eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zatory płatnicze: zmiana terminu płatności a korekta kosztów

Zatory płatnicze: zmiana terminu płatności a korekta kosztów

2016-05-20 12:50

Zatory płatnicze: zmiana terminu płatności a korekta kosztów

Zatory płatnicze: zmiana terminu płatności a korekta kosztów © apops - Fotolia.com

Zawarcie porozumienia w sprawie wydłużenia terminu płatności może skutkować niestosowaniem przepisów o korekcie kosztów, ale pod warunkiem, że nastąpiłoby ono przed upływem terminu pierwotnego. Jeżeli zaś termin płatności upłynął w listopadzie 2015 r. zaś zgoda na jego wydłużenie została udzielona dopiero w lutym 2016 r. - do zobowiązania takiego korektę kosztów należy zastosować - podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19.05.2016 r. nr IBPB-1-3/4510-282/16/AW.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka otrzymała od gminy fakturę z tytułu prowizji za sprzedane kruszywo. Zgodnie z zawartą umową strony ustaliły, że będzie ona płacić gminie za każdą tonę sprzedanego kruszywa. Termin płatności został określony na 30 dni od wystawienia faktury.

Faktura została wystawiona 22 października 2015 r. z terminem płatności 21 listopada 2015 r. Spółka zaliczyła ją w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Z uwagi jednak na opóźnienie w płatności, w grudniu 2015 r. spółka wystąpiła o wydłużenie terminu płatności. Wójt gminy wydał stosowne zarządzenie o wydłużeniu tego terminu w dniu 2 lutego 2016 r. wydłużając go do 31 marca 2016 r.

Spółka zadała pytanie, czy w takim przypadku była obowiązana do dokonania korekty kosztów w stosunku do nieuregulowanych zobowiązań? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów kosztów ich uzyskania, pod tym jednak warunkiem że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma, bądź też może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów lub służyć zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Warunkiem zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest również to, aby dany wydatek nie był zawarty w katalogu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

fot. apops - Fotolia.com

Zatory płatnicze: zmiana terminu płatności a korekta kosztów

Zawarcie porozumienia w sprawie wydłużenia terminu płatności może skutkować niestosowaniem przepisów o korekcie kosztów, ale pod warunkiem, że nastąpiłoby ono przed upływem terminu pierwotnego.


Mocą art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342), ustawodawca z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacje zmierzające do likwidacji tzw. „zatorów płatniczych” (art. 15b ustawy o pdop). Stosownie do tego unormowania w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu) dłużnik – w określonych ustawą terminach – zobowiązany jest do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów.

I tak, stosownie do art. 15b ust. 1 ustawy o pdop, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Z art. 15b ust. 2 ustawy o pdop, wynika natomiast, że jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach (art. 15b ust. 3 tej ustawy o pdop).

Celem wprowadzenia art. 15b ustawy o pdop, było ograniczenie tzw. „zatorów płatniczych”, poprzez obowiązek dokonania przez podatnika korekty kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania przez niego kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu) w terminie wskazanym w przepisach podatkowych.

Regulacje zmierzające do likwidacji tzw. „zatorów płatniczych” zostały uchylone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1197 dalej: „ustawa zmieniająca”), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. (art. 6 tej ustawy). Na podstawie art. 3 ww. ustawy, w ustawie o pdop uchylono art. 15b.

Jednak zgodnie z przepisami przejściowymi tj. art. 5 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej, do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonali, na podstawie art. 15b ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, stosuje się przepisy art. 15b ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.(...)

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podp, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.

Przepisy podatkowe w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. zawierały rozwiązanie polegające na obowiązku dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu) do kosztów uzyskania przychodów. Zatem, korekta kosztów podatkowych jest uzależniona od terminu płatności ustalonego przez strony i braku zapłaty w odpowiednim, wskazanym w przepisach terminie.

W omawianej sprawie mamy sytuację, w której decyzja o wydłużeniu terminu płatności została wydana już po upływie terminu płatności wynikającej z wystawionej faktury. W takim przypadku termin wynikający z porozumienia z Gminą pozostaje bez wpływu na obowiązek korekty kosztów, nie można bowiem mówić o zmianie (odroczeniu) terminu płatności w przypadku gdy termin ten już minął. W związku z tym, Spółka powinna stosować art. 15b ust. 1 ustawy o pdop i zmniejszyć koszty uzyskania przychodu, w miesiącu w którym upłynął termin 30 dni od daty upływu terminu płatności, zgodnie z treścią art. 15b ust. 3 ww. ustawy tj. w grudniu 2015 r. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 3

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: