem przykładowo podatnik poniósł stratę w roku 2013, odlicza ją w latach 2014-2018. Po upływie tego okresu straty z roku 2013 odliczyć już nie będzie mógł bez względu na to, czy w ogóle przy rozliczaniu dochodów za te lata została ona uwzględniona czy też nie.

Trzecia istotna informacja, a wynikająca z przytoczonej regulacji prawnej, mówi o maksymalnym odliczeniu straty w jednym roku podatkowym. Tutaj ustawodawca wskazał, że jednorazowo nie można rozliczyć więcej, niż 50% poniesionej w danym roku podatkowym straty.
Minimalny okres, który jest potrzebny do rozliczenia straty, wynosi 2 lata (jako że w jednym roku nie można rozliczyć więcej, niż 50% poniesionej straty), zaś okres maksymalny to 5 lat następujących bezpośrednio po tym roku, w którym stratę poniesiono.

Warto przy tym pamiętać, że o ile ustawodawca wskazał górny limit odliczenia straty w jednym roku podatkowym, tak nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odliczenia minimalnego. Tym samym podatnik może podjąć decyzję o tym, że wdanym roku rozliczy połowę poniesionej wcześniej straty, 25% czy 10% jej wartości bądź też że nie rozliczy jej w ogóle. Oczywiście należy pamiętać, że wartość wykazanego odliczenia nie może przekroczyć uzyskanego w danym roku podatkowym w ramach danego źródła dochodu (bądź przychodu w przypadku podatników płacących ryczałt ewidencjonowany).

W gestii podatnika ustawodawca pozostawił także decyzję, w których latach stratę taką postanowi on odliczyć, o ile oczywiście zmieści się we wspomnianych wyżej 5 latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym stratę poniesiono. Ponadto w przypadku ponoszenia straty przez kilka ostatnich lat, podatnik decyduje także o tym, które z nich w danym roku rozliczy. Oczywiście zalecane jest rozliczanie strat poczynając od tych z lat najstarszych, gdyż na odliczenie tych jest najmniej czasu. Niemniej nie ma przeszkód, aby przyjąć inne rozwiązanie.

Strata poniesiona z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej


Działalność gospodarcza jest najczęściej kojarzonym przez podatników źródłem przychodów, w ramach którego rozlicza się stratę podatkową. A to dlatego, że najczęściej tutaj ona właśnie występuje. Warto też pamiętać, że prawo do jej rozliczenia mają ci podatnicy, którzy wybrali jedną z trzech form opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy bądź ryczałt ewidencjonowany.

Prawo do rozliczenia straty mają zarówno przedsiębiorcy prowadzący firmę na własne imię i nazwisko jak i działający w ramach spółek osobowych. W obydwu przypadkach bowiem mamy do czynienia z jednym źródłem przychodu wymienionym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli pozarolniczą działalnością gospodarczą (mimo że forma prawna jej prowadzenia jest różna).

Przedsiębiorcy uwzględniający w swoich rozliczeniach stratę podatkową uwzględniają wszystkie wyżej opisane reguły (czyli rozliczenie jej w ramach jednego źródła przychodów i w zadanym okresie czasu).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: