eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

2017-08-29 13:46

Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

Zapłata w złotówkach bez różnic kursowych © Andrey Popov - Fotolia.com

Podatki w Polsce wylicza się oraz płaci w złotówkach. Przedsiębiorcy mogą jednak zawierać transakcje w walutach obcych. W takich przypadkach wartości wyrażone w innych walutach trzeba przeliczać na złotówki wg odpowiednich kursów. Stosowne przeliczenia na ogół mają miejsce dwa razy: w momencie uzyskania przychodu bądź poniesienia kosztu oraz w momencie dokonania/otrzymania zapłaty.
Dlaczego tyle przeliczeń? Pierwotnie uzyskany przychód bądź poniesiony koszt nie jest tutaj bowiem rzeczywisty a hipotetyczny. Do wartości najbardziej zbliżonej do rzeczywistej mają za zadanie przyrównać go różnice kursowe wytrącające się właśnie w momencie dokonania zapłaty . Wówczas to stosując bieżący kurs waluty obcej możliwe jest lepsze określenie faktycznie uzyskanych przychodów bądź poniesionych kosztów.
Ustawy podatkowe określają sposób liczenia różnic kursowych. Warto w tym miejscu jednak wspomnieć, że firmy prowadzące pełną księgowość mogą wybrać zasady bilansowe ich rozliczania. Niemniej rozwiązanie takie jest obarczone dodatkowymi obowiązkami.

Kiedy powstają podatkowe różnice kursowe?


Przepisy podatkowe wskazują, że różnice kursowe powstają m.in. wówczas, gdy wartość przychodu bądź kosztu uzyskania przychodu, wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote wg średniego kursu NPB z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu bądź poniesienia kosztu, jest różna od wartości tego przychodu/kosztu w dniu jego uzyskania/poniesienia - przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Jeżeli nie można tutaj ustalić kursu rzeczywistego, do przeliczenia bierze się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzający dzień otrzymania/dokonania zapłaty.
Różnice kursowe ustalane metodą podatkową powstają jedynie wówczas, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:
  1. przychód/koszt musi być wyrażony w walucie obcej
  2. uregulowanie należności/zobowiązania również musi nastąpić w walucie obcej.

Niespełnienie któregokolwiek warunku skutkuje tym, że nie powstaną podatkowe różnice kursowe.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Zapłata w złotówkach bez różnic kursowych

Aby powstały podatkowe różnice kursowe, spełnione muszą być dwa warunki: faktura musi być wystawiona w walucie obcej i jego zapłata musi nastąpić w walucie obcej. Jeżeli zapłata faktury walutowej nastąpi w złotówkach (nawet za pośrednictwem konta walutowego), różnic kursowych nie ustala się.


Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1053.2016.1.AB wyjaśnił, że „(...) nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli np. zobowiązanie, czy należność wyrażone są w walucie obcej a sama zapłata (w jakiejkolwiek formie) następuje w złotówkach lub odwrotnie – zobowiązanie bądź należność wyrażone są w złotówkach, a zapłata dokonywana jest w walucie obcej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny sprawy, jak również wskazane powyżej uregulowania prawne dotyczące różnic kursowych należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie w momencie wpłaty na rzecz Kancelarii Adwokackiej ustalonej w umowie zlecenia kwoty w części wyrażonej w złotówkach (odpowiadającej 45,45% maksymalnej ceny odsprzedaży udziałów Spółki X), nie wystąpią różnice kursowe. Jak powyżej wskazano, dla powstania różnic kursowych w rozumieniu przepisów updop nieodzowne jest, aby z jednej strony dana operacja opiewała na walutę obcą, a z drugiej strony niezbędnym też jest aby sama zapłata nastąpiła w walucie obcej.(...)”

Przykład
Firma 3 sierpnia 2017 r. sprzedała towary, wystawiając kontrahentowi fakturę na kwotę 8 000 euro (dla uproszczenia podatek VAT tutaj pomijamy). Przychód z tego tytułu, po przeliczeniu na złote polskie po średnim kursie NBP z dnia 2 sierpnia 2017 r. (4,2515 zł) wyniósł 34 012 zł i taka wartość została ujęta w księgach.
Zgodnie z ustaleniami kontrahent wpłacił kwotę 34 000 zł dnia 29 sierpnia 2017 r. Z uwagi na to, że zapłata nastąpiła w złotówkach, powstała różnica nie stanowi podatkowej różnicy kursowej.

Warto dodać także, że różnica kursowa nie powstanie gdy kontrahent dokona wprawdzie wpłaty na konto walutowe firmy, niemniej wpłata nastąpi w złotówkach, zaś przeliczenia na walutę obcą dokona sam bank sprzedawcy (np. kontrahent wpłaci owe 34 000 zł, zaś bank na rachunku bankowym po przewalutowaniu wykaże kwotę 7 990 euro).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: