eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Transakcja złotówkowa uregulowana w walucie a różnice kursowe

Transakcja złotówkowa uregulowana w walucie a różnice kursowe

2019-07-15 13:11

Transakcja złotówkowa uregulowana w walucie a różnice kursowe

Różnice kursowe tylko przy rozliczeniach walutowych © apops - Fotolia.com

Rozpatrzmy następującą sytuację: firma A otrzymała od kontrahenta fakturę za zakup usługi wystawioną w złotych. Fakturę zaksięgowała i dokonała jej zapłaty. Płatność jednakże, zgodnie z ustaleniami stron, nastąpiła z konta walutowego firmy w euro. Czy w takim przypadku powstaną podatkowe różnice kursowe?

Przeczytaj także: Różnice kursowe przy handlu bitcoinami

Ustawy o podatkach regulują kwestie rozliczania podatkowych różnic kursowych (art. 15a ustawy o CIT i odpowiednio art. 24c ustawy o PIT). Zgodnie z nimi podatkowe różnice kursowe powstają m.in. wówczas, gdy wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP:
  • jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
  • jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

W pierwszym z opisanych przypadków powstają dodatnie różnice kursowe, a w drugim ujemne różnice kursowe.
Z powyższego wynika, iż aby powstały podatkowe różnice kursowe, muszą zostać spełnione ustawowe warunki, tj. koszt musi być wyrażony w walucie obcej oraz jego uregulowanie (zapłata) również musi nastąpić w walucie obcej. Jeżeli chociażby jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, nie powstaną podatkowe różnice kursowe. To samo odnosi się do przychodów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 maja 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.122.2019.2.BSA wyjaśnił, że:

"(...) z różnicami kursowymi w znaczeniu podatkowym (tj. określanym w updop) mamy do czynienia tylko wtedy, gdy równocześnie, spełnione są następujące przesłanki:
• należność (przychód) lub zobowiązanie (koszt uzyskania przychodów) są wyrażone w walucie obcej;
• uregulowanie (realizacja) zobowiązania lub otrzymanie należności następuje również w walucie obcej;
• między dniem powstania zobowiązania i należności a dniem spłaty tego zobowiązania lub otrzymania należności wystąpiła różnica w kursie waluty.

Powyższe oznacza, że nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli, np. zobowiązanie czy należność wyrażone są w walucie obcej a uregulowanie następuje w polskich złotych lub odwrotnie - zobowiązanie bądź należność wyrażone są w polskich złotych a zapłata dokonywana jest w walucie obcej. Tym samym, nie wszystkie różnice kursowe – w wymiarze ekonomicznym – ustalane dla celów rachunkowych i traktowane odpowiednio jako koszt/przychód finansowy w rachunku wyników, uznawane są przez prawo podatkowe za różnice kursowe, bowiem dla celów podatkowych różnice te powstają wyłącznie w przypadkach wymienionych enumeratywnie w art. 15a ust. 2 i 3 updop. (…)”

fot. apops - Fotolia.com

Różnice kursowe tylko przy rozliczeniach walutowych

Transakcje walutowe na ogół wymagają rozliczania różnic kursowych na potrzeby podatku dochodowego. Z tymi będziemy mieć jednakże do czynienia wyłącznie wówczas, gdy zarówno sam koszt (bądź przychód) jest wyrażony w walucie obcej jak i jego uregulowanie następuje w takiej walucie. Zapłata walutą faktury złotówkowej nie skutkuje powstaniem różnic kursowych.


Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1053.2016.1.AB wyjaśnił, że „(...) nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli np. zobowiązanie, czy należność wyrażone są w walucie obcej a sama zapłata (w jakiejkolwiek formie) następuje w złotówkach lub odwrotnie – zobowiązanie bądź należność wyrażone są w złotówkach, a zapłata dokonywana jest w walucie obcej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny sprawy, jak również wskazane powyżej uregulowania prawne dotyczące różnic kursowych należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie w momencie wpłaty na rzecz Kancelarii Adwokackiej ustalonej w umowie zlecenia kwoty w części wyrażonej w złotówkach (odpowiadającej 45,45% maksymalnej ceny odsprzedaży udziałów Spółki X), nie wystąpią różnice kursowe. Jak powyżej wskazano, dla powstania różnic kursowych w rozumieniu przepisów updop nieodzowne jest, aby z jednej strony dana operacja opiewała na walutę obcą, a z drugiej strony niezbędnym też jest aby sama zapłata nastąpiła w walucie obcej.(...)”

W naszym przykładzie koszt został wyrażony w złotych, a jedynie jego zapłata nastąpiła w walucie obcej. W rezultacie od takiej transakcji nie powstaną podatkowe różnice kursowe.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: