eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Biała lista podatników VAT już od września, sankcje podatkowe od stycznia 2020 r.

Biała lista podatników VAT już od września, sankcje podatkowe od stycznia 2020 r.

2019-07-01 13:03

Biała lista podatników VAT już od września, sankcje podatkowe od stycznia 2020 r.

Albo dokładnie sprawdzisz kontrahenta albo czekają cię sankcje podatkowe © wsf-f - Fotolia.com

Z początkiem września 2019 r. oraz stycznia 2020 r. wejdą w życie zmiany w podatkach wprowadzające przepisy w zakresie tzw. białej listy podatników VAT. Pozwolą one z jednej strony lepiej sprawdzać kontrahentów, jednakże z drugiej będą karać za brak takiej kontroli.

Przeczytaj także: Od września 2019 r. biała lista podatników VAT

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 maja 2019 r. (poz. 1018) została opublikowana ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dokonuje ona zmian m.in. w podatku VAT, podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej, które są związane z utworzeniem tzw. białej listy podatników VAT.

Na mocy nowelizacji nastąpi połączeniu w jeden dwóch dotychczasowych rejestrów (tj. podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona) w jeden. W nowym wykazie znajdą się też podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni. Nadto wykaz zostanie wzbogacony o nowe informacje o danej firmie.
Biała lista podatników VAT będzie zawierać następujące informacje:
1) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
2) numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
2a) status podmiotu:
a) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
b) zarejestrowanego jako "podatnik VAT czynny" albo "podatnik VAT zwolniony", w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
4) numer PESEL, o ile podmiot posiada;
5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
6) adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
7) adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej;
8) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
9) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
10) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
11) daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
12 podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
13) numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Wykaz będzie dostępny na stronie internetowej resortu finansów w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane podmiotu będą udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem danych wymienionych wyżej pkt 1-3, które będą udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.

Biała lista podatników VAT zostanie udostępniona z dniem 1 września 2019 r.

Wykaz będzie aktualizowany w dni robocze, raz na dobę. W jednym miejscu podatnicy zatem będą mogli uzyskać szereg informacji o swoich kontrahentach i lepiej aby z tej możliwości korzystali.

Zgodnie bowiem ze zmianami, które wejdą w życie z początkiem 2020 r. w podatku dochodowym, w przypadku transakcji przekraczających kwotę 15.000 zł lub jej równowartość, zapłata na inne konto, dostawcy/usługodawcy, aniżeli wskazane w wykazie, będzie skutkować pozbawieniem nabywcy kosztów podatkowych. Nadto znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej będą wskazywać, iż płacąc na innych rachunek bankowy sprzedawcy, aniżeli znajdujący się w wykazie, nabywca naraża się na odpowiedzialność solidarną ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, gdy z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: