eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga na złe długi nie tylko w VAT ale także PIT i CIT

Ulga na złe długi nie tylko w VAT ale także PIT i CIT

2017-10-17 13:41

Ulga na złe długi nie tylko w VAT ale także PIT i CIT

W 2018 r. ulga na złe długi trafi do podatku dochodowego © Bacho Foto - Fotolia.com

W pakiecie zmian mających na celu uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej znalazła się m.in. nowa ulga na złe długi. W VAT regulacje zostaną poddane niewielkim modyfikacjom, zaś w podatku dochodowym ma być wprowadzone zupełnie nowe rozwiązanie.
Wierzyciele zyskają nową ulgę, a dłużnicy bat. Rozwiązanie od lat stosowane w podatku VAT ma trafić także do podatku dochodowego.
Przedsiębiorcy rozliczają podatek dochodowy co do zasady memoriałowo. Ich przychodem są co do zasady kwoty należne choćby faktycznie nie zostały otrzymane. Oznacza to, że przychód podatkowy powstaje niezależnie od faktu uregulowania należności wynikającej z tego przychodu.

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku kosztów podatkowych. Dłużnicy, zalegający z zapłatą zobowiązań wynikających z operacji gospodarczych, uprawnieni są do obniżania przychodu do opodatkowania o niezapłacone wierzycielowi kwoty z tytułu dokonanych operacji gospodarczych.

Z brakiem zapłat postanowiono walczyć kilka lat wstecz wprowadzając obowiązkowe korekty dla dłużników, którzy nie płacili na czas. Regulacje te okazały się jednak w praktyce bardzo trudne do stosowania i ostatecznie z nich zrezygnowano.

Obecnie droga wierzyciela do uwzględnienia w kosztach nieuregulowanych wierzytelności jest długa, mozolna i często bardzo kosztowna. Nadto przepisy regulujące dostępne rozwiązanie nie do końca są jasne i wywołują kontrowersje.

fot. Bacho Foto - Fotolia.com

W 2018 r. ulga na złe długi trafi do podatku dochodowego

Obowiązująca w VAT ulga na złe długi ma zostać rozszerzona na podatki dochodowe. Wierzyciele zyskają uprawnienie do zmniejszenia dochodu do opodatkowania o wartość nieuregulowanych wierzytelności, a dłużnicy obowiązek zwiększenia dochodu o wartość swoich niezapłaconych zobowiązań.


Skutek powyższego stanu rzeczy jest taki, że wiele przedsiębiorców nie uwzględnia w rachunku podatkowym niezapłaconych im wierzytelności (po stronie kosztowej), które wcześniej zostały opodatkowane.
W przyszłym roku taki stan rzeczy ma się zmienić. Ustawodawca zdecydował się bowiem na wprowadzenie do ustaw o podatku dochodowym nowego odliczenia od podstawy opodatkowania po stronie wierzycieli i doliczenia do podstawy opodatkowania po stronie dłużników.

I tak podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym będzie mogła podlegać zmniejszeniu o wartość wierzytelności (wynikającej z transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w terminie 120 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie.
Wierzyciele zyskają tutaj zatem nowe uprawnienie, z którego będą mogli, ale nie będą zobowiązani skorzystać.
Okres 120 dni będzie liczony od pierwszego dnia następującego po wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie dacie upływu terminu do uregulowania zobowiązania.

Na dłużników natomiast zostanie nałożony nowy obowiązek polegający na zwiększeniu podstawy opodatkowania o wartość zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej, które to we wskazanym wyżej okresie nie zostanie uregulowane.
Stosownych zmniejszeń (wierzyciele) i zwiększeń (dłużnicy) podstawy opodatkowania trzeba będzie dokonać za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu wskazanego terminu.

Rozliczenie przy stracie podatkowej


Poniesienie straty podatkowej nie będzie przeszkodą w rozliczeniu nowej „ulgi na złe długi” zarówno po stronie wierzyciela jak i dłużnika. Ten pierwszy (na zasadach i terminach wskazanych wyżej) po prostu dokona zwiększenia wartości stratny, zaś dłużnik jej zmniejszenia.

Gdy niski dochód


Jeżeli natomiast podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym będzie wyższa od zera, ale nie wystarczająco wysoka, aby odliczyć całość nieuregulowanej wierzytelności - termin jej rozliczenia będzie rozłożony w czasie. Część nieodliczona nieuregulowanej wierzytelności będzie pomniejszać podstawę obliczenia podatku w kolejnych okres rozliczeniowych - nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy następujących po miesiącu, w którym powstało prawo do jej odliczenia.

Uregulowanie zapłaty


Jak natomiast trzeba będzie zachować się w sytuacji, w której dłużnik ureguluje swoje zobowiązanie bądź wierzyciel dokona zbycia wierzytelności? W takim przypadku w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpi zapłata bądź zbycie wierzytelności, wierzyciel będzie zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania bądź zmniejszenia straty. Zapłata częściowa skutkuje powstaniem powyższego obowiązku jedynie do otrzymanej części.

Analogicznie zachowa się dłużnik, który odpowiednio zmniejszy podstawę opodatkowania bądź zwiększy stratę za okres, w którym dokona uregulowania swoich zobowiązań.
Zwróć uwagę
Proponowane rozwiązanie będzie mieć zastosowanie wyłącznie do wierzytelności i zobowiązań, powstałych z transakcji handlowych, dla których określa się przychody i koszty podatkowe - ale bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach i kosztach uzyskania przychodu.

Jest ono zatem konstrukcyjnie dużo prostsze, aniżeli korekta kosztów sprzed lat.

Nadto nowe rozwiązanie nie polega na korygowaniu przychodów czy kosztów o wartość nieuregulowanych wierzytelności i zobowiązań, a zwiększaniu bądź zmniejszaniu podstawy opodatkowania podatkiem (tudzież straty podatkowej).

Warunki ulgi na złe długi w podatku dochodowym


Nową ulgę będzie można stosować pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:
  1. dłużnik i wierzyciel nie będą w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego
  2. od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy nie upłynęło więcej niż 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub zawarta umowa
  3. wierzyciel oraz dłużnik jest polskim rezydentem podatkowym albo podatnikiem niemającym w Polsce rezydencji podatkowej - lecz uzyskującym tutaj dochody za pośrednictwem zagranicznego zakładu, którego dotyczy dana wierzytelność lub zobowiązanie.

Odpisane w powyższy sposób wierzytelności nie będą mogły być zaliczane w ciężar kosztów uzyskania przychodu, co ma na celu uniknięcia podwójnego ich rozliczenia w rachunku podatkowym.

Nowe regulacje mają znaleźć się zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz ryczałcie ewidencjonowanym. W przypadku tego ostatniego naturalnie stosownych korekt będą dokonywać tylko wierzyciele (jako że ryczałtowcy nie uwzględniają przy liczeniu podatku kosztów).
Nadto planowane jest skrócenie także - ze 150 do 120 dni - okresu rozliczania ulgi na złe długi w podatku VAT.

Powyższe rozwiązania znajdują się w projekcie zmian noszącym roboczy tytuł ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (numer wykazu: UD278 w Rządowym Centrum Legislacji). Mają mieć zastosowanie do wierzytelności/zobowiązań, których termin płatności będzie upływał po 31 grudnia 2017 r.

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: